Ana Sayfa Görüşler Muayenehaneci Öðretim Üyelerine Açýlan Yol

Muayenehaneci Öðretim Üyelerine Açýlan Yol

Siz Zaman gazetesindeki baþlýða bakmayýn. Üniversite hocalarý bal gibi muayenehane açacak. TTB’nin Tam Gün’le ilgili olarak açtýðý hatalý dava sürecinde Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulunun muhtemelen Ekim ayýnda vereceði son karar kanun hükmünde kararnameye dönüþtü baþka bir þey deðil….

Sarýya boyadýðým cümleye dikkat: Kararnameye göre, üniversite öðretim üyesi, muayenehane açmasý durumunda kendi üniversitesinde sadece eðitim ve araþtýrma faaliyetlerinde bulunabilecek. Hocalar, görev yaptýklarý üniversitelerde hasta bakamayacak ve ameliyat yapamayacak. ( Madde 40 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun; a) 36 ncý maddesine eklenen fýkra)

Zaten uygulamada yarým güncü öðretim üyesi doktorlar hasta bakmýyor, ameliyat yapmýyor üniversite hastanelerinde. Oysa ki öðretim üyelerinin taný ve ameliyatlar dahil tedavi faaliyetleri gerek asistan gerekse öðrenci eðitiminin zorunlu bir unsurudur. Bu düzenleme üniversite öðretim üyelerinin bu temel ödevlerini de yok saymaktadýr.

Okkanýn altýna giren devlet hastanelerindeki doktorlar. Akademia muayenehane lobisinin gücüne bakar mýsýnýz? Devlet hastanelerinde muayenehanesi olan binlerce hekim muayenehanelerini kapatýyor, üniversite hocalarý muayenehane kulvarýnda tek baþýna yürümeye devam ediyor. Muayenehane serbestse devlet hastalerindeki doktorlara da serbest olmalý, yasaksa üniversiteye de yasak olmalý.

Eþitlik ilkesine alenen aykýrý bu düzenlemeler. Son tahlilde AKP Hükümeti ve Saðlýk Bakanlýðý ile.TTB’nin ayný noktada buluþmasý oldukça düþündürücüdür. Bu çifte standartlý düzenleme TTB muhalefetinin ne denli sanal olduðunun da ibretlik bir göstergesidir.

Ali Rýza Üçer
Týp Kurumu Genel Sekreteri

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1173762&title=tam-gunde-son-nokta-universite-hocalari-muayenehane-acamayacak

Tam Gün’de son nokta: Üniversite hocalarý muayenehane açamayacak
27.08.2011

Tam Gün Yasasý’nda Danýþtay’ýn üniversite hocalarýna saðladýðý muayenehane açma ve döner sermaye gelirlerini kazanma haklarýna hükümet, kanun hükmünde kararname ile son verdi.

Artýk üniversite hocalarý mesai saatleri dýþýnda özel muayenehane çalýþtýramayacak. Tam Gün Yasasý ile ilgili düzenlemeler Adalet Bakanlýðý’nýn teþkilat ve görevleri hakkýndaki kanun hükmündeki kararname de yapýldý. Kararnameye göre, üniversite öðretim üyesi, muayenehane açmasý durumunda kendi üniversitesinde sadece eðitim ve araþtýrma faaliyetlerinde bulunabilecek. Hocalar, görev yaptýklarý üniversitelerde hasta bakamayacak ve ameliyat yapamayacak. Buna göre, memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasýnda bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamayacak, gerçek kiþilere, özel hukuk tüzel kiþilerine veya kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýna ait herhangi bir iþ yerinde veya vakýf üniversitelerinde çalýþamayacak. Yükseköðretim kurumlarýndan baþka yerlerde çalýþan öðretim üyelerine döner sermayeden ek ödeme yapýlmayacak. Bu öðretim üyeleri rektör, dekan, enstitü, yüksekokul ve konservatuvar müdürü, bölüm baþkaný, anabilim ve bilim dalý baþkaný, baþhekim ve bunlarýn yardýmcýsý olamayacak. Yükseköðretim kurumlarý dýþýnda meslekî faaliyette bulunmak ve meslek veya sanatlarýný serbest olarak icra etmek isteyen öðretim üyelerine, bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren iki yýla kadar ücretsiz izin verilebilecek.

Kararname, GATA doktorlarýný da etkileyecek

Resmî Gazete’de yayýmlanan kanun hükmünde kararname ile 2955 sayýlý Gülhane Askerî Týp Akademisi Kanunu’nda da deðiþiklik yapýldý. Deðiþiklikle Gülhane Askerî Týp Akademisi’ndeki kadrolu asker ve sivil öðretim elemanlarý da 926 sayýlý kanunun, “serbest meslek icrasýnda bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açýlamayacaðýný, gerçek kiþilere, özel hukuk tüzel kiþilerine veya kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýna ait herhangi bir iþ yerinde veya vakýf üniversitelerinde çalýþýlamayacaðýný” öngören ek 27’nci maddesine tabi hale getirildi. Söz konusu hükümler, kanun hükmünde kararnamenin Resmî Gazete’de yayýmlandýðý dün yürürlüðe girdi.