Ana Sayfa Ekonomi Korkutan Kriz Uyarýsý

Korkutan Kriz Uyarýsý

DÜNYA Bankasý Baþkaný Robert Zoellick, ülke ekonomilerinin içinde bulunduðu duruma iliþkin ciddi uyarýlarda bulundu. Küresel ekonominin ‘yeni ve daha tehlikeli’ bir dönemece girdiðini söyleyen Zoellick, bunun 2008 krizinden farklý olduðunu da savundu. The Weekend Australian gazetesine konuþan Zoellick, bu yeni süreçte geliþmiþ ekonomilere ‘daha az nefes alacak yer’ kaldýðýný söyledi.

Farklý bir fýrtýna geliyor

Zoellick, “ABD ve Avrupa’daki kriz orta ve uzun vadeli problemlere iþarat ediyor. ABD’nin notunun düþmesiyle birlikte dünya ekonomisi panikledi” derken, yaþanan ekonomik krizin 2008’den farkýný þöyle dile getirdi: “Farklý bir fýrtýnanýn erken aþamalarýndan birindeyiz. Geçen son bir kaç haftada bazý geliþmekte olan ekonomiler büyümeye devam ettiði halde hýzla toparlanma sürecinden ayrýldý. Bu daha da tehlikeli bir platform oluþturuyor.”

Elden gelen yapýldý

“2008’deki krizde insanlar daha az borçluydu. Piyasalar küresel ekonomideki geliþmelere bu kadar duyarlý deðildi” diyen Zoellick, þöyle devam etti: “Geliþmelerin ‘ani þok’ etkisi henüz oluþmamýþtý ve geliþmiþ ekonomilerin daha fazla manevra alaný vardý. ”

Euro Bölgesi sýkýntýlý

Euro Bölgesi’nin kýsa vade için acil olarak almasý gereken önlemleri aldýðýný belirten Zoellick, “Euro Bölgesi’nin yapýsal sorunlarý global ekonominin karþý karþýya kalabileceði en büyük sýkýntýlara dönüþebilir. Borç krizi içindeki Yunanistan ve Portekiz parasýný devalüe edemiyor. Ayný sýkýntý Ýtalya ve Ýspanya için de geçerli” dedi.

kaynak:bigpara.com