Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Ericksonian Hipnoterapi Kursu

Ericksonian Hipnoterapi Kursu

Deðerli hekim ve terapistler,

 

Dünyanýn en iyi terapisti olarak kabul edilen Milton H. Erickson’un öðreti, teknik ve felsefesini Türk uzmanlarla paylaþmak amacýyla kurulan Erickson Institute of Ýstanbul, ‘Ericksonian Hipnoterapi’(*) temel eðitimlerinden onbirincisini düzenliyor. Erickson Institute of Ýstanbul, merkezi Phoenix’te bulunan ve dünyada 120 enstitü ile temsil edilen Erickson Vakfý’nýn öðretilerinin Türkiye’deki eðitimini vermeye yetkili tek akredite kurum konumunda bulunuyor. Milton H. Erickson ve Hipnoterapi konusunda daha ayrýntýlý bilgiye www.ericksonistanbul.com adresinden ulaþabilirsiniz.

 

ABD’deki Erickson Enstitüsü Baþkaný Jeffrey K.Zeig  2006,2007 , 2008,2009,2010 ,yýlýndaki eðitimlerimize katýlmýþ ve süpervizyon vermiþtir. Jeffrey K. Zeig  8,9 Ekim ve 15,16,17 Ekim gerçekleþtirilecek olan Ericksonian Hipnoterapi intermediate eðitiminde son gün  yeniden Türkiye’ye gelip bizlerle olacaktýr.Devamýnda 2 gün sürecek olan çiftlerin terapisi (couple therapy ) eðitimi verecektir.

 

Psikiyatrist, psikolog ve psikolojik danýþman (ruh saðlýðý alanýnda 2 yýllýk terapi deneyimi veya  yüksek lisans programýna devam/tamamlamýþ olma þartý aranacaktýr.) hekim ve diþ hekimlerinin katýlabildiði eðitime iliþkin detaylar aþaðýda bilgilerinize sunulmuþtur.

 

Saygýlarýmla,

 

Tamer Dövücü

Erickson Institute of Ýstanbul Kurucu Baþkaný

 

 

 

 

ERICKSONIAN  HÝPNOTERAPÝ  SEMÝNERÝ

Çaðdaþ hipnozun atasý Erickson’un öðretisi artýk Türkiye’de!

 

Seminer Konusu

Ericksonian Hipnoterapi – Temel Eðitim

Seminer Süresi

3 gün+2 gün  olmak üzere toplam 5 tam gün  10:00 -17:00 saatleri arasýnda

Seminer Tarihi

9,10,11 EYLÜL  ile 17,18 EYLÜL  2011  tarihleri arasýnda

Kimler katýlabilir

Psikiyatrist, psikolog ve psikolojik danýþman (ruh saðlýðý alanýnda 2 yýllýk terapi deneyimi veya  yüksek lisans programýna devam/tamamlamýþ olma þartý aranacaktýr.) hekim ve diþ hekimlerine yöneliktir.  Bu nedenle kayýt esnasýnda diploma fotokopisi istenecektir.

Eðitim Konularý

·        Hipnoterapi – Büyük resim

·        Hipnoza sokma – Gözlemsel süreçler

·        Temel hipnoza sokma – Telkin dili

·        Doðal ve dolaylý yaklaþýmlar

·        Hipnoza sokma stratejileri ve mevcut stratejilerin reorganizasyonu

·        Hipnotik dil

·        Dolaylý Ýletiþim

·        Hipnozun temel stratejileri

·        Tedavi planlama ve entegrasyon

·        Erickson’u iþ baþýnda izleme

Ücret

480 TL +KDV  – KREÝ KARTLARINA 3 taksit

Ýletiþim Bilgileri

Adres: Davranýþ Teknolojileri Merkezi

Eðitim Yeri : Büyükdere Cd. Beyazýt Han No:86 Kat:8  Gayrettepe – ÝST.

Eðitim Yeri Tel:     (212) 274 46 10 – 12

Ýletiþim Tel :  (216) 418 58 95 (dahili 11) – 0 549 721 61 81 

Web:  www.ericksonistanbul.com

Mail:   hasanpasa@nlpdegisim.com

 

(*) Tamer Dövücü’nün kurucu baþkanlýðýný yürüttüðü Erickson Institute of Ýstanbul, çaðdaþ hipnoz ve kýsa süreli tedavinin atasý sayýlan Milton H. Erickson’un öðreti, teknik ve felsefesini Türk profesyonellerle paylaþýyor. Erickson’un öðretim modeli, danýþanlarýnýn güçlü yönlerini sorgulama yoluyla ortaya çýkarmak esasýna dayanýyor ve Erickson felsefesi uyarýnca ticari amaçla verilmiyor. Bu nedenle eðitim ücretleri asgari seviyede tutuluyor. Eðitim sonunda  katýlým belgesi verilmektedir.