Ana Sayfa Görüşler Dövdüðü Doktor, Canýný Kurtardý!

Dövdüðü Doktor, Canýný Kurtardý!

Bu sýrada hasta yakýný olduðunu söyleyen D.Ý, “Babam da bu hastanede felç geçirdi. Ona bir þey olmasý halinde burayý baþýnýza yýkar, hepinizi öldürürüm’ diye tehdit savurmaya baþladý. Nöbetçi doktor Dursun ise hasta yakýnýndan sakin olmasýný ve hastaya müdahale etmesi için kendisine izin vermesini istedi. Bunun üzerine D.Ý. 8 aylýk doktor Dursun’u ölümle tehdit etti. Daha sonra da doktora saldýrdý.

SERBEST BIRAKILDI
Gözaltýna alýnan saldýrgan ifadesi altýndýktan sonra serbest býrakýldý. D.Ý. olaydan 2 gün sonra bu kez karýþtýðý bir kavgada býçakla aðýr yaralandý. Ambulansla Köyceðiz Devlet Hastanesi’ne getirilen D.Ý.’ye ilk müdahale, 2 gün önce saldýrdýðý nöbetçi doktor Ahmet Dursun tarafýndan yapýldý. Sedyede kendisine saldýran ve ölümle tehdit eden kiþiyi görünce çok þaþýrdýðýný belirten Dursun, “Karaciðer bölgesine ve sað kaburga altýna aldýðý býçak darbesi sonucu aðýr yaralanmýþtý. Hayati tehlikesi bulunuyordu ve acil müdahale etmemiz gerekiyordu. Bu hayatýn bir cilvesi. Ancak biz doktoruz ve kendisi de hasta olarak bana geldi. O anda mesleðim gereði yapmam gerekenleri yaptým ve daha önce yaþananlarý unutarak hastama müdahalede bulundum. Umarým kýsa sürede saðlýðýna kavuþur” dedi.

HAYATÝ TEHLÝKESÝ VAR
Darp ettiði doktor tarafýndan tekrar hayata döndürülen D.Ý. ise ilk müdahalenin ardýndan durumunun aðýr olmasý nedeniyle Muðla Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. D.Ý.’nin hayati tehlikesinin bulunduðu ve yoðun bakýmda tutulduðu öðrenildi.

kaynak: Habertürk-Mete Sönmez