Ana Sayfa Görüşler Doktor, Yasaða Raðmen Muayenehane Açarsa Ne Olur?

Doktor, Yasaða Raðmen Muayenehane Açarsa Ne Olur?

1219 sayýlý Kanunun 12 nci maddesine göre doktorlarýn serbest olarak çalýþýp çalýþamayacaðý konusu sürekli Danýþtay engeline takýlmýþ ve doktorlarýn serbest çalýþmalarýna imkan saðlanmýþtý. Hem 657 sayýlý Kanunda hem de 1219 sayýlý Kanunda yapýlan deðiþiklikle yoruma yer býrakmayacak kadar netlikte son nokta konulmuþtur.

26 Aðustos 2011 tarihli ve 28037 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan 650 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile 657 ve 1219 sayýlý Kanunlarda yapýlan deðiþikliklerle doktorlarýn serbest çalýþmalarý hiçbir yoruma yer býrakmayacak þekilde sona erdirilmiþtir.

657 sayýlý Kanunun 28 inci maddesinin birinci fýkrasýna eklenen “Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasýnda bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kiþilere, özel hukuk tüzel kiþilerine veya kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýna ait herhangi bir iþyerinde veya vakýf üniversitelerinde çalýþamaz.” cümlesi Danýþtay Baþkanlýðýna iþ býrakmayacak kadar nettir.

Bu deðiþikliðin yayýmý tarihinde yürürlüðe girdiði düþünüldüðünde bundan sonra doktorlarýn hem kamu hem de özel sektörde ayný anda çalýþmalarýna imkan kalmamýþtýr. Peki çalýþýrlarsa yaptýrýmý ne olur? 657 sayýlý Kanunun 125/D-h maddesinde belirtilen; “Ticaret yapmak veya Devlet memurlarýna yasaklanan diðer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,” fiili nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulmasý cezasýna muhatap olurlar. Tekrarýnda ise memuriyetten çýkarma cezasýna muhatap olarak memuriyetten atýlýrlar.

Öðretim Elemanlarý Muayenehane Açabilecekler mi?

2547 sayýlý Kanunun 36 ncý maddesinde yapýlan deðiþiklikle de öðretim elemanlarýnýn hastanelerin imkanlarýný kullanarak müþteri toplamalarýnýn önüne geçilmiþtir. Yapýlan deðiþiklikle; Yükseköðretim kurumlarýnýn kadrolarýnda bulunan öðretim elemanlarýnýn, kanunlarda belirtilen hâller dýþýnda 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 28 inci maddesi hükmüne tâbi olduðu belirtilmiþ ve öðretim elemanlarýnýn yükseköðretim kurumlarýnda yalnýzca eðitim ve araþtýrma faaliyetlerinde bulunmak ve döner sermaye faaliyetleri kapsamýnda gelir elde edilen hizmetlerde çalýþmamak kaydýyla mesleklerini serbestçe yapabilecekleri belirtilerek öðretim elemanlarýnýn hem kamu hem de özel sektörde ayný anda çalýþma yolu kapatýlmýþtýr. Ders vermek mümkün, hastalardan muayene karþýlýðý para alýnan bölümlerde çalýþmak ise yasak hale getirilmiþtir. Maddede yer verilen istisna ise olmasý gereken bir istisna kapsamýndadýr.

Yine, öðretim elemanlarýndan yükseköðretim kurumlarý dýþýnda meslekî faaliyette bulunmak ve meslek veya sanatlarýný serbest olarak icra etmek isteyen öðretim üyelerine, bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren iki yýla kadar ücretsiz izin verilebilme imkaný getirilmiþtir ki iki yýllýk sürede özel veya kamu tercihi daha net yapýlabilsin.

kaynak: memurlar.net