Ana Sayfa Görüşler Bilim Ýlaç Karbon Diyetini Santrale Ödüyor

Bilim Ýlaç Karbon Diyetini Santrale Ödüyor

Bilim Ýlaç geçen yýl Türkiye’den Küresel Ýlkeler Sözleþmesi’ni imzalayan ilk ilaç firmasý olarak çevrecilerin dikkatini çekmiþti. Bunun ardýndan þirket; 2010 kurumsal sosyal sorumluluk raporunu gönderdiði Global Reporting Initiati (GRI) rapora ‘A’ derecesi verdi. Türkiye’den bu seviyede gösterilen ilk rapor olmasý açýsýndan bu sonuç önemli. Çünkü bu, Bilim Ýlaç’ýn raporunun tüm dünyada örnek olarak gösterileceði anlamýna geliyor. “Zamanýmýn yüzde 25’ini sürdürülebilirlik çalýþmalarýna ayýrýyorum” diyen Genel Müdür Dr. Erhan Baþ, üstüne basa basa kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle büyüdüklerini vurguluyor. Özellikle son bir yýldýr önemli adýmlar atmýþlar bu konuda. Karbon ayak iziyle ilgili düzenli ölçümler yapan þirket, ayak izini azaltmak için bir dizi uygulamayý devreye almýþ. Seyahatlerin kýsýtlanmasý, telekonferans sistemlerinin kurulmasý, bütün kýrtasiyelerde geri dönüþümlü kaðýt kullanýlmasý, satýþ mümessillerinin sayýlarý bini aþan araçlarý dahil tüm filonun mazotlu hale getirilmesi bunlardan bazýlarý. Bütün bu çalýþmalar sonucunda iki yýlda karbon ayak izini yüzde 4 düþürdüklerini anlatýyor Baþ. Geçen yýl 25 bin ton olan karbon ayak içi þu anda 23 bin tona inmiþ durumda. Hedef 2012 sonuna kadar yüzde 2.5 daha az ayak izi býrakýyor hale gelmek. Gebze’deki fabrikaya enerji tasarrufu için yapýlan 2 milyon dolarlýk yatýrým da bu hedefin bir parçasý.

OSB’LERÝN AYAK ÝZÝ KÜÇÜLSÜN
Karbon ayak izi konusunda ciddi bir sorumluluk duyduklarýný söyleyen Erhan Baþ, þirket olarak yýl içinde birçok etkinlik düzenlediklerini ve burada oluþan karbon ayak izinin karþýlýðýnda Dost Enerji’ye ait Ýzmir’deki yenilenebilir enerji üreten Kores Santrali’ne belli bir meblað ödediklerini belirtiyor. “Son olarak bu yýl Ýstanbul’da iþ ortaklarýmýzla bir zirve yaptýk. Burada ortaya çýkan karbon ayak izimizi myclimate organizasyonuyla çalýþarak hesaplattýrdýk. Oluþan 6 tonluk ayak izinin karþýlýðýnda da ödeme yaptýk.”

Kaynak: Sabah gazetesi