Ana Sayfa Görüşler Bilim Ýlaç Bir Okuldur!

Bilim Ýlaç Bir Okuldur!

W – Sayýn Erhan Bey, öncelikle þunu mutlaka belirtmek istiyorum ki hakkýnýzda bir istihbarat çalýþmasý yapmak hem gerçekten çok zor hem de çok kolay. Kolay çünkü rahat ulaþýlabiliyorsunuz. Bazý yöneticiler gibi basýnda ya da web de herhangi bir alanda bulunmak istemediðinizi söylemiyorsunuz, görüþlerinizi ve düþüncelerinizi net bir þekilde ifade ediyorsunuz. Ancak sýkýntýlý olan konu; sizi yakalamanýn zor olmasý. Mesela iklimle ilgili bir konuda veya kalite ödüllerinde farklý projelerde vb bir anda karþýmýza çýkýyorsunuz, Sürdürülebilir Kalkýnma Derneðinde görünüyorsunuz. Bu sefer de sürdürülebilir kalkýnmanýn ne olduðu konusunda araþtýrma yapma ihtiyacý doðuyor. Sýkýntý inceleme-sondaj yaparken olmakta ve daðýlmaktayýz!

Týp hekimi olarak kariyerinize baþladýnýz. Daha sonrasýnda ilaç sektörüne giriþiniz bir tesadüf mü, yoksa bilinçli bir tercih mi? Kendinizi nasýl geliþtirdiniz?

EB – Biyomedikal mühendisliði yüksek lisansý yapmamýn amacý  genetik alanýnda   ilaç sektörü içinde olmaktý. Bu sebepten , tam da tesadüf denemez , asýl hedefim, ilaç sektöründen  ziyade genetik konusunda , Dundee Üniversitesi’ne doðru yönelmekti. Bu üniversiteden bir burs da almýþtým , ancak eþ zamanda Ýlaç sanayinde karþýma çýkan pozisyonun,  baþlangýç noktasý olarak  beni  ilaç sektörüne yönelttiðini söyleyebilirim .  Bu vesile ile aldýðým teknik týp eðitiminin üzerine farklý eðitimler ekledim. Boðaziçi Üniversitesi’nde masterý takiben Ýþ idaresi programýný, Marmara Üniversitesi’nde, Harvard’da, London Business School’da bir çok üst düzey yönetim eðitimleri aldým. Buna hala devam ediyor kendimi tazelemeye devam ediyorum.

W – Ýlk size ulaþmaya çalýþtýðýmda, yurt dýþýnda eðitime gittiðinizi söylemiþtiniz. Yýl içerisinde, sanýyorum ki en az bir ayýnýz yurt dýþýnda geçiyor.

EB – Evet öyle, þimdiden, gelecek sene Harvard’da alacaðým eðitim programým planlý.  Bulunduðunuz pozisyonun içini tam doldurabilmek için, önce birlikte çalýþtýðýnýz arkadaþlarýnýzdan daha önde yol gösterici olabilmek gerekiyor.  Bu bahsettiðim eðitimler de bunun bir parçasý . Dünyada uygulanan yeni sistemleri uygulamalarý þirketimize getirmeye çalýþýyor ve bunu son derece titizlikle yapýyor , önemsiyorum.  Her gittiðim eðitimden farklý konular alýp firmama ekliyorum.  Bu þekilde hem kendimi hem de firmamýn da sürdürülebilir bir þekilde ilerlemesine yönetimine  katký saðladýðýmý düþünüyorum .

W – Erhan Bey, profesyonel basketbolcu olarak Beþiktaþ’ta oynadýnýz. Genel olarak, aktif þekilde hekimlik yapmanýzýn ve spor konusunda edindiðiniz tecrübelerin, bugünkü Dr. Erhan Baþ’a ne gibi katkýlarý oldu?

EB – Baþarýmýn altýnda, sporun önemli bir katkýsý olduðunu düþünüyorum. Basketbol  takým çalýþmasýný ve disiplini çok katý bir þekilde öðretir. Basketbolda hem müdafaayý, hem hücumu birlikte yapmanýz ayný zamanda takým içinde herkesin birbirine yardým etmesi iyi taraflarýný birleþtirmesi , iyi donanýmlý olmasý,  gücünüzü doðru solukla kullanmayý öðrenmeniz gerekiyor , bu nedenle takým oyuncusu olma konusunda büyük faydasýný görüyorsunuz. Ýkincisi ise, devamlý yarýþmayý öðreniyorsunuz; kondisyonun önemi görüyorsunuz , kazanma duygusu geliþtiriyorsunuz. Rekabet sadece karþýdaki takýmla deðil, takým içinde de oluyor. Ben Beþiktaþ A takýmýnda oynadým , çok güçlü bir takýmdý ve tam bir okul gibiydi.

Doktor olmamýn faydasý tabii çok, saðlýk sektörüne yapýlan çalýþmalarýn diðer yüzünü de bilmek beni konulara farklý bir taraftan da bakmamý saðlýyor.   Özellikle , pazarlamada doðru  stratejiler kurmama da çok faydasý oldu ve tabiiki hata kaldýrmaz bir yönünün oluþu doktorluk mesleðinin bu iþi de yaparken büyük bir özen önem ve ciddiyetle iþi yapmanýzý saðlýyor .  

W – Ýletiþim becerileriniz son derece yüksek, Önemsediðiniz  konular hakkýndaki görüþlerinizi paylaþýr mýsýnýz?

EB –Ýnsanlarý ve onlarla konuþmayý severim,  düþüncelerine deðer veririm, dinlerim .

Firmada da iki þeyi çok önemserim. Birincisi “birbirimizin gözüne bakabilmek ,”. Firmamýz insanlarý  çalýþacaklar, iþ yapacak ve iþ yaptýkça da tabi ki  gerekirse hata da  yapacaklar; son derece normal. Bu hatalarý rahatlýkla konuþacaðýz ve nasýl hata yapmayýzý  öðreneceðiz. Bu yüzden her zaman dile getirdiðim bir þey var; sýrtýnýzý bana dayayacaksýnýz ve her zaman birbirimizin gözünün içine bakacaðýz. Dürüst ve þeffaf biçimde kendimizi geliþtireceðiz.

Önemsediðim ikinci þey ise; firma kültürü. Yýllardýr üzerine ekleyerek oluþturduðumuz bir firma kültürümüz var ve bu kültür bizi baþarýya götürdü. Bir amatör ruh ve yanýnda profesyonellikten bahsediyorum bu noktada.  Birbirine güçlü baðlarla baðlý, birbirine dayanan, ve birbirine yardýmcý olan bir ekibiz biz …

Firmamýzýn, beþ ana deðeri var ve bunlardan biri “baþarma arzusu”dur. Olmazsa olmaz bir deðer; bütün duvarlarýmýzda yazar “ baþarma arzusu”. O nedenle de, sürekli geliþen, yenilenen bir firma olmak için var gücümüzle çalýþmalarýmýza devam ediyoruz.

W – Bu noktadan baktýðýnýzda, Bilim’in ve tabi ki sizin kabarýk bir baþarý siciliniz var, sizin  ve Bilim’in kilometre taþlarý neler?

EB – Önemli kilometre taþlarýndan biri, Bilim’in, 1998 yýlýnda, Stratejik Planlama Çalýþmalarý’ný yapmaya baþlamasýdýr. O zamanlar, þimdi  olduðundan biraz farklýydý tabi ama daha o yýllardan, dört yýllýk, beþ yýllýk, on yýllýk stratejik planlamalar yapmaya baþladýk. Danýþmanlarla çalýþýp EFQM (European Foundation for Quality Management) modelini benimsedik. ; Bu model , paydaþlarýn mutluluðunu esas alan ve firmanýn geliþimini takip eden bir model.

Gebze ve Çerkezköy tesislerimiz her ikisi de Avrupa ve Ýngiltere onaylý ve her ikisi de çevre ödüllü tesisler. Ayrýca bizim için önemli bir nokta, pazarlama odaklý insanlarýn burada çalýþýyor olmasýdýr. Biz yaptýðýmýz çalýþmalarda ürünü piyasaya verdikten sonra, satýþ koþullarýyla satmak yerine, pazarlama yaparak, medikal marketing yaparak ve özellikle ürünü iyi anlatarak çalýþýyoruz ve reçetelendiriliyoruz .  Sektörde genel kabul gören þöyle bir deyiþ vardýr :  Bilim Ýlaç bir okuldur . !  Bilim’in medikal seviyesi hep en yüksektedir.  Bu konunun , Bilim Ýlaç ’ýn geleceðinde önemli rol oynayan bir konu olduðunu düþünüyorum. Bir baþka konu  ,  yeni ürünün gücüne olan inançtýr. Þu an Türkiye’nin en büyük AR-GE’sine  sahip firmayýz. 110 kiþilik bir AR-GE ekibimiz var , sürekli olarak yaptýðýmýz yatýrým Bilim’e, yeni ürüne erken ulaþmada ve daha fazla yeni ürüne ulaþmada büyük rol oynadý ve rakipler arasýnda farklýlaþmamýzý saðladýk. Öðrenen bir organizasyon kurduk Bu ne demek ;  önce kendim eðitime çok önem veriyorum ve çalýþanlarýmýzýn da gerek yurt dýþýnda gerekse  yurtiçinde çok sýký eðitime katýlmalarý için imkan yaratmaya özen gösterdim .  Bu þekilde organizasyonun devamlý yenilenmesini saðladýk.  Sadece geçen sene , dört  büyük ödül alýndý : Sürdürülebilir Baþarý Ödülü, Türkiye’nin En Rekabetçi Þirketi Ödülü, Avrupalý 3.500 þirketin arasýnda ilk ona girdiðimiz Ruban D’Honneur Ödülü ve Gebze tesisi çevre ödülü.

W – Ýnsan Kaynaklarý alanýnda çok fazla ödülünüz var.

EB – Evet bu çok önemli bir konu , son olarak “Ýnsana saygý ödülü” nü 4. kez aldýk . insan kaynaðý her konunun en önünde geldiðini söyleyebilirim çünkü her þeyi insanýmýzla baþarýyoruz . 

W – Bahsettiklerinizin hepsi, kalite felsefesi çerçevesinde toplanýyor gibi görünüyor.

EB – Doðru, ve ben bu modeli çok beðeniyorum; içinde sürdürülebilirlik,  yaratýcýlýk,  paylaþým, paydaþlarýn da mutluluðu  ve toplu sonuç var.  

W – Bu noktada, bakacak olursak, yirmi yýlý geçen bir süredir Bilim Ýlaç Sanayi’ndesiniz. Burada, ‘taþ yerinde aðýrdýr’ sözünden öte bir durum oluþmuþ vaziyette. Þunu söylemek istiyorum; siz bir yerdesiniz ama bulunduðunuz yerde gerçekten varsýnýz. Her þey, bir þekilde, size göre þekillenmiþ durumda ve her yerde hissediliyorsunuz; yani her yerde imzanýz var gibi bir durum. Sporla ilgili bahsettiðiniz rekabet konusunu, ben sizin gözünüzde görüyorum. Rekabeti, firmada bir anlayýþ olarak yerleþtirmiþ durumdasýnýz. Kýsaca oluþan kültür size göre þekillenmiþ.

EB – Doðru. Firmamýzýn kurucusu, çok deðer verdiðim, saygý duyduðum insan Adil Bey beni çok konuda etkilemiþtir. Firma ve kendi bana inanmýþtýr ve birçok þeyi deðiþtirmeme düzenlemem izin vermiþ fýrsat yaratmýþtýr. Yirmi yýldýr bu gruptayým, çok kademeler geçtim, Product Manager (Ürün Müdürü) olarak baþladým ve genel müdürlük aþamasýna geldim. Bulunduðum her pozisyonda, firmayý hep olduðun bir üst seviyeye taþýmayý hedefledim. Gelinen noktada ; bundan sekiz sene önce dokuzuncu sýrada olan Bilim Ýlaç , þu anda üçüncü sýraya yerleþti.

Bundan sonraki hedefimiz de daha da  üst sýralara çýkmak. Benim bu firmada kalmak istememde ki en önemli faktör birçok yenilik yapma þansýmýn olmasý, bunun beni daha çok hýrslandýrmasý ve  beni son derece yüksek bir motivasyon düzeyinde tutmasý .

Ýnandýðým bir þey de þu ki, birlikte çalýþmak için takýma kattýðým önemli noktadaki arkadaþlarýmýn da deðerlerinin benle benzer ruh hali ve iddiada olmasý , baþarýyý tesadüflerin dýþýna çýkarýyor. Yani burada ortak bir hedef , ortak deðerler ve bir kültür oluþturduk. Bu þekilde de baþarýya gidiyor ve gerçek anlamda ,  pazarda söz sahibi ve yön veren firmalarýn en baþýnda geliyoruz.

W – Pazarýn majör oyuncususunuz, size farklý sorumluluk da yüklüyor mu?

EB – Evet. Durum böyle olunca da, her zaman kendimizi yenilemeye, farklýlaþmaya, ileri gitmeye çalýþýyoruz. Bu durum da beni mutlu ediyor. Yani Bilim’de bulunmaktan mutluyum; gerçek, samimi duygum bu. Bilim’den gidebilirdim, çok fazla fýrsatým oldu hala oluyor, birçok firmadan birçok teklif sürekli geliyor. Tabi ben uzun yýllardýr burada bulunduðum için, arkadaþlarým da benimle birlikte geliyor. Yani açýkçasý, burasý benim þirketim gibi; öyle düþünüyorum.

W – Konusu açýlmýþken þunu sormak istiyorum; anladýðým kadarýyla, arkadaþlarý seçerken kafanýzda bir takým oluþturuyorsunuz. Tabi ihtiyaçlara göre þekilleniyordur, aradýðýnýz temel özellikler  neler?

EB – Özellikle iki þeye bakýyorum. Birincisi, bizim kurum kültürümüze uygun olup olmadýðý Ýkincisi ise, o kiþiyi bizim geliþtirip geliþtiremeyeceðimiz ; çalýþacaðýmýz kiþide eðer potansiyel varsa, bunu ortaya çýkarýp geliþtirmek ve bu kiþinin da ona açýk olmasý önemli. 

Birde üstüne , öðrenme ve baþarma arzusu varsa her þey eksiksiz oluyor.

W – Baðlantýlý bir soruyla devam etmek istiyorum. Bilim, 2000’den 2011’e, yani genel müdür olduðunuz dönemde, nereden nereye geldi? Rakamsal olarak belki özetleyebilirsiniz ama biraz önce konuþtuklarýmýz çerçevesinde, o dönem ki kültürle þuan bulunan kültürü kýyaslamanýzý isteyeceðim ki kültür, sizin istediðiniz seviyeye ulaþtý mý bilmiyorum. Yani sizin odaklarýnýza, çerçevenize ulaþýldý mý? Kiþiler, hep birlikte, bu yönde ilerleyebiliyor mu? Hedefinizi yakalayabildiniz mi?

EB – Þöyle söyleyeyim; en baþarýlý dönemi yaþadýðýmýza ve her geçen gün daha da baþarýlý olduðumuza inanýyorum. Sýralama olarak bakarsanýz, çok ilerlerde olduðumuzu ,  satýþlara bakarsanýz da baþarýmýzý çok net olarak görüyorsunuz.  

Kurum kültüründe de büyük deðiþimler yaptýk. Sadece satýþ yapan ,  baþaran bir firma deðil; ayný zamanda topluma saygýlý, toplum ve bütün paydaþlar için bir þeyler yapma bilincinde olan bir firma olduk.  Ben iki þeyi önemsiyorum. Bunlardan bir tanesi, topluma karþý sorumluluklarýný en iyi þekilde yerine getiren firmalardan birinin Bilim Ýlaç olmasýdýr. Her sene yayýmladýðýmýz Kurumsal Sorumluluk Raporu’nun , 2011 raporu , GRI’dan  (Global Reporting Initiative)  A puaný aldý ve Türkiye’de hiçbir firmanýn böyle bir raporu yok.  

Ýkincisi, insan kaynaklarý . ilerici insan kaynaklarý uygulamasýnýn, hiçbir firmada olmayan sistemler ile firmamýzda çalýþtýðýna inanýyorum. Harvard Business School deneyimim de   gördüðüm ilerici uygulamalarýn birçoðunu buraya aynen taþýdým. O uygulamalarýn çoðu burada yeni uygulamalardý ; örn ; firmamýzda haftada iki gün psikolog, haftada bir gün hukuk danýþmaný çalýþmakta;  eðitim uygulamalarý ve e-learning, e-MBAprogramlarý devam etmekte.

devam edecek…