Ana Sayfa Görüşler Bakanlýktan Saðlýk Devrimi

Bakanlýktan Saðlýk Devrimi

Saðlýk hizmetleri ile ilaç ve týbbi cihaz piyasasýný düzenlemek üzere “Saðlýk Hizmetleri Kurumu” ile “Týbbi Ürünler ve Ýlaç Kurumu” olmak üzere 2 farklý kurum kurulacak.

Hükümet, çýkarmaya hazýrlandýðý kanun hükmünde kararname tasarýsý ile Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnýn teþkilat ve görevlerinde kökten deðiþikliðe gidiyor. Kararname ile Saðlýk Bakanlýðý merkez, taþra ve yurtdýþý teþkilatý ile baðlý kurumlarýnýn kuruluþ, teþkilat yapýsý, personel istihdamý ve özlük haklarý, hizmet sunumu ve faaliyetlerini düzenlemek ve buna dair usul ve esaslarýn belirlenmesi amaçlanýyor.

6 YENÝ KURUM

Tasarýya göre, Veremle Savaþ ve Kanserle Savaþ Daire Baþkanlýklarý baþta olmak üzere Bakanlýða baðlý ana hizmet birimleri kaldýrýlacak. Hizmetler bundan böyle kurulacak olan çeþitli kurumlarýn çatýsý altýnda gerçekleþtirilecek. Kararnamede Bakanlýða baðlý kurumlar þöyle sýralandý: Saðlýk hizmetleri ile ilaç ve týbbi cihaz piyasasýný düzenlemek üzere “Saðlýk Hizmetleri Kurumu” ile “Týbbi Ürünler ve îlaç Kurumu” olmak üzere 2 farklý kurum kurulacak. Saðlýk hizmetlerinde gözetim ve denetim yapmak üzere “Saðlýk Gözetimi ve Denetimi Kurumu”, hizmet sunumu için ise “Halk Saðlýðý Kurumu”, “Devlet Hastaneleri Kurumu” ile “Hudut ve Sahiller Saðlýk Kurumu” kurulacak. Kararname ile Bakanlýk bünyesindeki Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý da kaldýrýlýyor. Bakanlýða baðlý olarak kurulacak özel bütçeli “Saðlýk Gözetimi ve Denetimi Kurumu” saðlýk hizmeti sunan tüm kurumlarýn periyodik olarak denetlenmesinden sorumlu olacak.

HASTANELER TEK ÇATIDA

Kararname tasarýsýna göre devlet hastaneleri, eðitim ve araþtýrma hastaneleri ile aðýz ve diþ saðlýðý merkezleri “Devlet Hastaneleri Kurumu” çatýsý altýna girecek. Bu kurum hastanelerin kurulmasý, iþletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve deðerlendirilmesi ile ilgili düzenleme yapacak ve her türlü saðlýk hizmetinin yürütülmesini saðlayacak. Kararname ile halkýn tütün ve alkolün zararlarýndan korunmasý için hazýrlanan uyarýcý yayýnlarýn süresi de artýrýlacak.

Kaynak:Habertürk-Tülay ÞUBATLI