Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Avrupa Týp Etiði Merkezleri Kongresi-Ýstanbul 2011

Avrupa Týp Etiði Merkezleri Kongresi-Ýstanbul 2011

“Kültürlerarasi Perspektifle Biyoetik” baslikli uluslararasi toplanti, Türkiye Biyoetik Derneði organizasyonu ile ulkemizde ilk kez gerceklestiriliyor.

Bilimsel Programda, Ýnsan Haklarý ve Biyoetik, Avrupa Biyotýp Sözleþmesi ve Biyoetik, Biyoetik ve Ýnsan Bilimleri bakýþ açýsý ile Týp Eðitimi, Evrensel Deðerler ve Kültürel Çeþitlilik ekseninde Biyoetik, Saðlýk Politikalarý ve Biyoetikte Tartýþmalý konular ana temalarýnda birçok sözlü ve poster bildiri sunuluyor.

Kongrede Avrupa Konseyi Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI)’ýn 17 Þubat 2011 tarihli “Klinik Araþtýrmalar Etik Kurulu Üyeleri Kýlavuzu”nun Türkçe çevirisi Türkiye Biyoetik Derneði yayýný olarak okurlarla buluþuyor.

Dünyanýn birçok ülkesinden pek çok uzmanýn ve akademisyenin, ülkemizde biyoetik alanýnda bilimsel platformda tartýþma ve karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunma, birlikte çalýþma planlarý yapma fýrsatý elde edecekleri bu uluslararasý toplantýnýn ülkemizde, bu alandaki bilgi birikimine katký sunabilmesini diliyoruz.

Kongre www.eacme2011.org  &  Dernek www.biyoetik.org.tr

internet sayfalarýndan eriþilebiliyor.

Saygilarimizla.
Turkiye Biyoetik Dernegi Yonetim Kurulu