Ana Sayfa Görüşler Adrese teslim akademik atamada sürpriz geliþme

Adrese teslim akademik atamada sürpriz geliþme

Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Týp Fakültesi’ne atanacak 31 ismin önceden belli olduðu notere tasdik ettirilince yürütme durduruldu. Ancak Bölge Ýdare Mahkemesi Ankara Tabip Odasý için ‘dava açma ehliyeti yok’ diyerek atamalara yeþil ýþýk yaktý

YILDIRIM Beyazýt Üniversitesi (YBÜ) Týp Fakültesi’ne yapýlan akademik kadro atamasýnda art arda gelen mahkeme kararlarýyla iþler karýþtý. Ankara Tabip Odasý’nýn (ATO) atanmadan önce noterden tasdik ettirdiði 31 isimle ilgili olarak yaptýðý baþvuruya bakan Ankara 5. Ýdare Mahkemesi, akademik kadrolara baþvuru kriterlerinde bilimsellikten uzaklaþýldýðý ve adeta kiþilerin tarif edildiði gerekçesiyle atamalarý durdurdu.

Bunun üzerine YBÜ Rektörlüðü, Ankara Bölge Ýdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulmasý isteminin reddine karar verilmesi için baþvurdu ve bu giriþiminden sonuç aldý. Baþvuruyu görüþen üst mahkeme, 21 Temmuz’da kararýný verdi ve atamalarýn yürütmesini durdurma kararýný kaldýrdý. Gerekçede ATO’nun bir meslek kuruluþu olarak böyle bir olayda taraf olamayacaðý için ‘dava açma ehliyetinin olmamasý’ gösterildi.
 

Týp Fakültesi’nde açýlan akademik kadrolara baþvurup da atamasý yapýlmayan herhangi bir aday dava açmadýðý için Ankara Bölge Ýdare Mahkemesi 31 noter tasdikli ismin atanmasý üzerindeki yürütmeyi durdurma kararýný kaldýrdý. Þimdi gözler, Ankara 5. Ýdare Mahkemesi’nin esas hakkýnda vereceði karara çevrildi.

Kaynak:Akþam gazetesi-Dilek GEDÝK