Ana Sayfa Görüşler 500 bin Kutu Nurofen’in Ýçinden Þizofreni Ýlacý Çýktý

500 bin Kutu Nurofen’in Ýçinden Þizofreni Ýlacý Çýktý

Nurofen adlý soðuk algýnlýðý ilacýnýn içerisine yanlýþlýkla þizofreni hastalarýnýn kullandýðý antideprasif ilacýn yerleþtirildiði ortaya çýktý. Nurofen’in üç ayrý ilacý piyasadan çekildiði belirtildi. Ýngiltere Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri, soðuk alðýnlýðý ilacýndaki haplarýn içerisine yanlýþlýkla þizofreni hastalarýnýn kullandýðý antideprasif “Seroquel XL” adlý ilacýn yerleþtirildiðinin ortaya çýkmasý üzerine soruþturma baþlattý. Nurofen’in üç ayrý ilacý piyasadan çektiðini belirten yetkililer, hastalarý ve eczaneleri uyararak bu ilaçlardan uzak durmalarýný istedi.

500 bin kadar satýldýðý ortaya çýkan Nurofen için açýklama yapan firma, bunun bir sabotaj olmadýðýný vurguladý. Bir büyük hatayla karþý karþýya kaldýklarýný belirten firma, ilacýn baþka ülkelere de gönderilip gönderilmediði konusunda bir bilgi vermedi.

kaynak:Vatan gazetesi