Ana Sayfa Görüşler Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý & Malpraktis

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý & Malpraktis

W- Mesleki sorumluluk sigortasý konusunda Hazine Müsteþarlýðý ile birlikte özel düzenleme yapýlmasý konusunda çalýþmalar baþlamýþtý ve bugüne gelindi süreci kýsaca aktarýr mýsýnýz?

 

E.T.-Hekim mesleki sorumluluðuna iliþkin çeþitli dönemlerde kanun tasarýlarý hazýrlanmýþ olmasýna raðmen bu tasarýlar yasalaþamamýþtýr. Sigorta þirketleri hekimler için geçmiþ dönemlerde de mesleki sorumluluk sigortasý teminatý sunmuþ olsalar dahi esas olarak bu sigortanýn bilinirliði 2006 yýlýnda yapýlan düzenlemeden sonra ivme kazanmýþtýr.

 

Mesleki Sorumluluk Sigortasý Genel Þartlarýný düzenleyen ve uygulamaya koyan Hazine Müsteþarlýðý; bu genel þartlarýn klozlar ve özel þartlarla ihtiyaçlarý daha iyi karþýlayacaðýný düþünerek, önce Hekim Mesleki Sorumluluk Sigorta Klozunu hazýrlamýþ ve 21 Eylül 2006 tarihi itibarý ile uygulamaya koymuþtur. Bu Kloz, Mesleki Sorumluluk Sigortasý Genel Þartlarýna baðlý olarak verilmiþ; kloz ile, sözleþmedeki þartlara tabi olmak kaydý ile sigortalýnýn poliçede konusu belirlenmiþ mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduðu zarar dolayýsýyla ödemek zorunda kaldýðý veya kalacaðý tazminat tutarlarý ile kararlaþtýrýlmýþsa yargýlama giderleri ve avukatlýk ücretlerini poliçede yazýlý limitler dahilinde sigorta þirketleri tarafýndan teminat altýna alýnmýþtýr

 

30.01.2010 tarih ve 27478 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanan “Üniversite ve Saðlýk Personelinin Tam Gün Çalýþmasýna ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun”un 8 inci maddesi ile 1219 sayýlý Kanun’a bir madde eklenerek doktorlar için mesleki sorumluluk sigortasý yaptýrma zorunluluðu getirilmiþtir.

 

Söz konusu düzenlemede, kamu saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda, özel saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan tabipler, diþ tabipleri ve týpta uzmanlýk mevzuatýna göre uzman olanlar ile mesleklerini serbest olarak icra eden tabip, diþ tabibi ve týpta uzmanlýk mevzuatýna göre uzman olanlarýn, týbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarýnca kendilerine yapýlacak rüculara karþý sigorta yaptýrmak zorunda olduklarý hükme baðlanmýþtýr.

 

Zorunlu sigortalara iliþkin teminat tutarlarý ile uygulama usul ve esaslarý Saðlýk Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak Hazine Müsteþarlýðýnca belirleneceði ve zorunlu sigortalarý yaptýrmayanlara, mülki idare amirince sigortasý yaptýrýlmayan her kiþi için beþ bin Türk Lirasý idari para cezasý verileceði yine kanun maddesinde yer almaktadýr.

 

Kanun’un Resmi Gazete’de yayýmlanmasý ile bu yeni zorunlu mali sorumluluk sigortasýna iliþkin genel þart, tarife ve talimatýn hazýrlanmasý için çalýþmalara baþlanmýþ ve Týbbi Kötü Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasýnda Kurum Katkýsýna Ýliþkin Usul ve Esaslara Dair Teblið, Týbbi Kötü Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý Tarife ve Talimatý ve Týbbi Kötü Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý Genel Þartlarý 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanmýþtýr. Söz konusu düzenlemeler 30.07.2010 tarihinde yürürlüðe girmiþtir.

 

W-Sigorta þirketleri açýsýndan Malpraktis nedir? 

 

E.T.- Týbbi kötü uygulama, hekimin teþhis ve tedavi sýrasýnda standart uygulamayý yapmamasý, beceri noksanlýðý ve hastaya tedavi vermemesi gibi içeriklerle tanýmlanmaktadýr. Hekim mesleki sorumluluk sigortasý, hekimler için mesleklerini icra ederken, mesleki faaliyetleri sonucunda hastalarýna verebilecekleri zararlarýn yaratabileceði ekonomik problemleri koruma altýna alarak bu alandaki boþluðu doldurmaktadýr.

 

W- 21 Temmuz 2010 yasal tebliði neleri içermektedir?

 

E.T.- Bu Tebliðin amacý, Týbbi Kötü Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý primine yapýlacak kurum katkýsýna iliþkin usul ve esaslarýn belirlenmesidir.

 

Bu Teblið doðrudan saðlýk hizmeti sunan, kamu veya özel saðlýk kurum ve kuruluþlarý ile saðlýk birimlerinde çalýþan tabipler, diþ tabipleri ve týpta uzmanlýk mevzuatýna göre uzman olanlar ile ilgili kurum ve kuruluþlarý kapsamakta ve Týbbi Kötü Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý Genel Þartlarý, Tarife Talimatlarý ve Poliçe içeriði belirlenmektedir.

 

W-Bugün itibarý ile tüm sigorta þirketlerinin poliçeleri benzer midir? Bu konuda size göre yapýlmasý gerekenler nelerdir?

 

E.T.– Týbbi Kötü Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý’nýn çerçevesi Genel Þartlar, Tarife ve Talimatlar ile çizilmiþ olup bu mevzuat çerçevesinde sigorta þirketlerince teminat saðlanmaktadýr. Ancak, düzenlenecek ihtiyari hekim mesleki sorumluluk sigortalarý ile zorunlu sigortanýn yapýlmýþ olmasý kaydýyla teminat limitini yükseltmek mümkündür.

 

W-Bu sigorta ABD deki muadilleri ile ayný mýdýr? Ayrýldýðý noktalar nelerdir?

 

E.T.– Hekim mesleki sorumluluk sigortalarýnýn temel amacý hekimlerin mesleklerini icra ederken, hastalarýna verebilecekleri zararlarýn yaratabileceði ekonomik problemlerin giderilmesidir. Bu temel amaç çerçevesinde ülkelerin kendi koþullarýna baðlý olarak geliþtirdikleri farklý þartlarýn olmasý doðaldýr. Bu çerçevede temel olarak ülkemizdeki hekim mesleki sorumluluk sigortasý ile ABD sunulan sigortanýn amacý ayný olmakla birlikte, ülkemizde bu sigortanýn zorunlu olmasý, teminat limitlerindeki farklýlýklar, prim tutarlarýndaki farklýlýklar ve teminatýn iþleyiþ þekline iliþkin farklýlýklarýn olduðunu söylemek mümkündür.

 

W-Kapsamý nedir (genel tereddüt bu alanda lütfen ayrýntýlý olursa memnun olurum)  ve kapsam dýþý kalan haller nelerdir? Risk ve tazminat daðýlýmýndaki farklýlýk nelerden kaynaklanmaktadýr?

 

Týbbi Kötü Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý’nýn teminat kapsamýný aþaðýdaki tabloda belirtilmektedir.

 

 

Kamu Saðlýk Kurumlarýnda Çalýþan Hekim, Uzman Hekim ve Diþ Hekimleri

Özel Saðlýk Kurumlarýnda Çalýþan Hekim, Uzman Hekim ve Diþ Hekimleri

Mesleklerini Serbest Olarak Ýcra Eden Hekim, Uzman Hekim ve Diþ Hekimleri

 

Teminatýn Kapsamý

a) Sözleþme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doðan ve sorumluluk hükümleri uyarýnca tazmini sözleþme süresi içinde ya da sonrasýnda talep edilen zararlar.

b) Sözleþme yapýlmadan önce veya sözleþme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleþme süresi içinde sigortalýya karþý doðabilecek talepler.

c) Bu zarar veya taleple baðlantýlý yargýlama giderleri.

Teminat Dýþýnda Kalan Haller

a) Sigortalýnýn, poliçede belirlenmiþ ve sýnýrlarý hukuk kurallarý veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dýþýndaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri.

b) Mesleki faaliyetin ifasý sýrasýnda sigortalý tarafýndan kasten sebep olunan her tür olay ile davranýþlarý.

c) Sigortalý veya çalýþtýrdýðý kiþilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuþturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altýnda bulunmasý sonucunda meydana gelen olaylar.

ç) Ýdari ve adli para cezalarý dahil her tür ceza ve cezai þartlar.

Azami Teminat Limiti (Olay Baþýna)

300.000 TL

 

Prim

I. Grup:      150 TL

II. Grup:     300 TL

III. Grup:    500 TL

IV. Grup:    750 TL

 

Primlerin Ödenmesi

Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan tabipler, diþ tabipleri ve týpta uzmanlýk mevzuatýna göre uzman olanlar, yaptýracaklarý sigorta sözleþmesinin primlerini sigortacýya veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarýnýn yarýsýný döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alýr. Geri ödemeler, sigortaya iliþkin poliçe veya sigorta þirketi ya da sigorta acentesinin kaþesini taþýyan prim ödeme makbuzunun bir örneðinin ibrazý üzerine ilgili kurum tarafýndan en geç otuz gün içinde yapýlýr.

Özel saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan tabipler, diþ tabipleri ve týpta uzmanlýk mevzuatýna göre uzman olan sigortalýlar için yapýlacak sigorta sözleþmesinin primleri, kurum ve kuruluþlarý tarafýndan sigortacýya veya sigorta acentesine ödenir. Ödenen primin yarýsý sigortalýya yansýtýlýr.

Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diþ tabipleri ve týpta uzmanlýk mevzuatýna göre uzman olanlar ile sözleþmeli aile hekimlerinin sigorta primlerinin tamamý kendileri tarafýndan ödenir.

 

 

Týbbi Kötü Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý Tarife ve Talimatý’nda dört risk grubu belirlenmiþ ve bu risk gruplarýna göre de tarife primleri saptanmýþtýr. Ayrýca tüm risk gruplarý için azami teminat tutarý 300.000 TL olarak belirlenmiþtir. Belirlenen tazminat limiti olay baþýna olup bu limite yýllýk azami bir limit getirilmemiþtir. Yani sigorta þirketleri risk grubuna göre aldýklarý prim karþýlýðýnda, sigorta süresi içerisinde meydana gelecek “n” sayýsýndaki olaya her seferinde azami 300.000 TL’lik teminat sunacaklardýr. Tarife’de prim ödemesinde etken olarak sadece hekimlerin uzmanlýk alanlarý belirleyici faktör olarak alýnmýþtýr.

 

W-Kýsaca hekim neden bu sigortayý yaptýrmalýdýr?

 

E.T.– 30 Ocak 2010 tarihli 27478 sayýlý Resmi Gazetede 5947 Sayýlý Üniversite ve Saðlýk Personelinin Tam Gün Çalýþmasýna ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun yayýmlanmýþ ve bu kanunun 8. maddesi ile 1219 sayýlý Tababet ve Þuabatý Sanatlarýnýn Tarzý Ýcrasýna Dair Kanuna eklenen ek madde 12 ile hekimler için zorunlu mesleki sorumluluk sigortasý yaptýrma zorunluluðu getirilmiþtir.

 

Mesleki sorumluluk sigortalarýnýn amacý, kiþilerin mesleklerini ifa ederken, üzerlerine düþen standart uygulamalarý ve yükümlülüklerini yerine getirmede ihmal, hata, yanlýþ uygulama gibi olaylarýn sonucunda doðan hukuki sorumluluða iliþkin zararlarýn tazmin edilmesidir. Hekimlerin çalýþtýklarý kurumlardaki koþullarýn zorluðu ve/veya üstlendikleri sorumluluklarýn aðýrlýðý tedavi sürecinde istenmeyen sonuçlarýn doðmasýna neden olabilmektedir. Özellikle son dönemlerde artan sorumluluk bilinci, mahkemelerce verilen yüksek tazminat kararlarý bu tür sigortalarýn önemini ortaya çýkarmaktadýr. Sonuç olarak hekim mesleki sorumluluk sigortasý ile hekimlerin mesleklerinin bir döneminde karþýlaþabilecekleri yüksek tazminat taleplerine karþý bir koruma saðlamaktadýr.

 

W-Dileyen hekim kapsamý nasýl geniþletebilir ve ek maddeler ile korunmasýný nasýl arttýrabilir? Örneklerle paylaþýr mýsýnýz?

 

E.T.– Zorunlu sigorta ile sunulan teminatýn üzerinde bir riske maruz olduðunu düþünen hekimlerin, zorunlu sigortanýn üzerinde teminat saðlayan ihtiyari hekim mesleki sorumluluk sigorta poliçesini almalarý mümkündür.

 

W-Uygulama henüz yeni fakat üyelerinize yansýmýþ bir durum oldu mu? Dava konusu nedir paylaþýr mýsýnýz?

 

E.T.– Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde hekimler aleyhine açýlan davalara iliþkin bilgilerin olduðu bilinmektedir. Yapýlan bir çalýþma, bu tür sigortalarda toplumdaki farkýndalýðýn, ülkenin ekonomik, sosyal ve sigorta sektörünün geliþmiþliðine baðlý olarak 2 ile 7 yýlda oluþtuðunu ortaya koymuþtur. Þu anda Birliðimiz nezdinde zorunlu sigorta sisteminin yürürlüðe girmesinden sonra açýlan davalara iliþkin bir veri bulunmamakla birlikte önümüzdeki dönemde bilinirlik düzeyinin artmasýyla gerek tazminat tutarlarýnýn gerekse dava sayýlarýn artacaðý düþünülmektedir.

 

W-Sigortanýn süreçte geliþimi olacak mý? Ýhtiyaçlara yani gerekli korumayý saðlýyor mu?  Yoksa yaþanacak durumlarla birlikte yeni düzenlemeler olabilir mi?

 

E.T.– Sigortacýlýk devamlý deðiþen ve geliþen bir süreç izlemektedir. Günün koþullarýna göre ya da ihtiyaç hasýl olduðunda sektörün ve tüm paydaþlarýn mutabýk kalacaðý bir ortak paydada deðiþim ve geliþimin olmasý kuvvetle muhtemeldir. Yukarýda belirtildiði gibi 2006 yýlýnda Mesleki sorumluluk Sigortasý ile baþlayan süreç Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortasý Klozu ile devam etmiþ ve bugün Týbbi Kötü Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý Genel Þartlarý ortaya çýkmýþtýr. Gelecekte ihtiyaçlara göre geliþme veya deðiþiklikler olabilecektir.

 

W-Üyeleriniz bu konuda birlikte mi hareket etmektedir?

 

Zorunlu sigortalar, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname ya da Bakanlar Kurulu Kararý ihdas edilen sigorta ürünleridir. Ülkemizde sigorta sözleþmeleri Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan tasdik edilen genel þartlara göre düzenlenmektedir. Ek olarak mevzuat gereði zorunlu sigortalarýn teminatlarý, tarife ve talimatlarý da Hazine Müsteþarlýðý’nýn baðlý olduðu Bakan tarafýndan belirlenmektedir. Bu çerçevede zorunlu sigortalarýn þartlarý tüm þirketlerde aynýdýr. Ancak yapýlacak ihtiyari sigorta zorunlu sigortanýn üzerinde koruma saðlamak mümkündür. Diðer yandan zorunlu sigortalar dýþýndaki sigortalarda rekabet unsuru gereði tüm sigorta þirketleri kendi risk kabul politikalarý ve ticari politikalarý çerçevesinde baðýmsýz hareket etmektedirler.

 

W-Bu önemli konudaki bilgilendirme ve paylaþým için çok teþekkür ederiz.