Ana Sayfa Görüşler Türkiye Reçetesiz Ýlaçta Rekora Koþuyor

Türkiye Reçetesiz Ýlaçta Rekora Koþuyor

Geçtiðimiz Ocak ayýnda RTÜK Kanunu’nun 11. maddesinde yapýlan deðiþiklikle, reçetesiz ilaç reklamlarý serbest býrakýlmýþtý. Kanunun, Resmi Gazete’de yayýnlanmasý ile birlikte, ilaç fýrmalarý da hýzlý bir reklam kampanyasýna giriþmiþti. Ýlaç reklamlarýnýn netice verdiði ve Türkiye’nin ilaç tüketiminin arttýðý ortaya çýktý.

Yaþanan hýzlý büyüme, ilaç firmalarýnýn Türkiye’ye yönelik ilgisini artýrdý. Ýlaç tüketiminin artmasýný ‘büyüme’ olarak niteleyen ilaç üreticileri, Türkiye’de ‘satýlýk ilaç firmasý’ arýyor.

Türkiye pazarýna ilgi duyan firmalardan biri de Omega Pharma. Türkiye gibi bir ülkede, güçlü bir firmayý satýn almanýn kendileri açýsýndan çok önemli olduðunu vurgulayan Omega Pharma Global 2. Baþkaný Chris Staeuble; “Ekonomisi ve saðlýk sektöründe yaþanan hýzlý büyümeden dolayý saðlýk yatýrýmý açýsýndan Türkiye, dünyanýn en cazip ülkelerinden biri” dedi.

TÜRKÝYE YÜZDE 15 BÜYÜDÜ

Chris Staeuble, “Reçetesiz ilaç sektörü dünyada ortalama yüzde 5 civarýnda büyüyor. Büyüme, Türkiye ve Rusya gibi ülkelerde yüzde 10-15 seviyelerinde gerçekleþiyor. Þu anda Türkiye pazarýnda, 10 marka altýnda 50 ürün bulunuyor. Her yýl iki yeni markayý Türkiye’ye getirmeyi hedefledik” diyor.

1 MÝLYAR DOLARLIK REÇETESÝZ ÝLAÇ SATILIYOR

Türkiye’deki reçetesiz ilaç sektörünün 1 milyar dolarý bulduðunu belirten Omega Pharma Türkiye Genel Müdürü Murat Fis ise önümüzdeki 5 yýl içinde Türkiye’de sektörün ilk 10 büyük firmasý arasýnda yer almak istediklerini belirtiyor.

Reçetesiz ilaç sektörünün dünyada 100 milyar dolara ulaþtýðýný belirten Chris Staeuble; Türkiye’deki sektörün önümüzdeki 5 yýlda iki kat daha büyüyeceðini belirtiyor.

RTÜK KANUNU’NDA YAPILAN DEÐÝÞÝKLÝKTEN ÝLAÇ FÝRMALARI MEMNUN

Resmi veriler; Türkiye’nin son on yýlda saðlýk harcamasýnýn 3,5 kat, ilaç harcamasýnýn ise 6,1 kat arttýðýný gösteriyor.
Global Sanayici Dergisi’nin sorularýný yanýtlayan Teoman Kalafatoðlu “Türkiye’de kiþi baþý ilaç harcamasý ne kadardýr?” sorusuna “Ýlaç pazarýna baktýðýmýzda ortalama kiþi baþýna ilaç harcamasý 130 dolar civarýndadýr. 130 dolarlýk pazar oldukça düþük görünmektedir. Bunun yukarý çekilmesi elzemdir” þeklinde cevap veriyor. Uzmanlarsa, RTÜK Kanunun’da yapýlan deðiþikliði, ilaç firmalarýnýn bu isteðini karþýlamaya yönelik bir düzenleme olarak görüyor.

REÇETEYLE SATILMASI GEREKENLERDE REÇETESÝZ SATILIYOR

Birçok ilacýn kutusunda “reçete ile satýlýr” yazmasýna karþýn; aðrý kesiciler, antiseptikler, vitamin ve mineraller, laksatifler, dermatolojikler, oftalmolojikler, uyku düzenleyiciler, öksürük, soðuk algýnlýðý ve sindirim sistemi diye uzayýp giden birçok ilaç tüm ezcanelerde reçetesiz satýlmaya devam ediyor.

Yýllara göre kamunun toplam ilaç harcama tablosu: (Milyar dolar)

l

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Milyar $

2

2,9

3,8

4,5

5,2

5,9

6,8

8,3

12,2

15

Yýllara göre kamunun toplam saðlýk harcama tablosu:

Yýl

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

Milyar $

12,96

13,7

10,71

12,96

16,7

21,6

26,5

30,9

39,1

44,8


kaynak: timetürk.com/ Kemal Özer