Ana Sayfa Ekonomi Türkiye için Þok Tahmin!

Türkiye için Þok Tahmin!

OECD’nin iki yýlda bir yayýnladýðý Bir Bakýþta Devlet raporuna göre Türkiye’nin karapara finansmanýnda kritik bir sürece girdiði belirtildi. Eðer Türkiye gerekli düzenlemeleri yapmazsa kara listede yer alacak.

OECD’nin iki yýlda bir yayýnladýðý Bir Bakýþta Devlet raporunda Türkiye karapara ve terörün finansmanýnda sýnýfta kaldý. Raporda; OECD Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Türkiye’yi, kara paranýn aklanmasý ve terörizm finansmanýný önlenmesine yönelik gerekli adýmlarý atmamakla suçladýðý belirtildi.

OECD bünyesinde görev yapan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), uyardýðý ve gerekli yasal düzenlemeleri yapmasý için 20 Haziran’a kadar süre verdiði Türkiye’yi ‘kara-gri listeye’ aldý. Listede Türkiye dýþýnda Suriye, Etiyopya, Bolivya gibi ülkeler yer alýyor. Bu listeye giren ülkeler OECD’nin sýký takibine alýnýyor. Eðer gerekli düzenlemeler olmazsa ‘kara listeye’ alýnýyor.

Kara listede sadece Kuzey Kore ve Ýran bulunuyor. FATF, 2007 yýlýnda Türkiye’nin mevzuatýndaki terörün finansmaný ile ilgili düzenlemelerin yetersiz olduðuna ve terörist malvarlýklarý ile ilgili dondurma prosedürü konusunda düzenlemelerinin bulunmadýðýna dikkat çekti. Ayrýca Raporda, Türkiye’de ekonomideki devlet payýnýn diðer OECD ülkeleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda daha küçük olduðu, genel kamu harcamalarýnýn GSYÝH’nýn yüzde 40’ýndan düþük olduðu belirtildi.

2006 bütçe fazlasýndan sonra kamunun 2007-2009 yýllarý arasýnda açýk yaþadýðý belirtilen raporda, þu ifadeler yer aldý:

– Türkiye Ekim 2009’da harcama artýþýný nominal GSYÝH büyüme oranýnýn altýnda tutan orta vadeli bir konsolidasyon stratejisi ilan etti. Bunu gelirleri artýrýp, saðlýkta, kamu çalýþanlarý ücretlerinde ve altyapýda maliyetleri kontrol ederek yapacaktý. Harcamalarýn üçte ikisi (GSYÝH’nin yüzde 17.9’u) kamu mal ve hizmet temini için yapýldý. Üretim maliyetleri devlet kuruluþlarýnýn kendi ürteimleriyle taþeronlar arasýnda hemen hemen eþit durumda.

– Ýþgücünün yüzde11’iyle Türkiye’de kamu istihdamý, OECD ortalamasýnýn (yüzde 15) oldukça gerisinde, hatta OECD yelpazesinin aþaðý ucunda. OECD’de oranlar kamu istihdamýnda yüzde 6.7 ile yüzde 29.3 arasýnda daðýlýyor. Rakam 2000 yýlýndan bu yana bir artýþý ortaya koyuyor, çünkü 2000 yýlýnda oran yüzde 9.4 idi. Türkiye ayný zamanda istihdamýn en merkezi olduðu sistemlerden birini oluþturuyor. Kamu çalýþanlarýnýn yüzde 87.8’i merkezi düzeyde çalýþýyor. 2000 yýlýnda rakam yüzde 90.2 idi.

kaynak:bigpara.com