Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat TTB Kamuda Çalýþan Ýþyeri Hekimleri Adýna Dava Açtý

TTB Kamuda Çalýþan Ýþyeri Hekimleri Adýna Dava Açtý

Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan çýkartýlan 26.5.2011 tarih ve 17334 sayýlý, “Ýþyeri Hekimliði” konulu genelge ile kamuda görev yapan tabiplerden, mahalli idareler ve kurum tabipliklerinde görev yapanlar dýþýnda kalanlarýn, mesai saatleri haricinde iþyeri hekimliði yapmalarýnýn mümkün olmadýðý belirtilmiþtir.

Bu düzenleme hukuka aykýrýlýðýnýn yaný sýra ülkemizde iþyeri hekimliði hizmetinin sunulmasýnda zaten yetersiz olan iþyeri hekimlerinden bir kýsmýný daha çalýþamaz duruma sokmakla iþçi saðlýðý alanýnda yaþanan sorunlarýn daha da aðýrlaþmasýna katký sunacak niteliktedir. Ayrýca, bu düzenleme sebebiyle iþyeri hekimliðinden ayrýlmak zorunda kalacak hekimler bakýmýndan geçiþ hükmünün öngörülmemiþ olmasý ve ortaya çýkacak hak kayýplarýnýn telafisine yönelik bir düzenlemeye yer verilmemiþ olmasý da hukuka aykýrýlýk olarak deðerlendirilmiþtir.

Bütün bu deðerlendirmelerin sonucu olarak ilgili Genelge düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasý ve iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliði tarafýndan dava açýlmýþtýr. Geliþmeler ayrýca paylaþýlacaktýr.

TTB