Ana Sayfa Görüşler Sigara Býraktýrma Ýlacý Kalp Krizine Yol Açýyor

Sigara Býraktýrma Ýlacý Kalp Krizine Yol Açýyor

Sigara býraktýrma tedavisinde çok kullanýlan ve ülkemizde de hem eczanelerde satýlan ve hem de Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ücretsiz olarak daðýtýlan Champix isimli ilacýn yeni bir marifeti daha ortaya çýktý.

 “Canadian Medical Association Journal” isimli týp dergisinde yayýnlanan yeni bir araþtýrma bu ilacýn felç, kalp yetersizliði, kalp krizi dâhil kalp-damar hastalýklarý riskini yüze 72 oranýnda artýrdýðýný ortaya koydu.

Piyasaya çýkan her yeni ilaç gibi vareniklin ihtiva eden Champix de çok etkili ve yan tesirleri olmayan bir ilaç olarak tanýtýldý ama kullanýmý yaygýnlaþtýkça ilacýn ciddi görme ve kalp ritim bozukluklarýna, havale ve kas spazmlarýna, bayýlmalara, þeker hastalýðýna ve hatta ölümlere de sebep olabileceði ileri sürülmeye baþlandý.

2007 yýlýnda prospektüsüne intihar eðilimi, depresyon ve ajitasyon gibi ciddi psikiyatrik yan etkilere yol açabileceði uyarýsý eklendi.

Amerika’ da pilotlarýn, kamyon þoförlerinin ve bazý askeri personelin Chantix kullanmalarý yasaklandý.

Institute for Safe Medication Practices isimli kuruluþun raporuna göre 2008 yýlýnýn ilk üç ayýnda Amerika’ da Chantix kullanýmý ile ilgili 50 tanesi ölümle sonuçlanan 1001 ciddi reaksiyon bildirildi.

Kalp krizi riski artýyor

Amerika’ dan Johns Hopkins, Wake Forest ve Ýngiltere’ den East Anglia Üniversiteleri uzmanlarý tarafýndan 8.216 kiþi üzerinde yapýlan 14 ayrý klinik araþtýrmanýn deðerlendirilmesiyle gerçekleþtirilen meta-analizde Champix kullanan ve kalp-damar hastalýðý olanlarda bunlarla ilgili komplikasyonlarýn yüzde 72 oranýnda fazla olduðu belirlendi.

Kalp hastalýðý olmayan sigara tiryakilerinde kalp-damar hastalýklarý yüzünden hastaneye yatmayý gerektirecek ciddilikteki olaylarýn görülme riskinin ise yüzde 150 daha fazla olduðu ortaya çýktý.

Araþtýrmaya katýlanlarýn yaþ ortalamasý 45’ in altýnda idi ve çoðu da erkekti. Bu araþtýrmalarda ilaç alanlar 7 ilâ 52 hafta süreyle takip edildi. 

Aslýnda Champix’ in kalp krizi riskini artýrdýðý yeni ortaya çýkmýþ bir bilgi de deðil. Çalýþmaya katýlan uzmanlardan Dr. Spangler 2007’ yýlýnda bu durumu FDA’ ya bildirmiþ ama bulgularý herhangi bir uyarý yapmayý gerektirecek önemde bulunmamýþtý.

FDA haziran ayýnda 700 kiþi üzerinde yapýlan baþka bir araþtýrmanýn sonuçlarýna dayanarak bu ilacýn kalp-damar hastalýðý olanlarda kalp krizi ve diðer ciddi riskleri artýrabileceði uyarýsýný yapmýþtý.

 Champix piyasadan çekilmelidir

Meta-analize katký saðlayan uzmanlardan Curt D. Furberg New York Times’ ta yayýnlanan açýklamasýnda þunlarý söylüyor:

“FDA’ ya bildirilen ciddi yan etkilerin sayýsýna bakarak Champix’ in Amerikan ilaç piyasasýndaki en zararlý ilaçlardan biri olduðunu senelerden beri biliyoruz. Þuur kaybýna, görme bozukluklarýna, intiharlara, saldýrganlýða, depresyona ve diyabetin kötüleþmesine yol açtýðýný biliyorduk. Bu listeye artýk ciddi kalp-damar hastalýklarýný da ekleyebiliriz. Sigarayý býrakmak için çok daha iyi yöntemler var. Bu ilaç piyasadan kaldýrýlmalýdýr.”

Firmadan para alanlar karþý çýkýyor

Mayo Klinik’ ten Dr. J. Taylor Hays ise ilacýn “Ciddi kalp-damar olaylarý riskinin çok yüksek olmadýðý ve sigarayý býrakmakla saðladýðý olumlu etkiler dikkate alýndýðýnda faydalý bile olduðu” kanaatinde. Bu kiþinin Pfizer’ den maddi destek alarak Champix ile ilgili araþtýrmalar yapan bir kiþi olduðunu hatýrlatmak isterim!

Pfizer’ in týbbi iþlerle ilgili baþkan yardýmcýlarýndan Gail Cawkwell de þunlarý söylüyor:“Bu araþtýrmalarda kalp-damar hastasý olanlarýn sayýsý çok az. Bunlara bakarak kesin karar vermek doðru deðil. Champix sayesinde çok sayýda insan sigarayý býrakýyor ve bunun müspet etkilerini de hemen görmeye baþlýyor.”

Champix’ in 2006’ da ilk çýktýðýnda senede milyarlarca dolarlýk satýþ yapacak bir ilaç olacaðý umuluyordu ama yan etkileri ile ilgili raporlarýn saðanak halinde gelmeye baþlamasýyla bunun gerçekleþmeyeceði de anlaþýldý.

Tüm dünyada geçen sene 13 milyon kiþiye yazýlan Champix’ in satýþlarý yüzden 10’ dan daha fazla azalarak 755 milyon dolara kadar düþtü.

Gelelim neticeye

Hastalarým ve okurlarým benim yeni ilaçlarýn geliþigüzel kullanýmýna nasýl þiddetle karþý çýktýðýmý iyi bilirler. Çünkü yeni ilaçlar hem etkinlikleri hem riskleri tam olarak belirlenmeden piyasaya çýkýyor.

Bundan 6 ay kadar önce yayýnladýðým bir yazýda bu ilacýn çok ciddi nörolojik ve psikiyatrik hastalýklara yol açabilmesi sebebiyle ancak psikiyatri uzmanlarýnýn tavsiye ve takipleriyle özel gruplarda kullanýlmasýnýn doðru olacaðýný yazmýþtým.

Amerika’ da FDA’ nýn Champix için kalp-damar hastalýðýyla ilgili riskleri artýrdýðýna dair “siyah kutu” uyarýsý yapmasý bekleniyor.

Fransa’ nýn ise ilaçla ilgili sorunlar sebebiyle Champix’ i mayýs ayýnda devlet sosyal güvenlik kurumunun geri ödeme kapsamýndan çýkardýðýný hatýrlatmak isterim.

Ülkemizde sigaraya karþý çok baþarýlý bir mücadele yürüten Saðlýk Bakanlýðýný Champix’ in geliþigüzel kullanýlmamasý için ciddi tedbirler almaya davet ediyorum.

Kaynak: Habertürk – Prof.Dr.A.Rasim Küçükusta

http://www.cmaj.ca/content/early/2011/07/04/cmaj.110218