Ana Sayfa Görüşler S.B.nýn Neler Yapacaðý,Kim Olacaðýndan Daha Önemli

S.B.nýn Neler Yapacaðý,Kim Olacaðýndan Daha Önemli

 2011 seçimi yapýldý, bitti ancak, kamuoyu AK partinin yaklaþýk % 50 oy aldýðý seçimin sonuçlarýna etki eden nedenleri konuþmaya devam ediyor.

2011 seçimlerinde AK partinin bu kadar büyük oranda halkýn teveccühüne mazhar olmasýnýn birçok nedeni bulunduðu uzmanlarca ifade edilmektedir.  2011 seçim sonuçlarýný AK Parti lehine uçuran en önemli neden bence saðlýk hizmetlerinde yaþananlardýr. Hükümetin 2003-2010 yýllarý arasýnda büyük bir kararlýlýkla uyguladýðý saðlýkta dönüþüm programý ve diðer saðlýk reformlarý milletin tercihini önemli düzeyde etkilemiþtir. Bu nedenledir ki Hükümet, sandýða her gidiþinde de bu hizmetlerin  sonucunu aldý.
Evrensel olarak halka en kolay ve hýzlý ulaþmanýn yollarýndan biri saðlýk hizmetleridir. Saðlýk alanýnda alýnacak olumlu bir karar veya uygulama ertesi gün halka yansýdýðý gibi olumsuz karar ve uygulamalar da ayný þekilde kýsa sürede halka yansýmaktadýr. Toplumun ihtiyaçlarý doðrultusunda saðlýk hizmetlerine yönelik gerçekleþtirilen iyileþtirme ve reform çalýþmalarý halk tarafýndan doðru okunmuþ ve halkýn genel memnuniyet düzeyini doðrudan etkilemiþtir. Milletimizin duyduðu memnuniyet, sandýklar vesilesiyle Hükümete teþekkür (oy) olarak geri dönmüþtür. 
Gelinen noktada Hükümetten, halkýn saðlýk hizmetleri nedeniyle kendisine göstermiþ olduðu teveccühü boþa çýkartmayacak þekilde hizmete devam etmesi beklenecektir. Türkiye, 1990’lardan itibaren özellikle 2003-2007 yýllarý arasýnda saðlýk sistemine iliþkin önemli deðiþikliler gerçekleþtirmiþtir. Yapýlan deðiþiklikler ve reformlar eksiklikleri, yanlýþlýklarý bulunmasýna raðmen genel kabul görmüþtür. Sorunlar olmasýna raðmen büyük bir kararlýlýkla uygulanan saðlýk sistemi reformu ile tüm nüfusu kapsayan, ulaþýlabilir, tek elden sunulan, özel saðlýk kuruluþlarý ile desteklenen, sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki yükün azaltýlmasý ve sosyal devlet yapýlanmasýnýn dünyadaki eðilimler yönünde dönüþtürülmesi amacýyla baþlatýlan çalýþmalarda önemli mesafeler kat edilmiþtir. Ancak, bundan sonraki dönemde halkýmýzýn, bu reformlarýn devamý niteliðinde yapýlacak hizmetleri, yükselen beklenti nedeniyle yetersiz görebilecektir. .
Hükümet, bu riski ortadan kaldýrmak ve siyasi bir baskýya dönüþmesine fýrsat vermemek için saðlýk alanýnda mutlaka önemli adýmlar atmak, hatta 2003-2007 yýllarý arasýnda gösterdiði baþarý kadar baþarýlý çalýþmalar yapmak, halkýn karþýsýna yeni reform ve projeler ile çýkmak zorundadýr. Halkýn karþýsýna yeni proje ve reformlarla çýkma zorunluluðu, 61. Hükümet Döneminde Saðlýk Bakaný’nýn kim olacaðýndan çok neler yapacaðýný önemli hale getirmektedir.
Saðlýk Bakaný’nýn saðlýk alanýnda neler yapacaðý saðlýk kamuoyunun bu günlerde konuþacaðý ve tartýþacaðý en önemli konu olmalýdýr. Ancak saðlýk sektöründe bu yönde bir tartýþma olduðuna þahit olmuyoruz.
61. Hükümetin Saðlýk Bakanlýðý’nýn odaklanacaðý iþleri genel olarak üç baþlýkta toplamak mümkündür. Yapýlacak reformlar da bu baþlýklar altýnda açýklanabilecek faaliyetleri içerecektir. Yeni dönemde Saðlýk Bakaný’nýn gerçekleþtireceði reformlarýn ana baþlýklarýnýn þunlar olmasý beklenmektedir:
1- Saðlýk Yatýrýmlarýna odaklanma (saðlýk kompleksleri baþta olmak üzere aþý, ilaç, teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmlarý)  
2- Saðlýk hizmetlerinin sosyal boyutunun geliþtirilmesi (kalite, akreditasyon, bakým, rehabilitasyon, memnuniyet, hasta ve çalýþan güvenliði vb. )
3- Yönetim ve organizasyon süreçlerinin iyileþtirilmesi
 
Saðlýk Bakaný, yeni dönemde bu üç baþlýk dýþýnda daha önceden baþlatýlan reformlarýn devamý niteliðinde bazý çalýþmalara da eðilmek, deðiþtirmek veya rehabilite etmek zorunda kalabilecektir.  Bu kapsamdaki diðer muhtemel konular þunlardýr: 
 
v Saðlýk Bakanlýðý’nýn yeniden yapýlandýrýlmasý
v Aile Hekimliði Sisteminin revizyonu
v Hastane Birlikleri Kurulmasý
v Hastanelerin özerkleþtirilmesi
v Saðlýk kampüslerine yönelik yatýrýmlar ve yönetimi
v Saðlýk çalýþanlarýnýn özlük ve ek ödeme sorunlarý
v Saðlýk çalýþanlarý (özellikle hekim ve saðlýk meslek mensuplarý) ile yeniden olumlu iliþki kurulmasý
v Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin önlenmesi
v Týbbi kötü uygulamalar ve týbbi raporlama sistemleri
v Saðlýk sektörünün yeniden tasarlanmasý (kamu-özel) ve kucaklanmasý
v Saðlýk hizmet sunum maliyetleri konusunda mutabakat saðlanmasý
v Kamu saðlýk hizmetlerinin çeþitlendirilmesi
 
Bu baþlýklarý azaltmak veya çoðaltmak mümkündür. Ancak sizlerin de öncelikli baþlýklar bunlar olmalý dediðinizi duyar gibiyim. Haydi hayýrlýsý.

Kaynak: www.suleymandemirel.com.tr/