Ana Sayfa Görüşler Recordati, Frik Ýlaç’ý 130 Milyon Dolara Aldý

Recordati, Frik Ýlaç’ý 130 Milyon Dolara Aldý

Abdi Ýbrahim’in ilgilendiði Frik Ýlaç’ý Ýtalyan Recordati satýn aldý. Þirketin yüzde 100 hissesi için 130 milyon dolar ödeyecek þirket, daha önce de Türkiye’den Yeni Ýlaç firmasýný satýn almýþtý. Satýn alma iþleminin Rekabet Kurulu’nun onayý da dahil olmak üzere birkaç ay içinde tamamlanmasý bekleniyor. Ýtalyan firma iþlemin tamamýný öz sermayesinden karþýlayacak. 64 yýl önce Dr. Feridun Frik tarafýndan kurulan Frik ilaç, bugün 260’ý ilaç mümessili 350 kiþiyi istihdam ediyor. Þirketin 2010 satýþlarý ise 100 milyon lirayý bulmuþtu.

Recordati Yönetim Kurulu Baþkaný ve CEO’su Frik Ýlaç’ýn satýn alýnmasýnýn, Recordati’nin Batý Avrupa’dan ilaç sektöründe çok daha hýzlý büyüyen orta ve doðu Avrupa ülkelerine aðýrlýk verme stratejisinin önemli bir adýmý olduðunu söyleyerek, “Frik Ýlaç’ýn alýnmasýyla Türkiye, Ýtalya ve Fransa’dan sonra en büyük 3. pazarýmýz oldu. Recordati, Türkiye ilaç pazarýnýn gelecek yýllarda yüzde 10-13 büyümesini bekledikleri belirterek, “Türkiye pazarýnda, yeni ürünlerle pazar büyümesinin üstünde büyüyeceðiz” dedi.

kaynak: http://www.recordati.com/rec_en/investors/releases/2011/2011-07-01/