Ana Sayfa Ekonomi Kâhin Roubini’den Türkiye

Kâhin Roubini’den Türkiye

Kriz kahini profesör Nouriel Roubini, ilk çeyrekte yüzde 11 büyüyen Türkiye ekonomisini yorumladý. Roubini, Türkiye’deki yüksek zorunlu karþýlýk-düþük faiz politikasýnýn çalýþmadýðýný söyledi.

Roubini, Türkiye’nin gösterge faizi yükseltirken sýcak para akýþýný da kontrol altýna alan bir politika bileþimine gitmesini önerdi.Türkiye’nin politika faizini yükseltmesi gerektiðini belirten Roubini, faizin yükselmesi halinde sýcak paranýn Türkiye’ye gidebileceðini bunun da kontrol edilmesi gerektiðini söyledi. Roubini bu durumda daha agresif bir þekilde döviz piyasasýna müdahale edilebileceðini ve para biriminin deðerlenmesinin önüne geçebileceðini belirtti.

Ýkinci resesyon ihtimali düþük

Kriz kahini, Türkiye’nin ýsýnmayý kontrol etmesi ve cari açýðý azaltmasý gerektiðini de dikkat çekti. Roubini’ye göre dünyada  ikinci bir resesyon ihtimali ise düþük. Ancak Prof. Roubini, dünya ekonomisinde büyümenin ikinci yarýda daha güçlü olacaðýna katýlmadýðýný vurguladý ve geliþmiþ ülkelerde büyüme zayýf olacak dedi. Roubini teknik olarak resesyona gitmesek de bir çok ülke resesyonda gibi hissedecek ifadelerini de kullandý.

kaynak:bigpara.com