Ana Sayfa Görüşler Hasta Mahremiyeti Ýçin Gizlilik Sözleþmesi

Hasta Mahremiyeti Ýçin Gizlilik Sözleþmesi

Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Nihat Tosun imzasýyla yayýnlanan genelgede, saðlýk kurum ve kuruluþlarý ile hekim ve yardýmcý saðlýk personelinin teþhis ve tedaviye iliþkin bilgi ve belgeleri özenle kaydetme ve saklama yükümlülüðü bulunduðu belirtildi. Bu kayýtlarýn iþlenmesi sýrasýnda elektronik ortam kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýnýn hastaya ait mahremiyeti tehdit edebildiðine dikkat çekildi. “Hasta kayýtlarýnýn tutulmasý ve saklanmasý sýrasýnda hem saðlýk personelinin hem de elektronik ortam saðlayýcýlarýnýn mahremiyet ilkelerine uymalarýnýn zorunlu olduðu vurgulandý.

Genelgede, AHBS projeleri üreten ya da üretecek olan kamu ya da özel tüm gerçek veya tüzel kiþiler ile Saðlýk Bakanlýðý arasýnda Gizlilik Sözleþmesi imzalanmasýnýn zorunlu olduðu vurgulandý. Halen yazýlýmlarý kullanýlmakta olan AHBS üreticilerinin de Saðlýk Bakanlýðý ile Gizlilik Sözleþmesini imzalayacaðý ifade edildi.

Gizlilik sözleþmesi imzalamamýþ olan üreticilerin ürün veya hizmetlerinin kullanýmýna, sözleþme süresinin bitiminde son verileceði, yeni sözleþme yapýlmayacaðý kaydedildi.

kaynak:Zaman gazetesi