Ana Sayfa Görüşler Halkýn % 90’ý Saðlýk Hizmetlerinden Memnun

Halkýn % 90’ý Saðlýk Hizmetlerinden Memnun

Saðlýk Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Doç. Dr. Turan Buzgan,saðlýkhizmetlerinden memnuniyet oranýnýn 2003 yýlýnda yüzde 39,5 olduðunu belirterek, “Bu oran 2009’da yüzde 65’e, 2010’da yüzde 73’e çýktý. TÜÝK tarafýndan yapýlan ankete katýlanlarýn yüzde 17’si, ‘Ýdare eder’ diyor. Onlarý da kattýðýmýzda oran yüzde 90’a varýyor. Bu kadar az saðlýk personeliyle bu baþarýnýn yakalanmasý çok önemli.” dedi.

Balýkesir Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen “Aile Hekimliði” paneli, Balýkesir Anadolu Lisesi konferans salonunda yapýldý. Panele Müsteþar Yardýmcýsý Buzgan, Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdür yardýmcýlarý Dr. Bedrettin Uluat ve Dr. Halil Ekinci, Ýl Saðlýk Müdürü Hasan Yýlmaz, Müdür yardýmcýlarý Mustafa Yýlmaz ve Cem Pireli, çok sayýda aile hekimi ve yardýmcý personel katýldý. Panelde ilk söz alan Doç. Dr. Buzgan, aile hekimliðinin tarihî süreci hakkýnda bilgi verdi. Ýlk olarak 2004 yýlýnda pilot bölgede uygulandýðýný belirten Buzgan, “Sosyalizasyon uygulamasý 1960 yýlýnda baþladý. O dönemde saðlýk ocaklarý vardý, ülkeye çok þeyler kazandýrdý. Özellikle anne çocuk saðlýðý ve aþýlama baþta olmak üzere birçok önemli katkýlarý oldu. Belki tam anlamýyla uygulanamadý, çünkü bazý zorluklarý vardý. Ülkenin politik durumu nedeniyle yeterli cevabý maalesef olmadý. Ýlk kurgulandýðýnda da saðlýk ocaðý hekimlerinin sözleþmeli çalýþmasý öngörülmüþ ama bir türlü hayata geçirilmemiþ. Ýnsanlarýn saðlýk bilinci yavaþ yavaþ artmaya baþlýyor. Bunun çeþitli faktörleri var.” þeklinde konuþtu.

TÜÝK tarafýndan 2003 yýlýnda yapýlan bir anketin sonuçlarýna göre halkýn yüzde 39,5’inin saðlýk hizmetlerinden memnun olduðunu aktaran Müsteþar Yardýmcýsý Turan Buzgan, “Hekim ve hemþire açýðýmýz oldukça fazla. Saðlýk ocaðý uygulamasýnda 5 bin 500 kiþiye bir hekim düþerken çeþitli tasarruflarla bunu 3 bin 500 kiþi yaptýk. Daha da aþaðýya düþürmek gerekiyor, çünkü hedefimiz 2 bin kiþiye bir aile hekimi. Türkiye’de þu anda 115 bin civarýnda hekim var, bunun sadece 35 bini pratisyen,aile hekimliðiya da halk saðlýðý uzmaný. Geriye kalan 80 bini ya uzman ya da asistan.” dedi.

Daha sonra Genel Müdür yardýmcýlarýndan Uluat “Ýnsan Ýliþkileri, Ýletiþim ve Empati”, Ekinci ise “Aile Hekimliði” konularýnda bilgi verdi. Panelin sonunda Ýl Saðlýk Müdürü Yýlmaz, Doç. Dr. Buzgan ve genel müdür yardýmcýlarýna birer plaket takdim etti.

kaynak: samanyolu haber