Ana Sayfa Görüşler ‘Çaðrý’ Deðil Dert Merkezi; Hastaneler Sýnýfta Kaldý

‘Çaðrý’ Deðil Dert Merkezi; Hastaneler Sýnýfta Kaldý

Çaðrý merkezlerini arayan telefonun ucunda kalýyor. Tüketicinin þirketler ile arasýndaki iletiþim köprüsü çaðrý merkezlerindeki bekleme sürelerinde rekor kýrýlýyor. Ancak bu rekor hýz bakýmýndan deðil yetkiliye baðlanmak için beklenen sürelerin uzunluðundan kaynaklanýyor. Tüketicinin sýkýntýsýný ortaya çýkarmak için biz de telefonun ucuna geçtik. Saðlýktan telekoma, bankacýlýktan sigortaya kadar birçok sektörde aramalar yaptýk. Ortaya çýkan sonuçlar oldukça ilginç… Kimi zaman 10 dakikanýn bile üzerine çýkan bekleme süreleri “Bu kadar da olmaz” dedirtirken, en hýzlý cevap GSM sektöründen, en uzun ise hastanelerden geldi.

Hastaneler sýnýfta kaldý
Ýnsan hayatý söz konusu olduðu için tüketicinin en hýzlý cevap almak istediði hastaneler, çaðrý merkezlerindeki bekleme süreleriyle sýnýfta kaldý. Bazý özel hastanelerde randevu almak için 10 dakika telefonun ucunda ‘reklamlar’ dinleniyor. Tüketici telefonun ucunda hastanedeki bütün makineler hakkýnda geniþ bir bilgiye sahip oluyor. Randevu bölümü hariç 10 özel hastaneyi arayarak ulaþtýðýmýz ortalama bekleme süresi ise 2 dakikanýn üzerinde. Devlet hastanelerinde ise süre 5 dakikayý aþýyor.

Önem eksikliðinden süreler uzuyor
Türkiye’de birçok þirket çaðrý merkezi hizmetini kendi içinde kurduðu birimlerle veriyor. Bazý þirketlerin çaðrý merkezi konusuna gerekli önemi vermediðini söyleyen Çaðrý Merkezleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Bahadýr Pekkan, özellikle saðlýk sektöründeki durumun düþündürücü olduðunu belirtti. Pekkan, “Profesyonel yardým almayan þirketlerde yeterli kalifiye eleman olmadýðý için bekleme süresi tavana vuruyor” dedi.

Bankalarda ahize kulaða yapýþýyor
Tüketicinin en dertli olduðu sektörlerden biri de finans. Gün içinde deðiþse de genel olarak bankacýlýk sektöründe bekleme süreleri uzun. Hele de kart numarasýný bilmeyen ya da hatýrlamayanlar için ise bir baðlanmak dakikalar sürüyor. Kayýp ve çalýntý kart bildiriminde bir iki saniye içinde yetkiliye baðlanýlýrken diðer iþlemler için telefonun ucunda 5 dakika ter dökmek gerekiyor.

Hýz rekoru cepte
Bu konudaki hýz rekoru ise GSM operatörlerinde. Türkiye’de hizmet veren 3 GSM operatörünü arayan bir tüketici ortalama 4 saniye içinde yetkiliye baðlanýlýyor. Operatörlerin sistemlerinde bir yetkiliye baðlanmadan birçok konuda bilgi alýnýyor.

Hava yolu hýzlý çýktý
Hava yolu þirketlerinde de sýnýfý geçen sektörlerden biri. Rezervasyon için arandýðýnda ortalama 1 dakika içinde sonuca ulaþmýþ olunuyor.

Kaynak:Radikal gazetesi-Ahmet Can Þit