Ana Sayfa Görüşler Belçika’da Eczacýlardan Hastalarýna ‘Ýlaçlarýný Al’ Sms’i

Belçika’da Eczacýlardan Hastalarýna ‘Ýlaçlarýný Al’ Sms’i

Belçika’da yeni bir uygulama ile eczacýlar hastalara ilaçlarýný vaktinde almalarý için SMS gönderiyor. Aegate adlý ilaç þirketinin öncülük ettiði yeni uygulama ile özellikle kronik hastalar diledikleri takdirde cep telefonlarýna gelen ücretsiz kýsa mesajla ilaçlarýný almayý unutmamýþ oluyor.

Belçika’da yeni bir uygulama ile eczacýlar hastalara ilaçlarýný vaktinde almalarý için SMS gönderiyor. Aegate adlý ilaç þirketinin öncülük ettiði yeni uygulama ile özellikle kronik hastalar diledikleri takdirde cep telefonlarýna gelen ücretsiz kýsa mesajla ilaçlarýný almayý unutmamýþ oluyor.

    Uzmanlar tedavide sürekliliðin çok önemli olduðunu dikkat çekiyor. Yaþlanan Belçika nüfusu da göz önünde bulundurulduðunda hastalara ilaçlarýný vaktinde almalarý doðrultusunda gönderilen SMS’lerin bazý durumlarda hayati önemde olduðunun altý çiziliyor.

    Þimdilik sadece diyabet, alerji, depresyon ve nikotin ilaçlarýnýn alýmý için baþlatýlan uygulama ilerleyen zamanlarda farklý hastalýklarýn ilaç tedavisinde de uygulanacaðý ifade ediliyor. Eczacýlar satýn alýnan ilaçlarýn SMS ile hatýrlatma sisteminde olup olmadýðýný kontrol ettikten sonra dileyen hastalarýn cep telefon numaralarýný sisteme giriyor.

    Vatandaþlar da ücretsiz olarak doktorun tavsiye ettiði ilaç alým zamanlarýnda sistemden hatýrlatma SMS’i alýyor. Þirket yetkilileri bu uygulamada insanlarýn özel hayatýn ihlalin önüne geçmek için ekstra güvenlik tedbirleri alýndýðýnýn altýný çiziyor.

kaynak: dikkathaber.com