Ana Sayfa Görüşler Amaç, Doktorlarý Ucuz Ýþgücü Yapmak

Amaç, Doktorlarý Ucuz Ýþgücü Yapmak

4 Aðustos’ta yürürlüðe girecek “saðlýk” yönetmeliði birçok doktoru isyan ettirdi. Hekimlerin genel kanýsý þöyle: Bunlar doktorlarý tek yerde çalýþmaya zorlama ve iþ gücünü ucuzlatma amacýyla yapýlýyor

Birçok hastane ve muayenehane apartman dairelerine sýkýþmýþ durumda. Eski ve saðlýksýz binalara giriþ çýkýþ çok da kolay deðil.

Saðlýkta Dönüþüm Programý, Tam Gün Yasasý derken gerek üniversite hastanelerinden, gerekse Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý hastanelerden ayrýlan pek çok hekim, son birkaç yýldýr sunulan, “Ya kamuda ya da özelde çalýþýlacak” yol ayrýmýnda, muayenehanelerini veya özel hastaneleri tercih etti.
Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi’nden yeni emekli olan Prof. Dr. Elif Daðlý da yakýn zamanda muayenehanesini tercih eden hekimlerden biri. Yönetmelikte istenen þartlarý anlamsýz ve gülünç bulduðunu ifade eden Prof. Daðlý, þunlarý söyledi:
“Hasta muayene odasý ve WC kapýsý 110 santimetre olmalý, giriþte yüzde 8’lik rampa gibi uzun bir liste var. Çoðu sorulduðunda cevap veremeyecekleri kadar anlamsýz istekler hatta oldukça gülünç. Hekimlerin hepsi bunun doktorlarý tek yerde çalýþmaya zorlama ve iþ gücünü ucuzlatma olarak görüyor.”

‘Yaþlýlar ayrýlýr’
Prof. Daðlý, “Muayenehanelerin kapatýlmasý saðlýk hizmetini ve hekimlerin durumunu nasýl etkiler?” sorusuna ise þöyle yanýt veriyor:
“Ýyi hekimler, durumlarý iyiyse, artýk bu koþullarda çalýþmaz, çoðu meslekten ayrýlýr. Zor durumda olan gençler bu þartlarý kabul eder. Yaþý 60 üzerinde olup da özel veya kamu hastanesinde iþ bulamayacak ve 1500 TL emekli maaþýyla yaþayamayacak olanlar aç kalýr. Halk, saðlýk hizmetleri herkese veriliyor, doktora ve ilaca ulaþým kolay, lüks hastaneler var mantýðýyla bir süre oyalanýr. Sonunda vatandaþ tedavi olamadýðýný, ameliyat sýralarýnda yýllarca beklediðini fark eder.
Artýk, sizin seçtiðiniz kadýn doðum doktorunuz, güvendiðiniz plastik cerrahýnýz, genel cerrahýnýz, çocuk doktorunuz yoktur. Sistemin karþýnýza çýkardýðý bilgi düzeyine mahkum olduðunuz biri vardýr.”

Prof. Daðlý, Danýþtay’dan gelecek haberi inatla beklediklerini söyleyerek, “Aksi bir kararda çok sayýda tazminat davasý açýlacak, AÝHM baþvurusu olacak. Medya ve Hukuk grubu kurduk. Hekimler bu sefer çok kararlý” diyor.

‘Durum vahim’
Ýstanbul Tabip Odasý Özel Hekimlik Komisyonu’ndan Dr. Ýbrahim Sözen de saðlýk hizmetini sadece muayenehaneden almak isteyen milyonlarca kiþi olduðuna iþaret ediyor. Hekimler açýsýndan durumu “vahim” olarak nitelendiren Sözen, þunlarý belirtiyor:

“Eðer, durdurmakta baþarýlý olamazsak, benim gibi sadece muayenehanesinde çalýþan binlerce hekim ve yanýmýzdaki binlerce çalýþanýmýz iþsiz kalacak. Toplumdaki algý, devlette çalýþýp da muayenehanesi olanlarýn muayenehanelerinin kapatýldýðý þeklinde. Oysa durum farklý. Uygar dünyada, içinde muayenehane olmayan bir saðlýk sistemi yoktur. Saðlýk hizmetini sadece muayenehaneden almak isteyen milyonlarca insan da var bu ülkede, týpký dünyanýn her yerinde oldugu gibi.”

‘Kýsýtlama var’
Sözen, bir hekimin muayenehanesinin kapatýlmasý halinde bir özel hastanede çalýþmasýnýn da mümkün olmadýðýný vurgulayarak, þöyle devam ediyor:
“Bakanlýk, sadece otoriter sistemlerde olabileceði gibi, özel hastanelerdeki kadro sayýsýný da kýsýtlamýþ durumda. Hastane istese bile, örneðin beni istihdam edemez. Bu doktorlar 4 Aðustos günü, eðer yönetmelik durdurulmaz veya deðiþtirilmezse iþsizdir. Þu anda büyük bir belirsizlik yaþanýyor, hastalar ne yapacaklarýný þaþýrmýþ durumda. Kadýn hastalýklarý ve doðum hekimiyim ve takip ettiðim onlarca gebe var. ‘Biz ne olacaðýz’ diye soruyorlar. Bir yanýt veremiyorum, çünkü ben de bilmiyorum.”

Emekli hekimin isyaný:
Cezalandýrýlýyorum
Dr. Osman Ünal, konuyla ilgili olarak þunlarý söylüyor:
“Pratisyen hekimim. 28 yýllýk devlet hizmetimin ardýndan, ‘Ya muayenehane, ya aile hekimliðini seç’ dedikleri için emekli olup muayenehaneme geçtim. Emekli, serbest çalýþan bir hekimim. Serbest çalýþmayý seçtiðim için cezalandýrýlýyorum. Þu anda tabiri caizse serbest aile hekimliði yapýyorum. Birinci kademede çözülebilecek saðlýk problemleriyle ilgileniyorum. Çalýþan, akþam eve gelen aileler, zamaný kýsýtlý olup kýsa sürede iþini bitirip, tekrar iþinin baþýna dönmek isteyen veya kalabalýktan bunalýp bekleyemeyen bir hasta popülasyonum var.

Bir anlamda hastanelerin acil servislerinin iþini bile azaltýyorum, diyebilirim. Ama esas mesele 28 yýl, çalýþtýðým kurumlarda devletin bir bardak çayýný, bir bardak suyunu, bir lokma öðlen yemeðini yemeden, tuvalet ihtiyacýmýzý en yakýn camilerde giderip koþa koþa iþin baþýna dönmekten yorulup, emekliliðimde hekimlik gibi kutsal bir mesleði gönlüme göre yapmanýn hazzýný bana bu hükümetin çok görmesidir zoruma giden.

Suç benim mi?
1500 lira emekli maaþýyla geçinmek zorundayým. Benim çalýþma þartlarýmda Pendik bölgesinde tek aile hekimliði birimi yok. Son derece konforlu bir muayenehanede hizmet vermekteyim. Devletin imar yolsuzluðuna göz yumup, her seçim döneminde imar affý çýkarmasýnýn, uygun binalarýn olmamasýnýn suçu bana mý ait? Ben pratisyen hekimim. Bana yatalak hasta mý geliyor, komada hasta mý geliyor ki, rampa, asansör, 110 santimetre kapý isteniyor? Doktor ya özele, ya devlete köle olacak!.. Benim çalýþma hakkýmýn elimden alýnmasýna çocuklarýmýn rýzkýna mani olunmasýna hukuk razý olmaz. Eðer gücüm olsaydý gider bir sahil kasabasýnda emekliliðin tadýný çýkarýrdým. Ancak, ölmemek için çalýþmam lazým. Tabi tuzu kurular buna müsaade ederse…”

Tartýþma BBC’de
Ýngiliz yayýn kuruluþu BBC, Türkiye’deki doktorlar muayenehane ve özel laboratuarlardaki fiziki koþullarýn deðiþtirilmesini öngören ve aksi durumda kapatýlma yaptýrýmý getiren ve 4 Aðustos’ta yürürlüðe girmesi öngörülen “Ayakta Teþhis ve Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýndaki Yönetmelik” nedeniyle protestolar düzenlediðine dikkat çekti. Haberde, Ýstanbul Tabip Odasý Baþkaný Profesör Taner Gören’in, son yönetmeliðin amacýnýn muayenehaneleri kapatýp, doktorlarý ucuz emek olarak özel ve kamu hastanelerinde çalýþtýrmak olduðunu söylediðine dikkat çekildi.Haberde, eleþtirilere yanýt veren Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Profesör Ýrfan Þencan’ýn, muayenehanelerin hedef alýndýðý suçlamasýný reddettiði ifade edildi. Prof. Þencan, Türkiye’deki bütün saðlýk tesisleri için yeni standartlar getirildiðini belirterek, “Hiçbir yapý, bu standartlara uyumdan muaf deðildir. Hepsi için standartlar var. Hepsinin uyumlarýnýn tamamlanmasý gereken belli bir takvim var” dedi.

 kaynak:Milliyet gazetesi-Ayþegül Aydoðan