Ana Sayfa Ekonomi Ýlaçtaki Fiyat Ýndirimi Sýnýra Dayandý!

Ýlaçtaki Fiyat Ýndirimi Sýnýra Dayandý!

Sanofi-Aventis Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Zentiva’nýn Prag’daki üretim tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen Þahin Arslan, Zentiva’nýn Sanofi-Aventis ile birleþmesinin ardýndan Türkiye’nin bir üretim üssüne dönüþtüðünü, Zentiva’nýn Türkiye’ye adým atmasýyla Türkiye’deki en büyük üretim ve ARGE merkezine sahip olduklarýný ve ciddi bir üretim sýçramasý kaydettiklerini anlattý.

Zentiva’nýn Lüleburgaz fabrikasýnýn, Sanofi-Aventis’in dünyada sahip olduðu fabrikalar arasýnda, kapasitesine göre ilk üç sýrada yer aldýðýný belirten Arslan, Lüleburgaz fabrikasýnýn üç vardiya bazýnda yýllýk 425 milyon kutu üretim kapasitesine sahip olduðunu, tesislerde geçen yýl 187 milyon kutu üretim gerçekleþtirildiðini, stratejik önceliklerinden birinin de kapasite kullaným oranlarýný gelecek yýllarda daha etkin hale getirmek olduðunu anlattý.

Zentiva’nýn ARGE çalýþmalarý kapsamýnda bugüne kadar 79 molekül üzerine çalýþtýðýný ve sadece 2011 yýlýnda 15 patent baþvurusu yapýldýðýný, bunlardan 5’inin tescil edildiðini belirten Arslan, 2010’da 295 milyon liralýk satýþ rakamýna ulaþtýklarýný ve satýþlarýnýn yüzde 11,5’ini ihracatýn oluþturduðunu bildirdi.

Ayný zamanda Sanofi-Aventis Grup Ülke Müdür Yardýmcýsý olan Þahin Arslan, 100 ülkede faaliyet gösteren 100 bin çalýþaný bulunan Sanofi-Aventis’in 2010 global satýþlarýnýn 30,4 milyar avro olduðunu, çatýsý altýnda Zentiva, Sanofi Pasteur olan Sanofi-Aventis Türkiye’nin ise 2010 yýlýný 1,1 milyar lira satýþla tamamladýðýný söyledi.

Zentiva olarak Türkiye’yi lokal bir pazar olarak görmenin ötesinde gerçek anlamda yerel bir þirket olma arzularýnýn bulunduðunu, yatýrýmlar yaptýklarýný ve Türkiye’den ihracat yaparak yerel firma olmanýn gereklerini yerine getirmeye gayret ettiklerine dikkati çeken Arslan, Lüleburgaz’daki tesisten 45 ülkeye ihracat, 27 çok uluslu þirkete üretim yapýldýðý bilgisini verdi.

Zentiva’nýn 2011-2012 döneminde 13,6 milyon liralýk ARGE yatýrýmý planladýðýný da aktaran Arslan, ithalattan yerel üretime geçiþ kapsamýnda 2010 yýlý öncesinde baþka yerlerde üretilen, ithal edilen ürünlerin yüzde 95’inin artýk Türkiye’de üretildiðini, ithalden lokal üretime geçiþ çalýþmasý devam eden halihazýrda 19 ürünlerinin bulunduðunu söyledi.

Arslan, Türkiye’deki Zentiva’nýn artýk yerli bir firma statüsünde olduðunu belirterek, tüm dünyaya antibiyotik satýþýný da Türkiye’den yapacaklarýný anlattý.

-DÜNYAYA ANTÝBÝYOTÝK LÜLEBURGAZ’DAN-

Sanofi-Aventis ülkeleri de dahil olmak üzere 2012 yýlýndan itibaren antibiyotik satýþýnýn Lüleburgaz’daki tesisten yapýlacaðýný, 29 ülkeye 20 milyon kutunun üzerinde antibiyotik göndereceklerini dile getiren Arslan, Türkiye’ye bu açýdan güvenilmesini, sahip olduklarý insan kaynaðý, bilgi birikimi ve üretim kalitelerine baðlamanýn mümkün olduðunu ifade etti.

Sorularý da yanýtlayan Arslan, Türkiye’de eþdeðer ilaç üretimi yapan, burayý yatýrým yapýlabilir ülke olarak gören, Sanofi-Aventis ve Zentiva gibi þirketlerle, ürünleri ithal eden, Türkiye’de yatýrýmý olmayan þirketler arasýndaki ayrýmýn çok iyi belirlenmiþ olmasý gerektiðini bildirdi.

Bu durumun karlarý ne kadar etkilediði sorusuna Arslan, geçtiðimiz yýl ve ondan önceki yýl hiçbir þekilde karlýlýðýn artmadýðýný son iki yýlda toplam yüzde 25 civarýnda bir fiyat düþüþünün söz konusu olduðunu, bu rakamýn bir sektör için çok ciddi anlam ifade ettiðini dile getirdi.

Karýn ”0” olduðunu söylemenin mümkün olmadýðýný ancak, ciddi erozyona uðradýðýný, artýk bakanlýk uzmanlarýnýn bile Türkiye’de özellikle eþdeðer ilaç için bir karlýlýk olmadýðýný söylediðini aktaran Arslan, ”Sektör ne kadar dayanýr?” sorusuna þu yanýtý verdi:

”Benim tahminim, artýk dayanabileceði noktanýn sýnýrlarýna gelmiþ durumda açýkçasý… Bu þekilde fiyat kesintileriyle sektörün varlýðýný sürdürmesi mümkün deðil… Þunu kabul etmek lazým, Saðlýk Bakanlýðý Türkiye’de çok ciddi iþler yaptý. Bunlardan hepimizin gurur duymasý lazým ama bunlar yapýlýrken sürekli sektörün katký vereceði bir sistemin iþleyiþi bir yerde týkanýr diye düþünüyorum.

Ve geldiðimiz yer açýkçasý týkanýklýlýk… Bundan baþka bir modelin ortaya konulmasý lazým. Yoksa saðlýk sisteminin çok önemli unsurlarýndan biri olan üreticilerin devam etmeleri mümkün deðil, bu ister orijinal ister eþdeðer olsun… Türkiye’deki ilaçlar Avrupa’daki en ucuz ilaçtan bile yüzde 30 ucuz… Yapýlacak çok fazlasýyla yapýlmýþ ve gelinecek son noktaya gelinmiþtir.”

B planlarý olup olmadýðýnýn sorulmasý üzerine Arslan, aklýselimin her zaman galip geleceðini belirterek, teknik olarak sýnýra geldiklerini ancak bir çözümsüzlük olacaðýný akýllarýndan dahi geçirmediklerini, mutlaka uygun bir yol bulunacaðýný söyledi.

”Çünkü hükümetimizin, bakanlýklarýmýzýn, Türkiye’ye yatýrýmý özendirmek, ilaç sektörünün varlýðýný sürdürmesini temin etmek gibi ciddi niyetleri olduðunu biliyoruz” diyen Þahin Arslan, sorunun bir þekilde aþýlacaðý düþüncesini taþýdýðýný kaydetti.

Þahin Arslan, baþka bir soru üzerine de, Türkiye’de eþdeðer ilaç kullanýmýyla son 6 yýlda yaklaþýk 3 milyar liralýk bir tasarruf saðlandýðýný, bu rakamý, tasarruftan öte sektörün yaptýðý bir katký olarak görmek gerektiðini vurguladý.

-ROB KOREMANS-

Zentiva Dünya Baþkaný Rob Koremans da toplantýda, Zentiva olarak 32 pazarda faaliyet gösterdiklerini, 800 milyon insana ulaþtýklarýný, en büyük eþdeðer ilaç firmalarý arasýnda 3. sýrada yer aldýklarýný, 2 yýl önce 22. sýradan üçüncülüðe çýktýklarýný, bu þekilde en hýzlý büyüyen þirketlerden biri olduklarýný anlattý.

Koremans, Türkiye’de yatýrým stratejilerine, vizyonlarýna yeterli desteði alýp almadýklarýna iliþkin bir soru üzerine, hükümetin saðlýk sektörüne ve hastalarýn ilaca eriþimine çok önem verdiðini, bu konuda önemli reform hareketleri olduðunu anýmsattý.

”Elbette daha yapacak çok þey var. Hükümet tarafýnda da herþey oldu, biz yeterli desteði alýyoruz diyemeyiz ama hükümetin niyeti ve isteði var” diyen Koremans, bunun kendilerini yüreklendirdiðini dile getirdi.

Þansý olsaydý, elinde bir sihirli deðnek olsaydý Türkiye piyasasýnda neleri deðiþtireceðinin sorulmasý üzerine Koremans, Türkiye’de ilacýn tedarikine karar verildikten itibaren ruhsat alýmýna kadar geçen sürenin çok uzun olduðunu, bu konuda iyileþtirmeye ihtiyaç olduðunu, ilk deðiþtireceði þeyin bu olacaðýný, ikinci olarak da Türkiye’de reçeteli ilaçlarýn geri ödendiðini, reçetesiz ilaç sisteminin de reçeteli ilaç sistemine tamamlayýcý bir unsur olabileceðini, ikinci deðiþtirmek isteyeceði konunun bu olabileceðini belirtti.

Rob Koremans, þöyle devam etti:

”Son 1,5-2 yýldaki fiyat kararnameleri nedeniyle ilaç fiyatlarýnda önemli indirimler yaptý hükümet, bütçesini daha etkin yönetmek için… Ancak, reçetesiz ilaç sistemi dediðimiz sistemle bütçe daha etkin yönetilebilir hale gelebilir. Þunu yapabilir, önemli hastalýklarýn tedavisinde reçeteli ilaç sistemi ama gündelik rahatsýzlýklar için reçetesiz tedarik edilebilecek ilaçlar olabilir.

Yani fiyat indirimleri tüm endüstri için, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm þirketler için çok beklenmedik bir þekilde iþ modellerini etkiliyor. Türkiye’de iþ yapmayý birazcýk belirsiz hale getiriyor. Bu yüzden devletin bu konuda bazý aksiyonlar almasý lazým. Fiyat indirimleri, yapýlacak yatýrýmlarý da etkiliyor, yatýrýmlarýn devamý için tüm þirketlerin ihtiyacý olan daha sabit bir zemin üzerinde bulunmasý… Hükümetin de bunu görüp öncelikle Baþbakanýn bu yolda adým atacaðýna inanýyorum.”

”Türkiye pazarýna girmekten piþman mýsýnýz?” sorusu üzerine de Rob Koremans, ”Kesinlikle piþman deðilim. Mükemmel bir altyapýya, üretim, ARGE tesisine sahip olduk. Bundan piþman deðiliz. Orta vadeli olarak Türkiye’nin geleceðinin iyi olduðunu düþünüyorum. Türkiye’ye yatýrýmdan hem mutlu hem gururluyuz” dedi.

-ZENTÝVA-

Türkiye’deki faaliyetlerine Temmuz 2007’de Eczacýbaþý iþbirliði ile kurulan Eczacýbaþý-Zentiva’yý satýn alarak baþlayan Zentiva, Mart 2009 itibariyle Sanofi-Aventis Avrupa’nýn satýn almasýyla, birleþmeyle beraber Sanofi-Aventis Grubu’nun eþdeðer ilaç kuruluþu olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Zentiva, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Romanya ve Slovakya’da üretim tesislerine sahip.

kaynak:Akþam gazetesi