Ana Sayfa Görüşler SGK Vatandaþý Yanýltmasýn: Ýlaç Giderleri Artmadý!

SGK Vatandaþý Yanýltmasýn: Ýlaç Giderleri Artmadý!

Tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS) Genel Baþkaný Eczacý Nurten Saydan, ilaç ve saðlýk harcamalarýnýn basit bir gider kalemi olmadýðýný, toplum saðlýðýna, ülke ekonomisine ve ülkenin geleceðine yapýlan yatýrým olduðunu ifade ederek, “Harcama kalemi ilaç ve dolayýsýyla da saðlýk olunca elde edilen toplam faydanýn basit maliyet hesaplarýyla görmezden gelinerek, saðlýk harcamalarýnda artýþ olarak görülmesi son derece yanlýþ bir tutumdur. Üstelik ortada herhangi bir artýþ varsa dahi bu 2010 ocak ayýnda SGK kapsamýna dahil edilen milyonlarca vatandaþýmýzýn eklenmesiyle meydana gelen bir artýþ miktarýdýr” dedi.

Nurten Saydan yaptýðý yazýlý açýklamada, SGK’nýn çýkarttýðý her yeni uygulamada ilaç giderlerindeki “sözde” artýþýnýn ardýna saklandýðýný iddia ederek, “Oysa ki Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ömer Dinçer’in, TBMM’de vekillerin verdikleri soru önergelerinin cevabýnda; Ýlaç giderlerinin 2008’de 10 milyar 717 milyon TL, 2009’da 13 milyar 161 milyon TL, 2010’da 13 milyar 468 milyon TL olduðunu açýkladý. Buradan da anlaþýlacaðý üzere; 2010 yýlýnýn ocak ayýnda SGK kapsamýna alýnan konsolide bütçeye tabi kurumlarýn personelleri ve bakmakla yükümlü olduklarý 7 milyon 235 bin kiþinin ve TSK bünyesindeki askeri
ve sivil personel ile bakmakla yükümlü olduklarý kiþilerin SGK kapsamýna alýnmasýna raðmen artýþ oraný yok denilecek kadar azdýr” diye konuþtu.

-“ÝLAÇ VE SAÐLIK HARCAMALARI BASÝT BÝR GÝDER KALEMÝ DEÐÝLDÝR”-

Ýlaç ve saðlýk harcamalarýnýn basit bir gider kalemi deðil; toplum saðlýðýna, ülke ekonomisine ve ülkenin geleceðine yapýlan yatýrým olduðunu vurgulayan Saydan, “Harcama kalemi ilaç ve dolayýsýyla da saðlýk olunca elde edilen toplam faydanýn basit maliyet hesaplarýyla görmezden gelinerek, saðlýk harcamalarýnda artýþ olarak görülmesi son derece yanlýþ bir tutumdur. Üstelik ortada herhangi bir artýþ varsa dahi bu 2010 Ocak ayýnda SGK kapsamýna alýnan milyonlarca vatandaþýmýzýn eklenmesiyle meydana gelen bir artýþ miktarýdýr” dedi. Saydan açýklamasýna þöyle devam etti:
“SGK’nýn bu konudaki söylemlerinde vatandaþlarý yanlýþ yönlendirmemesini, bunlarý bahane göstererek yapýlan tasarruf tedbirleri adý altýndaki uygulamalarla vatandaþlar ve eczacýlar maðdur etmemesini istiyoruz.”

-“ECZACILAR MALÝYE BAKANLIÐI’NDAN ALACAKLI”-

Konsolide bütçeye baðlý kurumlarýn tedavi ve ilaç ödemelerinin 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmesinin ardýndan, devir öncesi dönemde konsolide bütçeye baðlý kurumlarla anlaþmasý olup, kuruma teslim ettiði 2009 yýlýna ve 2010 yýlýnýn 15 Ocak 2010 tarihine kadar olan bölümüne ait ilaç fatura bedellerini halen alamayan eczacýlarýn bulunduðunu iddia eden Saydan, “Eczacýlarýmýz, vergisini zamanýnda ve eksiksiz öderken, Maliye Bakanlýðý’nýn 2 yýldýr eczacýlarýmýzýn fatura bedellerini görmezden gelerek ödememesi kabul edilemez bir tutumdur. Bakanlýk bütçesi için küsurat sayýlan, ancak eczanelerimizin bütçesi için kurtarýcý olacak bu ödemenin bir an önce yapýlmasý için Maliye Bakanlýðý’ný göreve çaðýrýyoruz” þeklinde konuþtu.

kaynak:haberx.com