Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Serbest Meslek Hakký Elimizden Alýnýyor – 03 Aðustos!

Serbest Meslek Hakký Elimizden Alýnýyor – 03 Aðustos!

BASIN AÇIKLAMASI

3 Aðustos 2011’de muayenehanelere dayatýlan fiziki koþullar için yönetmelik gereði verilen süre dolarken serbest meslek icra etme hakkýmýz elimizden alýnýyor. Hekim emeði ve hekim birikimi ile kurulan kuruluþlar ortadan kaldýrýlmak isteniyor.

MUAYENEHANE, POLÝKLÝNÝK, LABORATUVAR VE MÜESSESELER TEKELCÝ SAÐLIK SERMAYESÝNE KURBAN EDÝLÝYOR.

“Ayakta Teþhis ve Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelik”te yapýlan deðiþikliklerle muayenehanelere getirilen gerçekleþtirilmesi olanaksýz fiziki standartlar için verilen geçiþ süresi 4 Aðustos 2011’de dolmaktadýr. Bu þekilde muayenehanelerin fiilen kapanmasý söz konusudur. Ayrýca yeni muayenehane açýlmasý da merkezi olarak Saðlýk Bakanlýðý’nýn iznine tabi kýlýnmaktadýr.

Müstakil biyokimya, mikrobiyoloji ve patoloji laboratuarlarý, görüntüleme merkezleri, radyoterapi merkezleri, nükleer týp ve fizik tedavi merkezlerinin açýlmasýna da planlama ilkesi gereðince 6 Ocak 2011 tarihinden itibaren yýlda bir kez ilan edilecek olan açýk yerlere kura sonucu izin verilecektir. Açýlacak boþ pozisyonlarý ve halen mevcut olan bu kuruluþlarda çalýþacak olan hekim kadrolarýný “Planlama ve Ýstihdam Komisyonu” belirleyecektir.

Tüm bu düzenlemeler hekim birikimi ve emeði ile açýlmýþ ve açýlacak olan özel saðlýk kuruluþlarýnýn bundan sonra merkezi olarak Saðlýk Bakanlýðý bürokratlarý ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði temsilcilerinin oluþturduðu Planlama ve Ýstihdam Komisyonu’nun insafýna býrakýldýðýný göstermektedir.

Ülkemizde hekim iþgücü, saðlýk kuruluþlarý ve teknolojik yatýrýmlarýn dengeli daðýlýmýnýn gözetildiði gerekçesine dayandýrýlan bu düzenlemelerde hekimleri temsil eden kurumlara yer verilmemiþtir. Hekim emeðinin deðerini bulmasý, hekimliðin bilimsel ve etik kurallara göre yapýlmasýný gözeten Türk Tabipleri Birliði, Tabip Odalarý ve Uzmanlýk Dernekleri devre dýþý býrakýlmaktadýr.

Özel hastanelerden saðlýk hizmeti almak, her geçen gün gerek yurttaþlar gerekse ülke kaynaklarýnýn talaný açýsýndan oldukça “pahalý” bir duruma gelmektedir. Hekimlerin bin bir emekle elde ettikleri diplomalarýný rehin alan, baðýmsýz çalýþmalarýna ipotek koyan uygulamalarýn amacý ne yazýk ki yerli ve uluslararasý saðlýk sermaye tekellerine ve özelleþme yolundaki kamu iþletmelerine güvencesiz ve ucuz hekim iþgücü yaratmak ve müþteri olarak gördükleri hastalarýn ise özel hastaneler dýþýnda gidebilecekleri kanallarý týkamaktýr.

Türk Tabipleri Birliði olarak “Tam gün Yasasý”na karþý çýkarken “Bizler, tek bir iþte, insanca yaþayabileceðimiz, emekliliðimize yansýyan güvenceli bir ücretle, Sözleþmeli deðil, iþ güvencesine, Örgütlenme ve grev hakkýna sahip olarak Ýyi hekimlik yapmak istiyoruz” demiþtik ve hazýrladýðýmýz tam gün tasarýsýný Bakanlýk’la ve kamuoyuyla paylaþmýþtýk.

Ancak gelinen noktada mesleðimizi herhangi kuruma baðlý olmaksýzýn baðýmsýz-serbest icra etme hakkýmýz da elimizden alýnýyor.

Açýk olan þudur ki; Muayenehane ve küçük hekim kuruluþlarýna yönelik saldýrý “Saðlýkta Dönüþüm Programý”nýn bir parçasý ve gereðidir ve Baþbakan’ýn yahut Saðlýk Bakaný’nýn kiþisel yaklaþýmlarýndan, halkçý anlayýþlarýndan deðil; saðlýkta sermayeye teslim olmuþ hükümetin gözükara tutumundan kaynaklanmaktadýr.

Muayenehanelerin kapatýlmasý, yalnýzca mesleklerini muayenehane hekimliði yaparak sürdüren hekimlerin deðil ülkemizde özgürce “iyi ve onurlu hekimlik” yapmak isteyen tüm hekimlerin sorunudur. Çýkarýlan yönetmelik ve düzenlemeler ile hekimlerin mesleklerini özgürce ve saðlýk tekellerine hükmeden yerli ve uluslararasý saðlýk sermayesinden baðýmsýz olarak yapabilme hakký, olanaklarý ve ortamý tamamen yok edilmektedir.

Bilimsellikten uzak, hekimlere ve hekimlik mesleðine karþý negatif ayrýmcýlýk yapan ve meslek kuruluþlarý olarak oluþmasýnda hiçbir þekilde yer almadýðýmýz bu kararlara ve yönetmeliklere karþý hukuksal mücadeleyi bugüne dek sürdürdük ve sürdürmekteyiz. Ancak gelinen noktada 4 Aðustos 2011 tarihinde tüm yurtta yasal, ruhsatlý ve izinli tüm muayenehaneler yönetmelik gereði Saðlýk Bakanlýðý’nýn zorladýðý fiziki koþullarý yerine getiremediðinden dolayý kapatýlma durumu ile karþý karþýyadýr.

Saðlýk Bakanlýðý, içinde sýnýrlý iþlemler yapýlabilen muayenehaneleri, týbbi müdahale yapýlan hastaneler, aciller vb. yerlerle bir tutarak, yaný sýra kendi kurumlarýnda gözetmediði fiziki koþullarý isteyerek açýk bir þekilde ayrýmcýlýk yapmaktadýr. Üstelik ayný binada yalnýzca muayenehane hekimliði yapan hekimin muayenehanesi kapatýlýrken, diðer meslek gruplarýnýn çalýþmalarýný sürdürmeleri ayrýmcýlýðýn açýk göstergesidir. Oysa yönetmeliðin hazýrlanýþ amacýnda belirtilen tehlike ve riskler diðer meslek gruplarý, buralarda çalýþanlar ve buralardan hizmet alan herkes için de geçerliliðini sürdürüyor olacaktýr.

Hükümetin söylev ve uygulamalarýyla hekimleri halkýn gözünde küçük düþürdüðü, emeðini deðersizleþtirdiði ve her alanda sýkýþtýrmaya niyet ettiði bir dönemden geçiyoruz.

Mesleðimizi serbest icra etme hakkýmýzýn elimizden alýnmasýna izin vermeyeceðiz.

Bizler,

Yeni laboratuvar, müessese ve polikliniklerin açýlmasýný olanaksýz hale getiren “Planlama” olarak tanýmlanan uygulamadan ve mevcutlarýn çoðunun kapanmasýna yol açacak olan yeniden ruhsatlandýrýlma iþleminden vazgeçilmesini,
Mesleðimizi baðýmsýz olarak sürdürebilmek için muayenehanelerin kapatýlmamasýný ve açýlmayý zorlaþtýrýcý, engelleyici hükümlerin kaldýrýlmasýný,
Açýlmýþ ve ruhsatlandýrýlmýþ muayenehaneler için ek koþullarýn getirilmemesini,
Avrupa baþta olmak üzere tüm geliþmiþ ve modern ülkelerde olduðu gibi muayenehanelerin açýlmasý ve denetlenmesinin tabip odalarýnýn ve uzmanlýk derneklerinin görüþü doðrultusunda, meslek kuruluþlarýnýn da içinde yer alacaðý kurullarla yapýlmasýný ve hýzla bu yönde bir yönetmelik düzenlemesi yapýlmasýný,
4 Aðustos’ta tüm muayenehanelerin kapanmasýna yol açacak olan ilgili yönetmeliðin acilen iptalini talep ediyoruz.
Basýna ve kamuoyuna duyurulur.

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ
MERKEZ KONSEYÝ