Ana Sayfa Görüşler Samsun Tabip Odasý‘na Göre, “Türkiye‘de Doktorlar Mutsuz”

Samsun Tabip Odasý‘na Göre, “Türkiye‘de Doktorlar Mutsuz”

Samsun Tabip Odasý Baþkaný Yrd. Doç.Dr.Mithat Günaydýn, basýn mensuplarýyla bilgilendirme toplantýsý düzenledi.

MyHouse Otel‘de düzenlenen toplantýda doktorlarýn sýkýntýlarýný dile getiren Baþkan Günaydýn, Türkiye‘de doktorlarýn yüzden 95‘inin Samsun‘da ise odalarýna üye bin 600 doktorun tamamýnýn mutsuz olduðunu iddia etti.

Samsun Tabip Odasý olarak seçildikleri günden bu yana her zaman hekimlerin özlük haklarý için mücadele ettiklerini, hekimlerin yanýnda olduklarýný hatýrlatan Mithat Günaydýn, “Samsun Tabip Odasý olarak hekimlerin önündeki belirsizlik, karmaþa hakkýnda Saðlýk Bakanlýðý‘na yazýlar yazdýk. Saðlýkta Dönüþüm‘de hekimlerin durumunu deðerlendiren diðer illerin tabip odalarýnýn katýlýmý ile geniþletilmiþ hekim çalýþtayý yaptýk. Saðlýkta dönüþüm sürecinde tam gün yasasýnda hekimler göz ardý ediliyor, rencide

ediliyor. Bu durumun da saðlýkta dönüþüm sürecinde zamanla olumsuz etkileri görülecek” dedi.

Saðlýkta dönüþüm sürecinde doktorlarýn karþý karþýya kaldýðý Tam Gün Yasasý‘nýn, hekimlerin görüþleri ve önerileri alýnmadan hazýrlanmýþ ve hekimlerin yüzde 80-90‘ý tarafýndan kabul görmemiþ, kadük olmuþ bir yasa olduðunu iddia eden Günaydýn, “Hekimler mesleklerini icra ederken potansiyel suçlu görülmemeli. Saðlýk Bakanlýðýmýzdan da bu konuda destek, moral motivasyon ve ceza kanunda hekimleri koruyucu deðiþiklikler yapýlmasýna yönelik giriþimlerde bulunmasýný, tazminatlarýn hekimlerin gelirlerine uygun

oranlara getirilmesi için çalýþma yapmasýný bekliyor. Hatta doktor hastaya yaptýðý giriþimden dolayý yargýlanmamalýdýr. Þayet görevi ihmal, aksatma varsa suçlu olabilir. Bir doktorun acil ameliyatta yaþadýðý stresi yaþamayanýn bunu anlamasý mümkün deðildir. Her þeyin yolunda gideceðini zannedenler hastayý makine, doktoru robot zannetmektedir” diye konuþtu.

Doktorlarýn sorunlarýný ve endiþelerini 9 Mayýs 2011 tarihinde Samsun‘a gelen Saðlýk Bakaný Recep Akdað‘a aktýrdýklarýný ileri süren Mithat Günaydýn, “Hekim maaþlarý eþ deðer meslek gruplarýna göre çok düþük. Öncellikle maaþlarda iyileþtirme yapýlmasý gerekiyor. Ondan sonra performansýn deðerlendirilmesi uygun olacak. Kamuda peþin verilen ve emekliliðe yansýyan döner sermaye yeni baþlayan hekimler için olumlu bir geliþme. Ancak emekliliði yaklaþmýþ hekimlere fayda getirmiyor. Hasta haklarý birimlerine

þikayetler hekimleri çok rencide ediyor. Kendisini seven-sevmeyen bütün hekimler bir mutsuzluk, belirsizlik ve tükenmiþlik içinde. Türk Tabipleri Birliði (TTB) ve tabip odalarý ile diyaloða geçilerek sorunlar konuþulmalý. Kamuda çalýþan hekimlerin ancak yüzde 30-40‘ý performansa dayalý döner sermayeden yeterli ücret alabiliyor. Hekimlerin kamuoyunda kaybolmuþ mesleki saygýnlýklarýnýn kazandýrýlmasý için gereðinin yapýlmasý gerekli” þeklinde konuþtu.

Baþkan Günaydýn gazetecilerin sorularýný da cevaplandýrarak Samsun‘un saðlýk kenti yönünde yönünü kuzeye çevirip oralardan da hasta getirmesi gerektiðini sözlerine ekledi.

kaynak: dikkathaber.com