Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Bakanlýðý Kaþ Yapayým Derken Göz mü Çýkartýyor?

Saðlýk Bakanlýðý Kaþ Yapayým Derken Göz mü Çýkartýyor?

Devlet hastanelerinde çalýþan doktorlarýn özel muayenehanelerini kapatmalarý için çýkartýlan yasa Anayasa Mahkemesi’nden geri dönünce, Saðlýk Bakanlýðý imkansýzý isteyen bir dizi fiziki ve mimari koþul içeren yeni bir yönetmelikle muayenehane ve laboratuvarlarý fiilen kapanmaya zorluyor.
Düþünün ki üç yýl içinde konuyla iliþkili sekiz kez yönetmelik deðiþtirildi ve bunlar hakkýnda Danýþtay yürütmeyi durdurma kararý verince ertesi gün yeni yönetmelik çýkartýldý.
Þimdi muayenehaneler için 4 Aðustos tarihi “Olmak ya da olmamak” anlamýný taþýyor.
Mevcut yönetmelik bu tarihe kadar geri çekilmezse sonuçta binlerce muayenehane hekimi ve çalýþaný iþsiz býrakýlacak.
Bu konuda muayenehanesi olan ve olmayan iki doktorun görüþlerini özetleyerek aktarýyorum.
Muayenehanesi olan Selçuk Erez þu noktalarý vurgulamýþ:

Muayenehaneler kapanacak
“-Sonuçta çalýþma özgürlüðü ve mesleklerini serbestçe icra etme hakký, doktorlarýn elinden alýnmaktadýr. Hastanýn istediði doktoru özgürce seçerek uygar bir saðlýk hizmeti almasý engellenmektedir. Acaba doktorlar, tekelleþen özel hastane zincirlerinin patronlarýna ucuz iþgücü olarak sunulmak mý isteniliyor?
-Bu yönetmelik bir dizi mantýksýzlýkla dolu. Örneðin, iki veya daha çok hekimin birlikte muayenehanede çalýþmalarýna izin verilmiyor. Neden diye sorduðunuzda bir cevap verememektedirler. Amacýn maliyetleri artýrarak, muayenehanede çalýþmayý imkansýz hale getirmek olduðu açýktýr.
-Yönetmelik, kadýn doðum hekimlerinin muayene odasýnýn içine tuvalet zorunluluðu getiriyor. Odanýn hemen yanýnda veya karþýsýnda tuvalet olursa, bunu kapatma gerekçesi sayýyor. Tuvalet gibi en hijyenik olmayan birimi, muayene odasý gibi en hijyenik olmasý gereken ortamýn içine þart koþmanýn ne mantýkla, ne bilimle, ne de akýlla izah edilebilir bir yaný vardýr.

Muayenehane hastane deðil ki
– Türkiye’de Yönetmelik’te istenen standartlara sahip bina stoku yoktur. Örneðin standart asansör kapýsý geniþliði 80 cm deðildir. Ya da daire giriþi ve oda kapýlarý geniþliði 110 cm deðildir. 110 cm hastanelerde kullanýlan mobil yatak ölçüsüdür. Bunun muayenehanede ne iþi olabilir? Apartmanýn merdiven basamaklarýna bile uyulmasý imkansýz ölçüler getirilmiþtir. Böyle binalarýn olmadýðý bilinirken böyle bir yönetmeliði dayatmak, muayenehanelerin kapatýlmasý demektir.”

Hedeflenen nedir?
Muayenehanesi olmayan Prof. Dr. Haldun Güner de “medimagazin.com”da Yönetmelik hakkýnda þu noktalarý vurgulamýþ:
“-Yeni çýkarýlan yönetmeliðe göre ortaya çýkan ya da çýkartýlan bu uygunsuzluklar, nasýl düzeltilecek. Binalarý toptan yýkýp tekrardan mý inþa etmeli? Yapalým denilse bile, buna kimin gücü yeter? Burada hedeflenen, bir punduna getirip de, yýllardýr çalýþtýrýlan muayenehanelere kilit vurulmasý için mi acaba? Yoksa, en azýndan yeni açýlacak olanlarý, ‘Hani þu yerden bitme gibi son yýllarda giderek artarak yapýlan bir kýsmý kiracýsýzlýktan yakýnan, çok katlý ofis binalarý ya da gökdelenlerine göndermek için mi?

Bakanlýk doktorlarý sevmiyor mu?
-Bakanlýðýn, doktorlarý zora koþacak, baþka baþka tüzük ve yönetmelikleri hazýrlamaya koyulduðunu hisseder gibi oluyorum. Yeni yönetmelik, yeni mahkemeler yeni sorunlar demek. Ne diyelim, hepimize hayýrlý olsun.
Hesap yanlýþ. Düþünce yanlýþ, bu iþlerin sonu nerelere uzanýr? Hep birlikte yaþadýkça göreceðiz.
-Okuyan arkadaþlarým, sanmasýnlar ki benim de muayenehanem var ve caným yanmýþ. Alakasý yok. Bu nedenle, sýrf o yüzden yazýyor diyenler yanýlýrlar. Halen fakültemde tam gün statüsüyle görev yapmaktayým.

kaynak:Sabah gazetesi-Mehmet Barlas