Ana Sayfa Görüşler Özel Saðlýk Sektörü Hizmeti Turistin Ayaðýna Götürecek

Özel Saðlýk Sektörü Hizmeti Turistin Ayaðýna Götürecek

Özel hastaneler, ayný kentteki otellerin içinde saðlýk tesisleri açabilecek. Saðlýk Bakanlýðý’nýn saðlýk turizmini büyütmek için hazýrladýðý yeni yönetmeliðe göre, özel saðlýk kuruluþlarý da kendi bünyelerinde hastalara otel hizmeti verebilecek.

 Türkiye’de saðlýk turizmini geliþtirmek isteyen Saðlýk Bakanlýðý’nýn yeni yönetmeliði, özel saðlýk sektörü ile turizm sektörünün iþbirliði kapýlarýný araladý, özel hastanelere, otellere saðlýk tesisi açma olanaðý veren yönetmelik, böylece saðlýk hizmetini de turistin ayaðýna götürmüþ olacak.

Bakanlýk, yeni yönetmeliðiyle otellerdeki saðlýk ünitelerinin geliþmesine fýrsat verecek. Daha önce belli bir yatak sayýsý üzerindeki otellerde doktor zorunluluðu bulunurken bu revirler artýk otel bünyesindeki bir saðlýk tesisine dönüþebilecek.

Yönetmeliði deðerlendiren Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði (OHSAD) Genel Sekreteri Cevat Þengül, bakanlýðýn saðlýk turizmini geliþtirmek için attýðý bu adýmýn, sektör açýsýndan çok önemli olduðunu söyledi.

BELGE 30 GÜN ÝÇÝNDE VERÝLECEK
Özel sektörün yýllardýr yurtdýþýndan hasta getirmek için çalýþtýðýný anýmsatan Þengül, “Yoðun bakým ve ameliyathane dýþýnda özellikle aðýz ve diþ saðlýðý, yaþlýlýklar nedeniyle oluþan hastalýklarýn tedavi edildiði geriatrik merkezler, yine fizik tedavi gibi bölümleri, turizm tesislerinde açabileceðiz” dedi. Yönetmelikle kurulacak tesislerin özellikle diþ ve fizik tedavi gibi hastalýklarda ciddi sayýda hastayý açabilecek. Türkiye’ye çekebileceðinin altýný çizen Þengül, saðlýk turizmi kapsamýnda gelen hastalarýn, hastanede yatma mecburiyetinin de kalkacaðýný kaydetti.

Yönetmeliðe göre konaklama tesisinde hizmet vermek isteyen özel hastane için otel iþletmecisinin, öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlýðý’na baþvurmasý gerekiyor. Bu belgeyle Saðlýk Bakanlýðý’na yapýlacak müracaatla bakanlýk, saðlýk kuruluþunu, yatak kapasitesi ve personel sayýsý açýsýndan deðerlendirecek. Konaklama tesisi bünyesinde yatýrýmý uygun görülen saðlýk kuruluþunun izin belgesi, en geç 30 gün içinde verilecek.

‘Otellerin çalýþma süresini uzatabilir’
Güral otellerinin sahibi ve Güral Porselen Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Güral, yönetmelikle hayata geçecek uygulamanýn, özellikle deniz kýyýsýndaki otellerin sezon sürelerini 12 aya çekebileceðini söyledi. Þu anda turizm paketleri kapsamýnda otellere yurtdýþýndan gelen hastalarýn olduðunun altýný çizen Güral, ciddi saðlýk kuruluþlarýyla yapýlýrsa yönetmeliðin saðlýk turizmini artýracaðýný ifade etti.

En az 4 yýldýzlý ‘klinik konukevi’ kurulabilecek
Yönetmelikle, özel saðlýk sektörü de hastanenin yakýnýnda klinik konukevi kurabilecek. Bu konukevlerinin turistik konaklama tesisi gibi çalýþmayacaðýný anlatan Cevat Þengül, burada sadece hasta ve refakatçinin hizmet alabileceðini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý’ndan belgeli en az 4 yýldýzlý konaklama tesislerinin satýn alýnýp ya da kiralanarak klinik konukevi olarak kullanýlacaðý belirtilen yönetmeliklte þöle denildi. “Klinik konukevleri, bir hastaneye baðlý olarak kurulur ve faaliyetleri baðlý bulunduklarý hastanenin sorumluluðunda düzenlenir. Klinik konuk evlerinden hizmet almak için müracaat eden hastalarýn, hastane tedavisinin tamamlanmýþ ve ayakta tedavi programýna alýnmýþ olmasý gerekir.”

kaynak:Habertürk-Ebru Erdoðan