Ana Sayfa Ekonomi MSD, Ýlaç Üretimi Ýçin Türkiye’de Ortak Arýyor

MSD, Ýlaç Üretimi Ýçin Türkiye’de Ortak Arýyor

Dünyanýn ikinci büyük araþtýrmacý ilaç þirketi olan Merck&Sharp Dohme’nin (MSD) Yükselen Pazarlar Baþkaný Kevin Ali, Türkiye’de ilaç üretimi yapmak için yerli ortak arayýþýnda olduklarýný belirterek, “Türkiye’de üretime girmek bizim açýmýzdan iyi olabilir. Aslýnda kendi yatýrýmýmýzla üretime gelebiliriz. Ancak, öncelikli tercihimiz, Türkiye’de endüstriyi desteklemek amacýyla, Türk ortaklarla birlikte çalýþmak” dedi.

Net strateji belirlenmeli

Türkiye’nin içinde bulunduðu 200’e yakýn ülkeden sorumlu olan ve 2002-2005 yýllarý arasýnda MSD Türkiye’nin Genel Müdürlüðü görevini üstlenen Kevin Ali, Türkiye’nin yeni yatýrým çekebilmesi için destekleyici politikalara odaklanmasý gerektiðini kaydederek, þöyle konuþtu: “Türkiye’nin yeni yatýrýmlar için insan kaynaðý ve altyapý sorunu yok. Yalnýzca bürokrasinin aþýlmasý ve yenilikçi ilaç sektörüne yönelik net bir strateji belirlenmesi gerekiyor. Türkiye, doðru politikalar uygulanýrsa küresel yatýrýmlarýn önemli bir kýsmýný çekebilecek kapasiteye sahip bir ülke. Türkiye’nin ilaç sektöründeki yatýrýmlarýn yüzde 1’ini bile çekmesi 1 milyar dolarlýk yatýrýmýn ülkeye girmesi anlamýna gelecek.”

Zor bir yýl oldu

Türkiye’nin geliþen 7 kilit pazardan biri olduðunu belirten Ali, þöyle devam etti: “2011 yýlý Türkiye ilaç endüstrisi için çok zor bir yýl oldu. Fiyat kararnamesi ile getirilen düzenlemeler kapsamýnda yapýlan ilaç indirimleri, ilaç endüstrisini, iþ planlarýný gözden geçirmeye ve bazý yatýrýmlarýný ertelemeye zorladý. Ýlaç endüstrisi 2010 yýlýnda yaklaþýk yüzde 25 küçüldü.”

En ucuzun yüzde 30 altýnda

Ali, Türkiye’de ilaç fiyatlarýnýn Avrupa ülkelerinin en ucuzunun yüzde 30-50 altýnda bulunduðunu vurgulayarak, þu deðerlendirmeyi yaptý: “Saðlýk sektöründeki verimsizlikleri bütüncül olarak ele almadan yalnýzca ilaç fiyatlarýný indirmeye odaklanýlmasý Türkiye’de ilaç endüstrisini giderek daha zor bir durumda býrakýr. Bu yöndeki politikalarýn devam etmesi durumunda, yabancý yatýrýmcýnýn ülkeden gitmesi durumu ortaya çýkabilir.”

Yeni ilaç 5 yýla uzadý

Genel olarak, Türk halkýnýn ilaca eriþimde sorun yaþadýðýndan söz eden Ali, þu yorumu yaptý: “Hükümetin saðlýk politikalarý ve aðdalý bürokratik yaklaþýmý bu sorunun en önemli nedenlerinden. Türkiye’deki hastalar AB ve ABD’de yaþayan hastalardan 3-4 yýl sonra yenilikçi ilaçlara ulaþabiliyor. Bunun 2-3 yýlý ruhsat; ortalama 1 yýlý da geri ödeme süreçleriyle geçiyor. Buna bir de yeni olarak, GMP (Good Manufacturing Practices – Ýyi Üretim Uygulamalarý) nedeniyle oluþan bürokrasi de eklenince bu süre neredeyse 4.5-5 yýla uzadý gibi görünüyor. Böylece bu bürokratik süreçler nedeniyle Türkiye’deki hastalarýn yenilikçi ilaçlara zamanýnda eriþimi risk altýna giriyor. Türkiye’nin de yenilikçi ilaçlar konusuna hastalarýn yeni tedavilere ulaþmasý ve çok iyi bir doðrudan yatýrým çekme aracý olarak bakmasý iyi olur. Bunun için verimli çalýþan bir düzenleyici yapý ve iyi bir ekosistem çok iyi bir baþlangýç olur. Üniversite, devlet ve sektör iþbirliði önemli.”

Ar-Ge için 8 milyar dolarý var Türkiye’de Hacettepe’yle çalýþýyor

MSD’nin 2010 yýlýnda Ar-Ge için 11 milyar dolarlýk yatýrým gerçekleþtirdiðini anlatan MSD Yükselen Pazarlar Ýlaç Ar-Ge Baþkaný RuiPing Dong, þu anda özellikle diyabet, kardiyovasküler, enfeksiyon hastalýklarý, merkezi sinir sistemi, kadýn saðlýðý ve onkoloji alanýnda yeni ilaçlar üzerinde çalýþýldýðýný belirtti. Dong, bu yýl Ar-Ge için 8 milyar dolar harcamayý planladýklarýný ve Hacettepe Üniversitesi ile iþbirliði içinde klinik araþtýrmalarý yürüttüklerini kaydetti.

kaynak:Hürriyet gazetesi-Mehtap Özcan