Ana Sayfa Ekonomi Kiþi Baþý Gelirde AB`yi Yakaladýk!

Kiþi Baþý Gelirde AB`yi Yakaladýk!

Kiþi baþýna düþen milli gelirde Türkiye, AB ile arasýndaki farký hýzla kapatýyor.

AB istatistik kurumu Eurostat’ýn verilerine göre, geçen yýl Türkiye’de alým gücüne göre hesaplanan kiþi baþýna gelir AB ortalamasýnýn yüzde 48’ine ulaþtý.

Eurostat’a göre, Türkiye’de kiþi baþýna düþen milli gelir 2002 yýlýnda AB ortalamasýnýn yüzde 36’sý kadardý. Aradan geçen dönemde AB’den hýzlý büyüyen Türkiye, bu oraný 2004 yýlýnda yüzde 40’a, 2006’da yüzde 44’e ve 2008’de de yüzde 47’ye çýkarmayý baþardý.

Kiþi baþýna düþen gelirde geçen yýl AB ortalamasýnýn yarýsýna yaklaþan Türkiye, 2 AB üyesi olan Bulgaristan ve Romanya’yý geride býraktý. Eurostat, alým gücü paritesine göre kiþi baþýna gelirin Bulgaristan’da AB ortalamasýnýn yüzde 43’ü ve Romanya’da yüzde 45’i düzeyinde bulunduðunu bildirdi.

Türkiye, kiþi baþýna gelirde Hýrvatistan dýþýndaki tüm Batý Balkan ülkelerini de geride býraktý. Geçen yýl kiþi baþýna gelirin AB ortalamasýna oraný Hýrvatistan’da yüzde 61, Karadað’da yüzde 40, Makedonya ve Sýrbistan’da yüzde 35, Bosna Hersek’te yüzde 30 ve Arnavutluk’ta yüzde 29 oldu.

AB’NÝN EN ZENGÝNLERÝ LÜKSEMBURG VE HOLLANDA

Eurostat’ýn verilerine göre, kiþi baþýna düþen milli gelirde yüzde 283 ile AB ortalamasýný neredeyse 3’e katlayan Lüksemburg’u yüzde 134’le Hollanda izliyor.

AB’de ortalamanýn üzerinde kiþi baþýna gelire sahip diðer ülkeler, yüzde 125’le Danimarka, Avusturya ve Ýrlanda, yüzde 123’le Ýsveç, yüzde 119’la Almanya, yüzde 118’le Belçika, yüzde 116’yla Finlandiya, yüzde 113’le Ýngiltere, yüzde 7’yle Fransa ve yüzde 1’le Ýspanya þeklinde sýralanýyor.

Ýtalya’da kiþi baþýna düþen milli gelir AB ortalamasýna eþitken, bu oran Kýbrýs Rum kesiminde AB ortalamasýnýn yüzde 98’ine ulaþýyor.

Aðýr borç krizindeki Yunanistan, kiþi baþýna gelirde 2009 yýlýnda AB ortalamasýnýn yüzde 94’üne ulaþýrken geçen yýl irtifa kaybederek yüzde 89’a indi.

Kiþi baþýna milli gelirde AB ortalamasýnýn altýnda kalan diðer üyeler yüzde 87’yle Slovenya, yüzde 83’le Malta, yüzde 81’le Portekiz, yüzde 80’le Çek Cumhuriyeti, yüzde 74’le Slovakya, yüzde 65’le Estonya, yüzde 64’le Macaristan, yüzde 62’yle Polonya, yüzde 58’le Litvanya ve yüzde 52’yle Letonya oldu.

kaynak:bigpara