Ana Sayfa Görüşler Jen. Ýlaç Firmalarýnýn Uyarma Sorumluluðunu Sýnýrlandýrýyor

Jen. Ýlaç Firmalarýnýn Uyarma Sorumluluðunu Sýnýrlandýrýyor

ABD Üst Derece Mahkemesi, jenerik ilaçlardan zarar gören hastalarýn, tazminatlarýný jenerik ilaç üreticilerinden alamayacaklarýný hükmetti ve jenerik ilaç üreticilerinin, ürünlerinin yan etkileri konusunda ve diðer güvenlik konularýnda, hastalarý uyarmada sýnýrlý sorumluluða sahip olduðunu belirtti.

Karar, Mahkeme’nin 2009 yýlýnda, hastalarýn, markalý üreticilerin uyarma konusunda baþarýsýz olmasý sebebiyle gördükleri zararlarý tazmin edebileceklerini belirttiði davaya ters düþecek gibi durmaktadýr. Þuan yürütülmekte olan davadaki çoðunluk görüþü, FDA’nýn (ABD Gýda ve Ýlaç Dairesi) ilaç onaylama süreçleri ile markalý ilaçlara karþý jenerik ilaçlarýn gereklilikleri arasýndaki farklýlýklara dayanan bir ayrým yapmaktadýr.

APhA’da Hükümet Ýþlerinden Sorumlu Kýdemli Baþkan Yardýmcýsý Brian Gallagher, “Bu hüküm, istenmeyen sonuçlar doðurabilir” dedi. “Jenerik ilaçlardan zarar gören hastalar, artýk, mahkemelere sýnýrlý baþvuru hakkýna sahip olacak. Çoðu devlet, eczacýlarýn, ulaþýlabilir olduðu takdirde jenerik ilaç hazýrlamasýný gerektiren yasalara sahip. Ayrýca, üçüncü taraf borçlular, genellikle jenerik ilaçlarý hazýrlamayý ya da alt sýra sigorta ödemeleri kanalýyla seçenekleri etkin bir biçimde sýnýrlandýrmayý gerektirmektedir. APhA, hastalarýn, düþük fiyatlý jenerik ilaçlara ulaþýmýný desteklemektedir ancak bu hüküm, yan etki görmeleri durumunda, hastalarýn seçeneklerle ilgili endiþelerini arttýrabilir. APhA, bu hükmü, eczacýlar açýsýndan etkilerini deðerlendirmek amacýyla gözden geçirmeye devam edecektir.”

kaynak: pharmacist.com