Ana Sayfa Ekonomi Dünyanýn En Büyük Saðlýk Kompleksi Ýhalesi Sonuçlandý

Dünyanýn En Büyük Saðlýk Kompleksi Ýhalesi Sonuçlandý

ASTALDÝ-TÜRKERLER ortaklýðý 2.4 milyar liraya kampüsü tamamlayacak. 25 yýlda devletten 8 milyar lira kira alacak.

Kampüsün tamamlanmasýyla Baþkent’in merkezi semtlerinde yer alan7 hastane taþýnacak. Bu hastanelerin yerleri ise kazanan firmalarca otel, alýþveriþ merkezi gibi ticari alana dönüþtürülecek.

7 HASTANE TAÞINACAK

Ýnþaatlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ulus Devlet Hastanesi, Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Hastanesi, Dýþ Kapý Çocuk Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi, Doktor Zekai Tahir Burak Kadýn ve Doðum Hastanesi, Doktor. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Etlik Kampüsü’nde yapýlacak 7 hastaneye taþýnacak.

3 YILDA BÝTÝRMEK ZORUNDA

Ýhaleyi kazanan ASTALDÝ-TÜRKERLER ortaklýðýnýn þartname gereði hastaneyi 36 ayda tamamlamasý gerekiyor. Ýnþaatlarýn bitirilip, hastanelerin hizmete açýlmasýnýn ardýndan 25 yýl boyunca devletten kira alacak olan ortaklar, inþaatlarý daha erken; örneðin 24 ayda bitirirlerse kira sürelerine 1 yýl ilave edilecek.

DEVLET 8 MÝLYAR KÝRA ÖDEYECEK

Nihai teklife hak kazanan üç firmanýn yarýþtýðý açýk eksiltme usullü ihaleyi kazanan ASTALDÝ-TÜRKERLER ortaklýðý her yýl devletten 319 milyon TL kira alacak. Saðlýk Bakanlýðý bu kirayý, hastane kullaným bedeli, binalarýn bakým giderleri, hastane tefriþatý; saðlýk araç gereçleri ile bunlarýn bakým ve onarýmý; ameliyathane, laboratuar malzemeleri, yer ve bahçe bakým hizmetleri gibi 7 ayrý kalem hizmet için ödeyecek.

2.4 MÝLYARLIK YATIRIM YAPACAK

Firma, ayrýca kampüste bir ana, 7 dal hastanesinin inþaatýný da üstlenecek. Bina ve hastane tefriþatýyla birlikte 2.4 milyar liralýk yatýrým yapacak. Firma, 25 yýllýk iþletme süresinin ardýndan sabit yatýrýmlar da dahil anahtarlarý Saðlýk Bakanlýðýna teslim edip çekilecek.

Uluslar arasý hastane standartlarýnda olacak binalar, en son teknolojiyle, sürdürülebilir enerji ve çevre duyarlýlýðýyla inþa edilecek. Kampüste hastane içi araçlar dýþýnda hiçbir motorlu taþýt olmayacak. Tamamen yeþil alan, parklar ve otel yer alacak. Otoparklarýn tamamý yer altýnda olacak.

Böylece devlet, 25 yýl için firmaya bugünkü fiyatlardan yaklaþýk 8 milyar liralýk ödeme yapacak. Ancak kira bedeli her yýl TEFE ya da TÜFE oranýnda güncellenecek.

DEVLET OTELCÝLÝK YAPMAYACAK

Saðlýk Bakanlýðý Kamu Özel Ortaklýðý Dairesi Baþkaný olan ve bugünkü ihale komisyonunun da baþkanlýðýný yapan Vahap Yýlmaz, kamu-özel ortaklýðýnýn yap-iþlet-devret modelinden çok farklý olduðunu belirtti. Kayseri’den sonra bugün Etlik ihalesini tamamladýklarýný ifade eden Yýlmaz, önümüzdeki bu modelle 36 bin yatak kapasiteli hastane yaptýracaklarýný açýkladý. Teklif süreci devam eden 10 porje olduðunu, 5 tanesi için de nihai pazarlýk aþamasýna geldiklerini söyleyen Yýlmaz, “Bilkent Kampüsü 3 bin 641 yatak; Ýstanbul Ýkitelli ise 2 bin 270 yatak kapasiteli olacak. Bu modelle devlet hastanelerde otelcilik ve týbbi destek iþlerinden çekilmiþ olacak” dedi. Kamu-Özel ortaklýðýnda firmanýn kaliteden kaçamayacaðýný, zamaný geldiðinde hem bakým onarým hem de yenileme yapmak zorunda olacaðýný vurguladý.

kaynak:Vatan gazetesi