Ana Sayfa Görüşler Doktorlar Taksim’e Çýktý!

Doktorlar Taksim’e Çýktý!

‘Ayakta Teþhis ve Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelik”te yapýlan deðiþikliklerle, muayenehanelere fiziki standartlar için verilen süre 3 Aðustos’ta doluyor.

Yönetmeliðin durdurulmasýna yönelik Danýþtay’dan karar çýkmazsa muayenehaneler 4 Aðustos’ta kapatýlacak.

Doktorlar, Saðlýk Bakanlýðý’nýn muayenehanelerle ilgili bu yönetmeliðini protesto etmek için bugün Ýstanbul Taksim’de yürüdü.

Konuyla ilgili olarak yürüyüþten önce açýklama yapan Ýstanbul Tabip Odasý Baþkaný Prof. Dr. Taner Gören, “Bilindiði üzere 3 Aðustos 2010 tarihinde yayýnlanan “Ayakta Teþhis ve Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik” ile muayenehanelerin açýlma koþullarýna bir dizi olumsuz kural getirilmiþ; mevcut yasal, ruhsatlý durumda bulunan muayenehanelerin de bu koþullara bir yýllýk süre içerisinde uyum saðlamasý istendi. Ýnsan haklarýna aykýrý, bilimsellikten uzak, hekimlere ve hekimlik mesleðine karþý negatif ayrýmcýlýk yapan ve biz hekimlerin, meslek kuruluþlarýmýzýn, oluþmasýnda hiçbir þekilde yer almadýðýmýz bu kararlara karþý hukuksal mücadeleyi bugüne dek sürdürdük ve sürdürüyoruz” dedi.

Muayenehanelerin 4 Aðustos’ta kapatýlma durumuyla karþý karþýya kalacaðýný bildiren Prof. Dr. Gören þöyle devam etti: “4 Aðustos ülkemizde hekimlik mesleði ve hekimler açýsýndan tarihe “KARA GÜN”olarak geçecektir. Hekimlik mesleðinin baðýmsýzlýðý açýsýndan muayenehanelerimizden, laboratuvar ve muayenehane açma hakkýmýzdan vazgeçilemez.

Sorun bugün sadece muayenehane hekimliði yaparak mesleklerini sürdüren hekimlerin sorunu deðildir. Sorun, ülkemizde özgürce “iyi ve onurlu hekimlik” yapmak isteyen her hekimin sorunudur. Sorun binbir emekle kazandýðýmýz diplomamýz ve mesleðimiz üzerinde hastane patronlarýndan baðýmsýz bir inisiyatifimizin kalýp kalmayacaðý sorunudur.”

ETKÝLENMEYEN ALAN YOK
”Programýn etkilemediði hekimlik alaný yok. Böyle bir hekim topluluðu ile vatandaþýn memnun olduðu söylenen saðlýk hizmeti nasýl üretilir?” diyen Gören, þu andaki mevcut durum deðiþtirilmezse 4 Aðustos’tan itibaren muayenehanelerin kapatýlmasýnýn söz konusu olduðunu anlattý.

Prof. Dr. Gören konuþmasýný þöyle bitirdi:
”Muayenehane hekimlerinin muayenehanelerinin kapatýlmasý halinde, buradaki doktorlar nerede çalýþacaklar, buraya gelen hastalar nerede çalýþacaklar? Bunu düþündüðümüzde aslýnda amaç gayet açýk bir þekilde ortaya çýkmaktadýr. Buradaki amaç hekimlerin ya kamu ya da özel hastane zincirlerinde ucuz emek olarak çalýþtýrmak ve buralara gelen hastalarý o hastanelere yönlendirmektir. Amaç aslýnda ticaridir. Vatandaþa hizmet etme amacý güdüldüðü söylenmekle beraber aslýnda gerçek amaç, saðlýðýn daha da ticarileþtirilmesi olayýdýr. Bu þekilde bu gidiþat toplumumuza hiç bir þekilde yarar getirmeyecektir. Bu Saðlýkta Dönüþüm Programý’ný hayata geçirmeye çalýþanlarýn da saðlýðýný tehlikeye düþürecek bir gidiþattýr. Kendileri hastalandýklarý zaman yeterince nitelikli bir saðlýk hizmeti alamayacaklarý bir noktaya doðru sürükleniyoruz. Onun için halkýmýzýn bunu iyi görmesi lazým.”

“SERBEST ÇALIÞMA HAKKINININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER KALKSIN”
Ýstanbul Tabipler Odasý yetkilileri de konuyu bir basýn bülteniyle duyurmuþtu. Açýklamada þunlar kaydedilmiþti: “Muayenehanelere iliþkin yapýlan bu bilim dýþý uygulamadan 6 Ocak 2011 tarihinde yayýnlanan yönetmelikle laboratuarlar ve müesseseler de nasibini aldý. Yapýlan düzenlemeyle yeni laboratuar ve müessese açmak imkansýz hale getirildi.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn Anayasa Mahkemesi’nin kararýný hiçe sayarak yönetmeliklerle fiilen hekimlerin serbest çalýþma hakkýný elinden alma çabasýnýn Saðlýkta Dönüþüm Programý’nýn gereði ulusal ve uluslar arasý özel saðlýk tekellerine ve özel hastanelere ucuz iþ gücü/emeði yaratmak olduðunu biliyoruz.

Bizler yapýlan tüm bu düzenlemelerin derhal geri çekilmesini ve hekimlik mesleðinin doðasý olan serbest çalýþma hakkýnýn önündeki engellerin kaldýrýlmasýný istiyoruz.”

Bir sonraki aþama ise 1 Aðustos 2011 tarihinde Ankara’da Saðlýk Bakanlýðý’na yapýlacak yürüyüþ olacak.

kaynak:Habertürk-Begüm Çelikkol