Ana Sayfa Görüşler Doktorlar Bayrak Açtý

Doktorlar Bayrak Açtý

Saðlýk Bakanlýðý’nýn kadýn doðum muayenehaneleri içinde tuvalet, kapýlarda 110 cm geniþlik ve depreme dayanýklýlýk raporu þartý getiren yönetmeliði büyük tepkiye neden oldu.

Tam Gün Yasasý’nda yaþanan hukuki sýnýrlamalar nedeniyle, 3 Aðustos 2010’da yayýnladýðý yönetmelik ile özel muayenehanelere çeþitli düzenlemeler getiren Saðlýk Bakanlýðý’nýn bu düzenlemesi de yargýya taþýndý. Yönetmeliðin bazý maddeleri iptal edildi. Bakanlýk, yönetmelikte yaptýðý son düzenlemelerden sonra 7 Nisan’da yayýnladýðý, “Ayakta Teþhis ve Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik” ile bir kez daha büyük tepkilere neden oldu. 3 Aðustos’ta yürürlüðe girecek yönetmelik, kadýn doðum doktorlarýnýn muayene odalarýnýn içerisine tuvalet zorunlulugu getiriyor. Odalarýn hemen yanýnda veya karþýsýnda tuvalet olursa, bunu kapatma gerekçesi sayýyor. Muayenehane kapýlarý ile tuvalet kapýlarýnýn 110 cm ve asansör kapýlarýnýn 80 cm olmasý zorunluluðunu getiriyor. Ayrýca, muayenehanelerde 8, hekim çalýþma alaný ve 8 metrekare de hasta muayene alaný olmak üzere 16 metrekare kullaným alaný zorunluluðu yer alýyor. Bunlarýn yanýnda en çok tartýþýlan ise depreme dayanýklýlýk raporu þartý.

10 bin doktoru ilgilendiriyor

Yönetmeliði 3 Aðustos’ta uygulamayan özel muayeneler, 4 Aðustos’ta kapanmayla karþý karþýya kalacak. 110 bin doktorun görev yaptýðý ülkemizde, yaklaþýk 8 bin özel muayene bulunuyor. Hem kamu hastanelerinde çalýþýp hem de özel muayenehanesi olan doktor sayýsý 4 bin 500 iken, yaklaþýk 3 bin 500 de kamuya baðlý olmayan doktorlara ait özel muayene var. Özel muayenelerine tuvalet getirme þartý konan kadýn doðum doktorlarýnýn muayenelerinin sayýsý ise 2 bin 500.

‘Kamu hastanelerini özelleþtirecekler’

Prof. Dr. Selçuk Erez /Kadýn Doðum Uzmaný

“Yönetmelik, kadýn doðum hekimlerinin muayene odalarýnýn içine tuvalet zorunluluðu getiriyor. Odanýn hemen yanýnda veya karþýsýnda tuvalet olursa, bunu kapatma gerekçesi sayýyor. Tuvalet gibi en hijyenik olmayan birimi, muayene odasý gibi en hijyenik olmasý gereken ortamýn içine þart koþmanýn ne mantýkla ne bilimle ne de akýlla izah edilebilir bir yaný var. Doktorlarý, tekelleþen özel hastane zincirlerinin patronlarýna ucuz iþgücü olarak sunmak istiyorlar.Yakýn zamanda tüm kamu hastanelerini özelleþtirmek amacýndalar. ”

‘Yönetmeliðe karþý dava açacaðýz’

Prof. Dr. Özdemir Aktan/ Türk Tabipleri Birliði (TTB) Ýkinci Baþkaný

“Yeni yönetmelikte özel muayenelere 110 cm geniþliðinde kapý isteniyor. Bu hastane odalarýnýn kapý ölçüsüdür. Bu da hastalarýn radyoloji gibi bölümlere giderken yataðýyla götürülmesi içindir. Zaten o da yeni yapýlan binalarda var. Çapa Týp, Cerrahpaþa Týp, Þiþli Etfal, Taksim Ýlk Yardým ve Haydarpaþa Numune Hastanelerinin bile depreme dayanýklýlýk belgeleri yok. Yönetmeliðe karþý Danýþtay’a tekrar dava açacaðýz. Ne yazýk ki dava sonuçlanýncaya kadar Bakanlýk isteklerine ulaþacak.”

‘Koþullarý saðlayana ruhsat vermiyorlar’

Prof. Dr. Ýsmail Mete Ýtil / Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneði Genel Baþkaný

“Hiçbir meslek grubuna yapýlmayan þey hekimlere yapýlýyor. Serbest çalýþmamýzý istemiyorlar. Yönetmelikle getirilen hükümlerin uygulanmasý mümkün deðil. Ýstedikleri þartlarý içeren öyle binalar yok zaten. Yönetmelikte bahsedilen koþullarý bile saðlayanlara bakanlýk ruhsat vermiyor. Cadý avýna çýkmýþlar gibi tek tek peþimizdeler. Muayenehaneleri kapatmak için kýlýf arýyorlar. Ýlla bir hastanenin emrine girmemiz isteniyor.”

kaynak:Vatan gazetesi