Ana Sayfa Görüşler Doktora Þiddet Acil Servisi Kapattý!

Doktora Þiddet Acil Servisi Kapattý!

Esenyurt Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde hasta yakýnýnýn saldýrýsýna uðrayan doktorlar dün gece iþ býraktý. Acil servisin kapýsýna duba kondu, hastalar hastaneye kabul edilmedi. Ambulansla gelen hasta dýþýnda hiçbir hasta içeri alýnmadý. Yakýnýný kucaðýnda taþýyarak hastaneye gelen hasta yakýnlarý, “Kapalýyýz” yanýtýný alýnca neye uðradýðýný þaþýrdý. Duruma tepki gösteren hastalar, en yakýnlarýndaki hastanelere yöneldi. Basýn mensuplarý, konuyla ilgili hastanede doktor ya da bir yöneticiye ulaþmak isteseler de güvenlikçilerin “Hastane þu an kapalý. Doktor olmadýðý için kimseyle görüþemezsiniz” yanýtýyla karþýlaþtý.

DOKTORA SALDIRI
Bir hasta yakýnýnýn acil serviste görevli bir doktora saldýrmasý nedeniyle, yarým saat kadar hastanenin giriþinin kapatýldýðýný söyleyen Esenyurt Devlet Hastanesi Baþhekimi Operator Dr. Hasan Tok, yaþanan olayý þöyle anlattý: “Hastanemizde her gün bir veya birkaç doktor saldýrýya uðruyor. Burada hasta hekimle tartýþtýðýnda cep telefonuyla yakýnlarýný arýyor ve hastane önünde bir anda 20-30 kiþi toplanýyor. Can güvenliðini tehlikeye sokuyorlar. Dün akþam yine olay çýkmýþ. Saldýrýya uðrayan doktor, hastanemize sinir krizi geçirerek gelen hastaya ilk müdahalesini yapmýþ ve ‘Bir süreliðine izleyelim’ diyerek hastayý müþahede odasýna yatýrmýþ. Doktoru hastasýnýn baþýnda görmeyen hasta yakýný, ‘Hastamla neden ilgilenmiyorsun’ diyerek doktora saldýrmýþ. Doktor, öfkeli hastanýn elinden zor kurtarýldý. Daha önce yaþanan olaylarýn benzerinin olmamasý için güvenlik amaçlý olarak acil servis yarým saatliðine kapatýldý. Zaten doktor ve görevliler o sýrada karakolda ifade verdiði için hastalara bakacak kimse de kalmamýþtý.”

Konuyla ilgili Ýl Saðlýk Müdürlüðü’nden de açýklama geldi. Açýklamada þunlar kaydedildi:
“Saat 22.05 sularýnda S. D. isimli hasta, Esenyurt Devlet Hastanesi Acil Servisine baþvurmuþtur. Burada müþahede altýna alýnarak muayene edilen hastaya gerekli tedaviler yapýlmýþtýr. Ancak hasta yakýnlarý acil servis ekibi ve saðlýk personeline saldýrýda bulunmuþ ve güvenlik görevlilerinin de darp edildiði olaylar meydana gelmiþtir. Bahçede oturan diðer hasta yakýnlarýnýn da kýþkýrtmalar sonucu acil servise gelerek personeli tartaklamaya devam etmesi nedeniyle ciddi bir kaos ve kargaþa yaþanmýþtýr. Bu geliþmeler üzerine, hastane personeli emniyet güçleri olayý kontrol altýna alana kadar, hem kendilerinin hem de hastanedeki diðer hastalarýn can güvenliðini saðlamak amacýyla kýrmýzý kod uygulamasý ile; ambulans ile gelen hasta, yaralanma, adli vaka… özellikteki hastalarýn dýþýnda hasta kabulüne kýsa bir ara vermiþlerdir.”

Kaynak:Habertürk/Þükran Özçakmak- Eray Erollu