Ana Sayfa Görüşler Doktor Olmanýn Faturasý 300 bin tl

Doktor Olmanýn Faturasý 300 bin tl

Vakýf üniversitelerinde 2011-2012 dönemi ücretleri belli oldu. Yýllýk eðitim ücretleri geçen yýla göre yüzde 10-15 oranýnda zamlandý. 2 yýllýk ön lisans programlarý 7 bin 500 ile 12 bin lira arasýnda deðiþiklik gösterirken, 4 yýllýk lisans programlarýnda ise fiyatlar 16 bin liradan baþlýyor. Lisans eðitiminde yýllýk ücret 42 bin liraya kadar ulaþýrken, rekor fiyat týp fakültelerinde uygulanýyor. Sözgelimi Koç Üniversitesi’nin Týp Fakültesi’nde yýllýk eðitim 42 bin 500 liraya malolurken, 6 yýllýk programýn öðrenci ve ailelerine maliyeti ekstra harcamalarla birlikte 300 bin lirayý buluyor. Ayný üniversitede Mühendislik Fakültesi yýllýk ücreti de 31 bin liradan baþlýyor.

Baþarýlý öðrenciye ayda 2 bin lira destek

Üniversite sýnavýnda baþarýlý bir performans sergileyen öðrenciler ise diðerlerine göre çok daha þanslý konumda bulunuyor. Birçok vakýf üniversitesi sýnavda ilk 500 ve ilk 1000 arasýna giren öðrencileri kapabilmek için ellerinden geleni yapýyorlar. Kadir Has Üniversitesi ilk 100’e giren öðrenciye ayda 2 bin lira burs desteði saðlýyor. Ayný üniversite ilk 500’e giren öðrenciye bin lira, ilk bine giren öðrenciye 750 lira, ilk 2 bine giren öðrenciye 500 lira, ilk 3 bin ile 5 bin arasýnda bir derece elden öðrenciye ise 250 lira destek saðlýyor. Ýstanbul Aydýn Üniversitesi üniversite sýnavýnda ilk 500 içine giren öðrenciye ücretsiz lisans eðitimi, yurtdýþýnda ücretsiz yüksek lisans ve doktora eðitimi ve 500 lira burs desteði saðlýyor. Bazý üniversiteler ise baþarýlý olsun olmasýn öðrenci çekmek adýna kampanya düzenliyor. Fatih Üniversitesi kayýt yaptýran her öðrenciye dizüstü bilgisayar hediye ediyor.

Yeni ücretler belli oldu

– KOÇ: 4 yýllýk lisans programlarý 31 bin lira, Týp Fakültesi ise 42 bin 750 lira. Tüm öðrencilere yurt imkaný fiyatýn içinde veriliyor. Ödeme yüzde 25 peþin kalaný 6 eþit taksit þeklinde.

– FATÝH: Lisans programlarý 12 bin 600 lira ile 21 bin 615 lira arasýnda deðiþiyor. Ön lisans programlarý ise 8 bin ile 9 bin lira arasýnda deðiþiyor. Ödeme 10 eþit taksit þeklinde yapýlabiliyor. Nakitte yüzde 5 oranýnda indirim uygulanýyor.

– MALTEPE: Týp Fakültesi 26 bin 490 lira, Eðitim Fakültesi 16 bin 300 lira, diðer fakülteler ise 19 bin 950 lira. Meslek Yüksek Okullarý ise 10 bin 885 lira olarak ücretlendiriliyor.Ödemeler 8 eþit taksitle yapýlabiliyor. Peþin ödemelerde ise yüzde 5 oranýnda indirim uygulanýyor.

– IÞIK: Mühendislik Fakültesi 18 bin 900 lira, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi 18 bin 900 lira, Fen Edebiyat Fakültesi 18 bin 900 lira, Güzel Sanatlar Fakültesi 17 bin 345 lira, Ýngilizce Hazýrlýk Bölümü 18 bin 900 lira düzeyinde bulunuyor.

– SABANCI: Lisans programlarý 30 bin lira. Üniversitede yurt ücreti ise 4 kiþilik odada 9 aylýk 3 bin 900 lira düzeyinde bulunuyor. 2 kiþilik odada ise 9 aylýk 7 bin lira. Ders kitaplarý fiyatlarý 600-700 lira arasýnda. Günde üç öðün yemek ücreti ise aylýk 550 lira düzeyinde bulunuyor.

– ÝSTANBUL AYDIN: Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi bölümlerinde öðretim ücreti 18 bin lira, Fen-Edebiyat, Eðitim, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler ve Ýletiþim Fakülteleri’ ne ait bölümlerin öðretim ücreti ise 17 bin 850 lira seviyesinde. Güzel Sanatlar Fakültesi’ne baðlý bölümlerin öðretim ücreti 15 bin 750 lira, Hukuk Fakültesi bölümlerinin öðretim ücreti 19 bin 950 lira. Üniversitede Meslek Yüksek Okulu fiyatlarý ise yýllýk 8 bin lira olarak ücretlendirildi.

– BEYKENT: Üniversitede ön lisans 7 bin 900 ve lisans eðitim fiyatý 16 bin 600 lira. Üniversite giriþ sýnavlarýnda ilk bine giren öðrenciye 9 ay boyunca ayda 800 lira burs veriliyor.

– HALÝÇ: Lisans 14 bin ile 17 bin 500 lira arasýnda deðiþiyor. Ön lisans programlarý ise 8 bin lira ile 12 bin lira arasýnda deðiþiyor. Üniversite sýnavýnda ilk bin kiþinin arasýnda girmeyi baþarabilen öðrencilere ücretsiz eðitim veriliyor.

– KÜLTÜR: Lisans programlarý 19 bin 980 lira ile 21 bin 280 lira arasýnda deðiþiyor. Ön lisans programlarý ise 10 bin 980 lira olarak ücretlendiriliyor. Üniversitede ödemeler ise Ýþ Bankasý kredi kartýna 10 eþit taksit, diðer banka kartlarýna ise 6 eþit taksitle yapýlabiliyor.

kaynak:Star gazetesi