Ana Sayfa Görüşler Bakan Akdað: Hastaneler Gider Odaklý Çalýþmalý

Bakan Akdað: Hastaneler Gider Odaklý Çalýþmalý

Saðlýk Bakaný Dr. Recep Akdað’ýn sözlerine yer vermiþtim, çarþamba günü. Yer yetmeyince, bugünkü yazýya býraktýðým sözleri de çok önemli.

Saðlýk sektöründeki dönüþümle birlikte artýk hastalar sabahýn kör karanlýðýnda, hastane önünde kuyruða girmek zorunda kalmýyor. Dahasý kimi özel hastaneler de SGK’lýlara hizmet veriyor. Ancak son dönemde duyuyoruz ki, özel hastaneler sýrayla bu hizmetten vazgeçmeye baþladý.

Saðlýk Bakaný’na sordum, þu yanýtý verdi:
‘Sonuçta saðlýða harcanan bir þekilde insanlardan alýnacak. Vatandaþ ya prim yoluyla ödeyecek, ya cebinden çýkan parayla.’

Þunu vurguluyor Bakan Akdað:
‘Hizmeti, kaliteli hizmeti kamu, devlet hastanesinden alýrsanýz, özel hastaneye gitmeyi tercih etmezsiniz. Bizler kaliteyi tartýþmalýyýz.’
Önceki gün yaþadýðým bir örneði vereyim hemen: Küçük kaçamaðýmýn ilk günüde kuduz korkusu yaþamaya baþladým. Küçükkuyu’da devlet hastanesinin birimindeyim. Özel hastanelerin birçoðunda bile bulamayacaðým ilgi ve özeni gördüm.
Saðlýk Bakaný Recep Akdað’ýn sözlerine devam edelim: ‘Saðlýkta gelir odaklý hizmet olmaz, olmamalý. Hastanecilikte de böyle. Gider odaklý olmalý. Geliri nasýl artýracaðýna deðil, giderini nasýl azaltacaðýna odaklanmalý.’
Maalesef ki, özel hastanelerin çoðunluðu gelir odaklý.
Kamuda çalýþan bir doktor anlatýyordu: ‘Kotayý doldurmak için 18 yaþýndaki gençlere bile anjiyo yapan özel hastane doktorlarý var.’
Anadolu Saðlýk Merkezi CEO’su Dr. Hasan Kuþ da sohbetimizde þunu söylüyordu:
‘Maalesef bazý hastanelerde ameliyat kotasý var. Ben þanslý bir hekimim ki, hiç o tip hastanelerde çalýþmadým.’
Saðlýk Bakaný Dr. Recep Akdað diyor ki, ‘Göreve geldiðim ilk günden beri bakanlýk olarak gider odaklý çalýþýyoruz. Verdiðimiz hizmeti artýk çok daha ucuza mal ediyoruz.’

Okuyucudan Saðlýk Bakaný’na sorular
‘Funda Haným merhaba, adým Ýbrahim Görünme, Çevre ve Saðlýk Derneði genel sekreteriyim.
Yazýlarýnýzý ve özellikle son yazýnýzý ilgiyle okuduk ve Saðlýk Bakanýmýzýn açýklamalarý bizlere sorular sormamýz gereðini doðurmuþtur.

Acaba Sayýn Bakanýma sorar mýsýnýz?
l Ýþsiz durumda olan çevre saðlýðý teknisyen ve tekniker sayýsý 3 bin 500’ü aþmýþtýr ve gittikçe de artmaktadýr. Bu yýl bile saðlýk meslek liselerinden çevre saðlýðý teknisyeni ve üniversitelerden de çevre saðlýðý teknikeri olmak üzere 189 kiþi mezun olmuþtur. Son Tarým Bakanlýðý Teþkilat Kanunu’ndaki çevre saðlýðý teknisyenlerinin Saðlýk Bakanlýðý’na, isterlerse eski görev yerlerine geri dönebilirler maddesine neden itiraz edip geri çekilmesini saðlamýþtýr? Sayýn Bakanýmýn koruyucu saðlýk hizmetlerini konusundaki dönüþümde çevre saðlýðý teknisyen ve teknikerlerinden faydalanmayý neden ummamaktadýr?

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’ndaki gýda denetiminde 5179 sayýlý Kanun ile 7 yýl önce devredilen ve hala atýl vaziyette olan ÇST’lere neden denetim görevi verilmemektedir?
360 kiþiye daha denetim yetkisi verilse daha iyi olmaz mý?
 

kaynak:Akþam gazetesi – Funda Özkan