Ana Sayfa Görüşler Antibiyotik Yerine Alternatif Tedavi

Antibiyotik Yerine Alternatif Tedavi

Dünya Saðlýk Organizasyonu WHO’dan yapýlan açýklamaya göre, 2010 yýlýnda neredeyse yarým milyon kiþiye tüberkülozun bir türü bulaþýrken, hastalarýn üçte biri de yaþamýný yitirmiþ. Bu hastalýk birçok antibiyotiðe karþý duyarsýzdýr.. WHO dirençli bakterilerin yayýlýþýný, penisilin ve diðer antibiyotiklerin gereksiz ve hatalý kullanýmýna baðlýyor.

Leipzig Fraunhofer Hücre Terapisi ve Ýmmünoloji Enstitüsü bilimcileri, þimdi antibiyotiðe karþý bir alternatif buldu. Mikroplar antibakteriyel peptitlerle tedavi edilecek. Þimdiden çok sayýda bakteriyi öldüren yirmi kýsa aminoasit zinciri saptadýk bile, diyor araþtýrmayý yöneten Andreas Schubert. Peptitler mesela enterokoklar, mayalar ve küf mantarlarý ve aðýz boþluðunda bulunduklarý taktirde diþ çürümesine yol açan Streptococcus mutans bakterileri üzerinde etkili olmuþ. Hatta deneyler sýrasýnda, çok dirençli olarak bilinen Staphylococcus aureus hastane bakterisinin büyümesi bile engellenmiþ.

Bilimciler ilk önce mantarlar ve bakteriler üzerinde etkili olduðu bilinen peptitlerden, sekans varyasyonlarý ürettikten sonra bunlarý çeþitli bakteriler üzerinde test etmiþler. Çürümeye neden olan bakteriler yaklaþýk bir saat kadar yapay üretilen antibakteriyel peptitlerin etkisinde býrakýlmýþ. Yeni üretilen peptitler, pozitif yüklü aminoasit taþýdýklarý için negatif yüklü bakteri zarýyla birleþerek içinden geçebilmiþler.

Antibakteriyel peptitlerin etkisi sadece birkaç dakika içinde ortaya çýkýyor. Ayrýca on mikrometrelik dozdan itibaren etkili olan klasik antibiyotiklerin aksine peptidler bir mikrometrenin altýnda bile etkililer. Dahasý peptitler saðlýklý hücrelere de zarar vermiyor. Þimdi peptitleri canlý enfeksiyon modelleri üzerinde test edecekler.

kaynak:Cumhuriyet gazetesi