Ana Sayfa Görüşler Aile Hekimliði Ýlaç Satýþýný Arttýrdý!

Aile Hekimliði Ýlaç Satýþýný Arttýrdý!

Adana Eczacý Odasý Baþkaný Ahmet Han Alpman, Aile Hekimliði Sistemi’ne geçildikten sonra ilaç satýþlarýnda artýþ yaþandýðýný savundu.

Adana Eczacý Odasý Baþkaný Ahmet Han Alpman, Türkiye’de, ilaç israfýnda ve saðlýk harcamalarýnda fazlalýk göründüðünü belirterek, “Ancak, OECD ülkelerine göre daha gerideyiz. Aile Hekimliði Sistemi’nde geçildikten sonra vatandaþýn hekime ulaþýmýndaki kolaylýk arttýðý gibi doktora gitme sýklýðýnda da artýþ oldu. Ciddi bir israf olduðu sanýlýyor ama alýnan tedbirler ile bu kontrol altýna alýnmaya çalýþýlýyor. Ýlaca kolayca ulaþan vatandaþ ilaç aldýktan sonra ayný ilacý ertesi gün tekrardan yazdýrýp
alamýyor. Bitim tarihine kadar kullanmak zorunda” dedi.

Türkiye’de, kiþi baþýna düþen ilaç tüketiminin 2010 rakamlarý ile yýllýk 145 dolar olduðuna dikkat çeken Alpman, “OECD ülkelerinde ise rakamýn ortalama 400 dolar olduðunu düþünürsek, önümüzde kat etmemiz gereken epey yol olduðu açýktýr. Diðer taraftan nüfusun yaþlanmasý, sosyal güvenlik kültürünün geliþmesi, ilaca ulaþýmýn kolaylaþtýrýlmasý ile yeni molekül ilaçlarýn insan saðlýðýnýn hizmetine sunulmasý tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de saðlýk ve ilaç giderlerini artýrmaktadýr” diye konuþtu.

Alpman, bu durum sosyal güvenlik kurumlarýndaki tedavi giderlerinde yeni tedbirler almayý zorunlu hale getirdiðini belirterek, “Tam bu noktada; reçeteli-reçetesiz ilaç ayýrýmý ile ilaçta reklam gündeme gelmektedir. Reçetesiz ürünlerin geri ödeme sisteminden çýkarýlmasý, giderleri azaltacaðý için, sosyal güvenlik kurumlarýnca desteklenirken; ilaçlarda yapýlacak reklamýn ilaç tüketimini artýrmasý ve fiyat denetiminin ortadan kalkmasý sonucu, kar maksimizasyonuna neden olacaðýndan ilaç þirketleri tarafýndan

desteklenmektedir. Unutulmamasý gerekir ki; ilaçla zehir arasýndaki tek fark kullanýlan miktardýr. Ve her ilaç sonunda bir zehirdir. Ýlacýn doktor tercihi ve eczacý kontrolünde kullanýlmasý hayati önem taþýmaktadýr. Geçmiþte yönetmelikte yapýlan deðiþiklikle ilaçta reklamýn önü açýlmýþ ancak Türkiye Eczacýlar Birliði tarafýndan 3 kez açýlan davalar sonucu deðiþiklik iptal edilmiþtir. Ancak maalesef, bu defa RTÜK yasasýnda Kasým ayýnda yapýlan bir deðiþiklik ile ilaçta reklamýn önü açýlmýþtýr” dedi.

Ýlaç israfýnýn eczacýya herhangi bir faydasý olmadýðýný ve israfa karþý mücadelede en çok çaba harcayanlarýn kendileri olduðunu söyleyen Alpman, “Satýn alýcýnýn tamamý devlet olunca, bizler için zor bir süreç yürüyor. Ýlaç israfýyla birlikte devlete artan külfet, ödemelerin daha da gecikmesine neden oluyor. Bu belirsizlik, sahada ki eczacýyý, geleceðiyle ilgili karar verme noktasýnda endiþelendiriyor” ifadelerini kullandý.
Reçeteyi de, raporu da eczacýlarýn hazýrlamamasýna raðmen bir hata oluþmasý durumunda sorumluluðun eczacýlarýn üstüne kalacaðýný iddia eden Baþkan Alpman, “Vatandaþa karþýladýðýmýz reçetenin bedeli, eczacýdan sorgusuz sualsiz kesintiye uðruyor. Önümüzde, bir SGK Protokolü yenilenme süreci var” dedi. Alpman þunlarý kaydetti:

Yaklaþýk 3 yýl önce yaptýðýmýz protokol, yenilenmek durumunda. Yeni Çalýþma Bakaný’nýn göreve gelmesiyle birlikte, protokol görüþmeleri kaldýðý yerden, belki de sil baþtan baþlayacak. Bizim protokol de istediklerimiz aslýnda çok basit þeyler. Ýlacýmýzý doðru vermek, verdiðimiz ilaçla ilgili kurallarýn her gün deðiþmemesini saðlamak, bugün verdiðimiz ilacýn parasýnýn yarýn ödenip ödenmeyeceðini bilmek istiyoruz. Yeni protokolde bunlarýn hukuka baðlanmasýný istiyoruz. Mevcut protokolün bugünkü þartlara
göre olumsuzluklarý var. Eczacýlar saðlýklý bir þekilde iyi bir protokole sahip olmak istiyorlar. Hastaya hizmet verirken yarýn bir gün kesintiye uðramayacaðýný bilmek istiyorlar. Sistemin daha saðlýklý çalýþmasýný istiyorlar.”

kaynak:haberx.com