Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat 6225 Sayýlý Torba Yasa Ve Týpta Uzmanlýk Süreleri

6225 Sayýlý Torba Yasa Ve Týpta Uzmanlýk Süreleri

Pek çok kanunda deðiþiklik yapan ve benzerleri gibi “Torba Yasa” olarak adlandýrýlan 6225 sayýlý Kanun, 26 Nisan 2011 tarihinde yürürlüðe girdi. Torba Yasada saðlýk alanýný ilgilendiren/etkileyen çok sayýda deðiþiklik yer alýyor.

6225 sayýlý TORBA YASA ve GETÝRDÝKLERÝ

•        3359 sayýlý Saðlýk Hizmetleri Temel Kanununa ek madde eklenerek, herhangi bir tedavi yöntemi veya ilacýn veya týbbi ürünün veya týbbi cihazýn bilimsel araþtýrma amacýyla insan üzerinde uygulanabilmesinin þartlarý sýralandý.[1]Þimdiye kadar Yönetmelik ile düzenlenen bu konu, ilk kez kanunla düzenlenmiþ oldu.

•        1219 sayýlý Tababet ve Þuabatý San’atlarýnýn Tarzý Ýcrasýna Dair Kanuna eklenen maddeler ile aralarýnda klinik psikolog, fizyoterapist, odyolog, diyetisyenin de bulunduðu çok sayýda saðlýk meslek mensubunun çalýþma alaný tanýmlandý, hangi eðitimleri almalarý gerekeceði sýralandý.[2]

•        Psikolojinin sertifikalý týbbi uygulamalarýnda Saðlýk Bakanlýðýnca belirlenen sürelerde çalýþtýðýný ve yeterli tecrübeyi kazandýðýný belgeleyen psikologlara, – Saðlýk Bakanlýðýnca yapýlacak sýnavlarda baþarýlý olmak kaydýyla- týbbi uygulamalarda görev alma yetkisi verileceði düzenlendi.[3]

•        4924 sayýlý Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleþmeli Saðlýk Personeli Çalýþtýrýlmasý ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunda deðiþiklik yapýlarak; sözleþmeli personele çalýþtýðý birimde, baþhekim, baþhekim yardýmcýsý ve baþhemþire olarak görevlendirilebilme hakký verildi.[4]

•        Önemli deðiþikliklerden biri de 181 sayýlý Saðlýk Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname’de yapýldý.[5] Buna göre;

“Saðlýk Bakanlýðý, kamu kurum ve kuruluþlarýna ait veya tahsisli taþýnmazlarýn kendisine tahsisini veya devrini talep edebilir veya kullaným protokolleri yapabilir. Bu protokoller ile oluþan yükümlülüklerini Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýna veya inþaat iþleri ile ilgili araþtýrma, proje, taahhüt, finansman ve yapým iþlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkiþiliðine sahip diðer kurum ve kuruluþlara yaptýrabilir.
Saðlýk Bakanlýðýnca saðlýk hizmetlerinde kullanýlmakta olan binalardan, Bakanlýkça oluþturulacak komisyon tarafýndan fonksiyonellik ve/veya onarým- tadilat maliyeti açýsýndan yapýlan deðerlendirme sonucunda yýkýmýnýn uygun olduðuna karar verilen binalar yýkýlabilir. Yýkým kararý verecek komisyonun teþkili ile çalýþma esas ve usulleri Saðlýk Bakanlýðýnca belirlenir.”

Bu düzenlemenin denize nazýr ve tüm baðlantý yollarýnýn merkezinde olan Beykoz Devlet Hastanesi örneðinde olduðu gibi, stratejik bir konumda, deðerli bir arazide ve þehrin rant alaný diye adlandýrýlan bölgelerinde yer alan Hastane arazilerine el konulmasýna, binalarýnýn yýkýmýna yol açmamasýný umalým.

• 992 sayýlý Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapýlan ve Masli Teamüller Aranýlan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuarlarý Kanununun 9. Maddesinde deðiþiklik yapýldý[6]. Böylece Ayakta Teþhis ve Tedavi Yapan Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelik ile laboratuarlar getirilen yaptýrým, Kanun ile de tekrarlanmýþ oldu.

“Bu Kanuna göre laboratuar açma yetkisine sahip olup da izinsiz laboratuvar açanýn laboratuvarý, bu Kanunda yazýlý usul uyarýnca izin alýnýncaya kadar mahallî mülkî amir tarafýndan kapatýlýr. Laboratuvar açma yetkisine sahip olmayýp da bu çeþit laboratuvar açanlar veya izinle açmýþ olduklarý laboratuvarlarýný yetkisi olmayanlara terk edenler iki yýldan beþ yýla kadar hapis ve bin c/üne kadar adlî para cezasý ile cezalandýrýlýr.”

TIPTA UZMANLIK SÜRELERÝ VE ASÝSTANLARIN DURUMU

6225 sayýlý Kanunla yapýlan deðiþikliklerin belki de en önemlisi, týpta uzmanlýk sürelerine iliþkin yaþandý. Buna göre;

MADDE 10 – 1219 sayýlý Kanuna aþaðýdaki ek madde eklenmiþtir.
“EK MADDE 14 – Týpta uzmanlýk ana dallarý ile eðitim süreleri EK-1 sayýlý
çizelgede; diþ tabipliðinde uzmanlýk ana dallarý ile eðitim süreleri EK-2 sayýlý
çizelgede; týpta uzmanlýk yan dallarý, baðlý ana dallarý ve eðitim süreleri de EK-3
sayýlý çizelgede belirtilmiþtir. Bu çizelgelerde belirtilen eðitim süreleri, Saðlýk
Bakanlýðýnca, Týpta Uzmanlýk Kurulunun kararý üzerine üçte bir oranýna kadar
arttýrýlabilir.
Týpta ve diþ tabipliðinde ana uzmanlýk dalý eðitimlerine, merkezi olarak yapýlacak týpta ve diþ tabipliðinde uzmanlýk sýnavlarý ile girilir. Yan dal uzmanlýk eðitimlerine ve EK-1 sayýlý çizelgenin 3 üncü sütununda belirtilen uzmanlarýn ikinci uzmanlýk eðitimlerine giriþleri merkezi olarak yapýlacak yan dal uzmanlýk sýnavý ile olur.
Uzmanlýk dallarýnýn eðitim müfredatlarý ve bu müfredatlara göre uzmanlýk dallarýnýn temel uygulama alanlarý ile görev ve yetkilerinin çerçevesi Týpta Uzmanlýk Kurulunca belirlenir.”
Böylece 19.06.2002 tarihinde yürürlüðe giren Týpta Uzmanlýk Tüzüðü’nün ekinde yer alan çizelge tümüyle deðiþmiþ ve eðitime iliþkin süreler de neredeyse tüm branþlar yönünde azalmýþ oldu.[7]

Hatýrlanacaðý gibi, týpta uzmanlýk süreleri önce 18.07.2009 tarihinde yürürlüðe giren Týpta ve Diþhekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði ile kýsaltýlmýþtý. Bu nedenle çeþitli davalar açýlmýþ ve Yönetmeliðin bir kýsým maddesi, yargý tarafýndan hukuka aykýrý bulunmuþtu.

6225 sayýlý Kanunla yapýlan bu son düzenleme, Týpta ve Diþhekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði ile getirilen ihtisas sürelerine paralel bir görünümde. Ancak bu kez Yönetmelik deðil, çok daha güçlü bir hukuki düzenleme olan Kanun maddesi ile karþý karþýyayýz. Bir baþka ifadeyle, artýk Danýþtay’a baþvurarak iptalini talep edebileceðimiz bir düzenleme deðil, ancak ve ancak Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilebilecek bir düzenleme söz konusu.

Görüldüðü gibi týpký klinik þef ve þef yardýmcýlýðý atamalarýnda olduðu gibi, yasayla düzenleme yapýldý ve bu konu da Danýþtay denetiminden kaçýrýlmýþ oldu.

Ekte sýrasýyla, týpta uzmanlýk sürelerine iliþkin 6225 sayýlý Torba Yasa ile yapýlan son düzenleme, Týpta ve Diþhekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði ile getirilen düzenleme ve Týpta Uzmanlýk Tüzüðü ile getirilen düzenleme tablo þeklinde yer alýyor. Tablonun bir bütün olarak incelenmesi; týpta uzmanlýk süreleri yönünden hangi aþamaya gelindiðini ve uzman sayýsýný hýzla artýrmak (!) hedefine ulaþmak için neler yapýldýðýný gözler önüne seriyor.

Halen ihtisas görmekte olan hekimler!!!

Torba Yasanýn 12. Maddesi ile hem birleþtirilen kimi branþlar, hem de hali hazýrdaki asistanlarýn durumu düzenlenmiþtir.

MADDE 12 – 1219 sayýlý Kanuna aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir. “GEÇÝCÝ MADDE 8 – Bu Kanunun ek 14 üncü maddesinin yürürlüðe girmesinden önce ilgili mevzuatýna uygun olarak uzmanlýk eðitimi yapmýþ, eðitime baþlamýþ veya bir uzmanlýk eðitimi kontenjanýna yerleþmiþ olanlarýn haklarý saklýdýr.

Bu düzenleme ilk bakýþta asistanlar yönünden herhangi bir sorun yaþanmayacaðý izlenimi býrakýyor olsa da, Hukuk Büromuza yapýlan çok sayýda baþvuruda; asistan hekimlere “derhal” tezini hazýrlamasý ve uzmanlýk sýnavýna girmesinin söylendiði, hatta bu yönde baský yapýldýðý iletilmektedir.

Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Eðitimi Genel Müdürlüðü’nün 26.05.2011 tarihinde yayýnladýðý “Uzmanlýk eðitimi süreleri, rotasyonlar ve tez” baþlýklý Genelge de, sorunu çözmekten yada açýklýða kavuþturmaktan uzaktýr. En nihayetinde Týpta ve Diþhekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði’nin Geçici 2. Maddesinde “Eðitimi devam edenler” düzenlenmiþtir;
GEÇÝCÝ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihte uzmanlýk öðrencisi olanlar ile uzmanlýk giriþ sýnavlarýný kazanmýþ bulunanlar hakkýnda tabi olduklarý önceki mevzuat hükümlerinin uygulanmasýna devam olunur.
Bunlardan, bu Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren altý ay içerisinde talepte bulunanlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi olur.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olanlardan eðitim süresi kýsalmýþ bulunan dallarda eðitim sürelerinin bitimine iki yýldan daha az süre kalan ve eðitime yönelik uygulamalarý veya tezlerini tamamlamak için ek süreye ihtiyacý olan uzmanlýk öðrencilerine eðitim sorumlusunun teklifi üzerine kurumun akademik kurulu tarafýndan bir yýla kadar süre uzatýmý verilebilir.

Görüldüðü gibi Kanun’da da, Genelge’de de, ne önceki yani Týpta Uzmanlýk Tüzüðündeki sürelere tabi olanlarýn durumu düzenlenmiþ, ne de Yönetmelik döneminde yapýldýðý gibi süre uzatýmý/ek süre verilmesinden söz edilmiþtir.

Uygulamada, hangi dönemde asistanlýk eðitimine baþlanýrsa baþlansýn süre bitmiþ gibi davranýlmakta (aktardýðýmýz geçici 2. Madde iþletilmemekte) ve ilgili kiþiden Yönetmeliðin 29. Maddesi gereðince tezini sunmasý istenmektedir.

Böylesi bir tutum haksýz ve adaletsiz olmasýnýn yaný sýra, Anayasal korumaya sahip olan hukuk devleti ve hukuk güvenliði ilkelerine de aykýrýdýr. Üstelik bu durum bizzat bu Kanun’un yukarýda aktardýðýmýz, mevcut haklarý saklý tutan 12. Maddesine de aykýrýdýr.

Tüm bu nedenlerle bu hukuka aykýrý iþlem ve bu içerikte bir tebligat ile karþý karþýya kalan hekimlerin, derhal hukuk büromuzu aramasýný ve süreyi kýsaltan ve/veya iliþik kesmeden söz eden tüm tebligatlarý da, “hukuka aykýrý olan bu düzenlemeye itirazýmý bildirir, her türlü hakkýmý saklý tutarým” kaydýyla teblið almasýný öneririz. 03.06.2011

Ýstanbul Tabip Odasý Hukuk Bürosu