Ana Sayfa Görüşler Ýngiltere’de Bitkisel Ýlaçlarýn Satýþýna Ýliþkin Yeni Kural

Ýngiltere’de Bitkisel Ýlaçlarýn Satýþýna Ýliþkin Yeni Kural

Bitkisel ilaçlardan zarar görme riski olan tüketicileri korumaya yönelik yeni yasa 30 Nisan
2011’de yürürlüðe girdi. 

AB Direktiflerinden birine göre marketlerde satýþa  sunulan bitkisel ilaçlarýn kayýtlý olmalarý
gerekiyor. Ürünler güvenlik, kalite ve üretim standartlarýný karþýlamalý ve olasý yan etkilerini
sýralayan bilgiyle birlikte sunulmalý. 

Ýlaç ve Saðlýk Ürünleri Denetleme Ajansý (Medicines and Healthcare products Regulatory
Agency /  MHRA) onay için 211 baþvuru yapýldýðýný, 105’ine onay verildiðini ve kalanýnýn halen
deðerlendirme sürecinde olduðunu belirtti. 

Bazý bitkisel tedavi uzmanlarý/pratisyenleri (herbal practitioner) bu yasal düzenlemenin
iþlerini tehdit etmesinden korkuyor. 

Hâlihazýrda kayýtlý yaygýn olarak kullanýlan maddeler, soðuk algýnlýðýna karþý kullanýlan
ekinezya, bazýlarý tarafýndan depresyon ve anksiyeteye karþý kullanýlan sarý kantaron ve
insomniaya karþý doðal çare olduðu söylenen kediotudur. 

MHRA tarafýndan 2009 yýlýnda yapýlan araþtýrma Ýngiltere’deki yetiþkinlerin %26’sýnýn geçen
iki yýl zarfýnda bir bitkisel ilaç kullandýðýný gösterdi. 

Ajans, çalýþma bulgularý neticesinde insanlarýn yarýsýndan fazlasýnýn -%58- bitkisel ilaçlarýn
doðal olduklarý için güvenli olduðunu düþündüklerini ortaya koyduktan sonra bitkisel ilaç
kullanýmýna daha tedbirli bir yaklaþýmýn desteklenmesini umut ettiðini belirtti. 
 
Ajans, yýllardýr izinsiz bitkisel ilaçlara iliþkin saðlýk uyarýlarý olduðunu ifade etti. MHRA Þubat
ayýnda, Herbal Flos Lonicerae (Herbal Xenicol) Doðal Kilo Verdirici Formül’e iliþkin yapýlan
testler sonucunda ürünün yasaklý bir maddenin reçeteye yazýlabilen dozunun iki katýndan
fazlasýný içerdiðinin tespit edilmesinin ardýndan söz konusu kilo verdirici ürüne iliþkin bir uyarý
yayýnladý.

kaynak:independent.co.uk