Ana Sayfa Görüşler SGK, Suistimalleri Önlemek Ýçin Eczaneleri Sýnýflandýrýyor

SGK, Suistimalleri Önlemek Ýçin Eczaneleri Sýnýflandýrýyor

Saðlýk alanýnda peþ peþe yaptýðý açýlýmlarla vatandaþýn yararlandýðý hizmetleri artýran hükümet, sektörde yaþanan suistimalleri bitirmeye hazýrlanýyor. Sahte reçete ve sahte ilaç skandallarýnýn önüne geçmek için eczaneler de hastaneler gibi büyüklüðü ve sattýðý ilaca göre göre sýnýflandýrýlacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), pilot uygulamayý Ankara ve Eskiþehir’de baþlatýyor.

Ýlaç harcamalarýndaki artýþýn önünü alamayan hükümet, radikal adýmlar atmaya hazýrlanýyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eczanelerin ilaç satýþýný izlemeye aldý. Sahte reçete ve sahte ilaç skandallarýnýn önüne geçmek için eczaneler de hastaneler gibi büyüklüðü, sattýðý ilaç ve yaptýðý reçeteye göre sýnýflandýrýlacak. Ayný grupta yer aldýðý halde ilaç satýþýnda belirgin artýþ olan eczaneler, incelemeye ve takibe alýnacak. Ýlaç satýþýndaki artýþýn sebepleri araþtýrýlacak. Pilot uygulama Ankara ve Eskiþehir’de baþlýyor. Uygulama daha sonra tüm Türkiye’ye yayýlacak.

Saðlýk alanýnda peþ peþe çok önemli açýlýmlar yapan Türkiye, saðlýk hizmetlerine ulaþýlmasýný son derece kolaylaþtýrdý. Hastanelerin acil bölümleri sigortalý-sigortasýz herkes için ücretsiz hale getirilirken, özel hastaneler sigortalýlara hizmet vermeye baþladý. 18 yaþýna kadar bütün çocuklara sýnýrsýz sosyal güvence saðlandý. Ýlaç temininde de serbest eczaneler herkese kapýlarýný açtý. Doktorun yazdýðý ilaç, istenilen eczaneden hemen alýnabiliyor. Bu durum, saðlýk kuruluþlarýna müracaat edenlerin sayýsýnýn sürekli olarak artmasýný saðladý. 2002’de Türkiye’de 1 kiþi yýlda 2,2 kez hekime giderken 2009 yýlý sonu verilerine göre bu oran 6,7’ye çýktý. Buna göre 2009’da saðlýk kuruluþlarýna 247 milyon hasta müracaat etti. Saðlýk hizmetlerine bu kadar kolay ulaþýlmasý, çeþitli suistimalleri de beraberinde getiriyor. Bu durum, saðlýk harcamalarýnýn aþýrý artmasýna yol açýyor.

SGK’nýn verilerine göre 2001 yýlýnda 4,5 milyar TL olan saðlýk harcamalarý, 2010 yýlýnda 32 milyara ulaþtý. Bu harcama içinde en önemli kalemi ilaç giderleri oluþturuyor. SGK’nýn ilaç harcamasý, 2007’de 11,3 milyar, 2008’de 13 milyar, 2009’da ise 16 milyar lira oldu. Toplam saðlýk harcamasý içindeki payý da yaklaþýk yüzde 50 seviyesinde. SGK’nýn verilerine göre reçete sayýsýnda da artýþ dikkat çekiyor. 2007 yýlýnda 270 milyon reçete yazýlýrken bu sayý 2009’da 327 milyona çýktý. Reçete baþýna maliyet ise 2007’de 41 TL iken 2009’da 48,9 TL’ye çýktý. Bu tablo, ekonomi yönetimini ve SGK’yý yeni tedbirler almaya zorluyor. Sahte reçete ve sahte ilaç skandallarýnýn önüne geçmek için eczaneler de hastaneler gibi büyüklüðü ve yaptýðý reçeteye göre sýnýflandýrýlacak. Eczaneler il, ilçe ve semtine göre ve reçete sayýsýna göre gruplara ayrýlacak. Ayný gruptaki eczaneler, birbirleriyle karþýlaþtýrýlacak. Takip sýrasýnda, kendi grubundaki eczanelere kýyasla aþýrý reçete giriþi olan eczane, yakýn takibe alýnacak. Haksýz kazanç elde eden eczanelerin belirlenmesi için uygulamanýn yerinde olacaðýný belirten eczacý Necdet Þenbaba, “Danýþtay’ýn ‘her reçeteye en fazla dört ilaç yazýlmasý’ þeklindeki kararý bozmasý, son derece sakýncalý oldu. Doktor þimdi istediði kadar ilaç yazýyor. Bana bir reçetede 15 kutu aðrý kesici yazýlmýþ reçete geldi. Dolayýsýyla SGK’nýn bu yöndeki adýmý olumlu. Aksi halde kamuoyunda genelleme yapýlýyor. Kurunun yanýnda yaþ da yanýyor. SGK’nýn çalýþmasýný destekliyoruz.” dedi.

kaynak:Zaman gazetesi