Ana Sayfa Görüşler SB’nýn Çalýþma Ýzni ve Ruhsat Ýptallerine Yürütmeyi Durdurma

SB’nýn Çalýþma Ýzni ve Ruhsat Ýptallerine Yürütmeyi Durdurma

Saðlýk Bakanlýðý, Ýl Saðlýk Müdürlükleri aracýlýðý ile Nisan ayý boyunca, çok sayýda hekimin geçici çalýþma belgelerini veya ruhsatlarýný iptal etti. Ýptal yazýlarýnda 7 Nisan 2011 tarihinde yapýlan Yönetmelik deðiþikleri sonucu kamuda ve üniversitede çalýþan hekimlerin bu görevlerinden ayrýlarak durumlarýný 1219 sayýlý Yasanýn 12. maddesine 2 Mayýs tarihine kadar uygun hale getirmelerini, aksi halde çalýþamayacaklarýný bildirmiþti.

TTB Hukuk bürosu tarafýndan, Ýl Saðlýk Müdürlüðünün bu tür ruhsat ve çalýþma izin belgelerinin iptalinin hukuka aykýrý olduðuna iliþkin örnek dava dilekçeleri hazýrlanarak hekimlere destek sunuldu. Açýlan davalarda sürenin kýsalýðý nedeniyle savunmaya kadar yürütmeyi durdurma kararý verilmesi istenildi. Ýki ayrý davada yürütmeyi durdurma kararý verildi. Bu kararlar ekte paylaþýlmaktadýr. Yürütmeyi durdurma kararlarýndan biri öðretim üyesi hekimin mesai bitiminde çalýþmakta olduðu özel hastanedeki çalýþma izninin iptaline iliþkin, diðeri ise Saðlýk Bakanlýðýna baðlý bir eðitim araþtýrma hastanesinde çalýþan hekimin görüntüleme merkezinin ruhsatýnýn ve çalýþma izin belgesinin iptaline iliþkindir.

Bu kararlar üzerine Ankara Ýl Saðlýk Müdürlüðüne baþvurularak kendilerine teblið edilen kararlar yokmuþçasýna uygulamanýn sürdürülmesinin Anayasa’nýn 2. maddesinde ifade edilen hukuk devleti ve hukukun üstünlüðü ilkesine aykýrý olacaðý belirtilerek benzeri bütün hukuka aykýrý iþlemlerin geri alýnmasý istenilmiþtir.

TTB