Ana Sayfa Görüşler Saðlýðýmýz Satranç Tahtasýnda!

Saðlýðýmýz Satranç Tahtasýnda!

Türkiye saðlýkta büyük bir dönüþüm yaþýyor. Hastanelerdeki kuyruklar henüz bitmese de önemli ölçüde azaldý. Hekime ve ilaca ulaþmak artýk daha kolay. Hedeflenen hasta memnuniyetine hýzla yaklaþýlýyor. Hýzlý dönüþüm Türkiye’de saðlýklý bir saðlýk sisteminin kurulmasýný mý saðlayacak yoksa saðlýðýmýzý ve paramýzý sürekli kaybettirecek bir çarka mý dönüþecek?

Sosyal güvenlik sistemi üzerinden saðlýða geçen yýl 31,7 milyar lira harcandý. Saðlýk giderlerinin yaklaþýk 15 milyar lirasýný ilaç, geri kalanýný da tedavi ve benzeri harcamalar oluþturuyor. Satranç iþte bu iki büyük pasta üzerine oynanýyor. Bir tarafta devlet, karþý tarafta ilaç ve hastane sektörü var. Devlet bir masada eczacýlar ve dev ilaç firmalarýna karþý atla, vezirle hamle yaparken, diðer masada hastanelere karþý sahaya kalesini sürüyor. Ne yazýk ki her hamle, karþý hamleyle etkisiz kýlýnmaya çalýþýlýyor.

Devlet global bütçe hamlesi sayesinde ilaçta 2,5 milyar lira tasarruf saðlamýþtý. Hamleler yerini bulursa tedavi giderleri de 3,9 milyar lira kýsýlmýþ olacak. Ancak oyun çok acýmasýz! Özel deðil, devlet hastanesinde çalýþan bir hekim saðlýðýmýz üzerinden oynanan oyunu þöyle anlattý:

“Doktorlara performans sistemi getirilince hastane yönetimi bütün hekimleri toplayýp, hastaneye para kazandýracak þekilde çalýþmamýzý istedi. Bir anda tahlil, röntgen hatta ameliyat sayýlarý arttý. Bütün hastanelerde benzer durum yaþanmýþ ki, global bütçe sistemine geçildi. Hastane yönetimi bizi tekrar toplayýp, ‘Arkadaþlar mümkün olduðunca az tahlil, az röntgen isteyin. Hastaya ne kadar harcarsak harcayalým SGK’dan alacaðýmýz hasta baþý ücret deðiþmiyor. Çok masraf yaparsanýz hastane de zarar eder sizler de’ dedi. Masrafý düþürdük. Ancak kazancý artýrmanýn da yan yollarýný bulduk. Örneðin bir hastaya 15 gün içinde yapýlan tüm tedavi giderleri için SGK tek ödeme yapýyor. Biz de bunu aþmak için hastalarýmýzý 20 gün sonra yeniden hastaneye gelmelerini tavsiye ettik. Hastayý saðlýðýyla ilgili biraz korkuttuðunuzda hastanenin müdavimi yapabilirsiniz.”

kaynak:Bügun gazetesi-Erdoðan Süzer