Ana Sayfa Görüşler Mobil Eczane, Afyon

Mobil Eczane, Afyon

Afyonkarahisar’ýn merkezine baðlý Gebeceler ve Anýtkaya beldelerinde mobil eczane döneminin baþladýðý bildirildi.

Afyonkarahisar Ýl Saðlýk Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada, Saðlýk Müdürlüðü ile Türk Eczacýlar Birliði 33. Bölge Afyonkarahisar Eczacý Odasý arasýnda ‘Eczane Bulunmayan Yerleþim Yerlerinde Yaþayan Halka Yerinde Ýlaç Teminine’ iliþkin protokol imzalandýðý belirtildi. Ýmzalanan protokole göre, mobil eczane uygulamasýnýn tüm il genelinde hayata geçirildiði, aile saðlýðý merkezlerinden hizmet alan ve eczane bulunmayan bölgelerde yaþayan halkýn, ilaca ulaþýmýný kolaylaþtýrmak, halk saðlýðýna hizmet etmek, kamu kaynaklarýný verimli kullanarak ilaç temininin saðlandýðý ifade edildi.
Yapýlan açýklamaya göre, Anýtkaya ve Gebeceler beldelerinde bugün itibariyle baþlatýlan yerinde ilaç temini uygulamasý kapsamýnda aile saðlýðý merkezlerinde muayene edilen vatandaþlar, reçetelerini sözleþmeli eczaneler tarafýndan bu protokol dahilinde belirlenen sýralý daðýtým sistemi usul ve esaslarý çerçevesinde karþýlanacak. Hekimler, düzenledikleri ve ilaçlarýnýn bu sistem dahilinde temin edilmesini isteyen hastalara ait reçeteleri saat 14.00’e kadar nöbetçi mobil eczaneye teslim edecek
2010 yýlýnda baþlatýlan mobil eczane hizmeti Bayat, Çay, Ýhsaniye, Ýscehisar, Hocalar, Kýzýlören, Sandýklý, Sultandaðý, Sincanlý ve Þuhut ilçelerinde baþarýlý bir þekilde yürütüldüðü kaydedildi.

kaynak: haberx.com