Ana Sayfa Ekonomi En Büyük Hastane Zinciri Olacaklar

En Büyük Hastane Zinciri Olacaklar

Uluslararasý yatýrýmcýlar ADM Capital ve PGGM ile Dünya Bankasý kuruluþu IFC, yüzde 26 hisseye karþýlýk Universal Hastaneler Grubu’na 140 milyon dolarlýk özsermaye yatýrýmý yaptý.

Yatýrým, Universal Hastaneler Grubu’nun, küçük þehirler ve ilçeler de dahil olmak üzere ülke çapýnda yürüttüðü operasyonlarýnýn geliþtirilmesine ve yeterince saðlýk hizmeti ulaþamayan bölgelere de yüksek kalitede saðlýk hizmetleri ulaþtýrýlmasýna katkýda bulunacak.

Yüzde 26’lýk hisse devri ile baþlayan kurumsal yapýlanmanýn ardýndan, Universal Hastaneler Grubu’nun 6 kiþiden oluþan yeni Yönetim Kurulunda Dr. Azmi Ofluoðlu ve Alev Ofluoðlu’nun yaný sýra yatýrýmcýlar tarafýndan atanan 2’si baðýmsýz olmak üzere 4 üye daha bulunuyor. Yönetim Kurulu’nda Anthony Stalker, Gülsüm Azeri ve Barýþ Sivri ile birlikte saðlýk iþletmeciliðinde uluslararasý deneyimlere sahip Curtis Schroeder görev alýyor.

Universal Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Azmi Ofluoðlu, düzenlenen basýn toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, yeni yatýrým ile toplumun giderek artan saðlýk hizmeti ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek için gerekli olan finansal tabaný güçlendirdiklerini belirtti.

Konuþmasýnýn ardýndan sorularý yanýtlayan Ofluoðlu, Irak’ta aldýklarý 5 hastane ihalesinin inþaatýnýn bitmek üzere olduðunu, bu hastanelerin iþletmesini de grup olarak almayý düþündüklerini söyledi.

Ofluoðlu, saðlýk turizmiyle ilgili bir soruya karþýlýk, Etiyopya’dan Amerika’ya kadar hasta kabul ettiklerini, geçtiðimiz günlerde bir ülkenin saðlýk sigortasý baþkanýn bile kendilerinde tedavi gördüðünü kaydetti.

Hastalarýn en çok Uzakdoðu’ya gittiðini söyleyen Ofluoðlu, “Biz onu kendimize çevirmek için elimizden gelen çalýþmayý yapýyoruz” dedi.

“6 ÝLDE 6 HASTANE AÇACAÐIZ”

Universal Genel Müdürü Dr. Mahir Turan da konuþmasýnda, toplam 12 hastanede 1.370 yatakla ve 170 bin metrekare kapasiteye sahip olduklarýný belirtti.

2011 yýlý sonuna kadar Türkiye’nin 6 ilinde 6 hastanenin daha faaliyete geçeceðini söyleyen Turan, “Bunlardan en yakýný önümüzdeki hafta faaliyete açmayý düþündüðümüz Konya Ereðli hastanemiz. yine Mayýs ayý içinde Malatya’daki hastanemizi açacaðýz. Haziran ayýnda Kuþadasý hastanemiz olacak. 2011 sonuna kadar Adana, Bursa ve Cizre hastanelerimizin açýlýþlarýný planlýyoruz” dedi.

Turan, 2011 sonunda 12 hastane sayýlarýnýn 18’e çýkacaðýný, toplam yatak sayýlarýnýn 2.120’ye, kapalý alanlarýnýn ise 250 bin metrekareye ulaþacaðýný, önümüzdeki 6 ayda yüzde 50 civarýnda bir büyümeden bahsettiklerini belirtti.

Mahir Turan, “2011’i bitirdiðimizde diðer hastanelerimizin de devreye girmesiyle ölçek bakýmýndan, hastane yaygýnlýðý bakýmýndan Türkiye’nin en büyük hastane zinciri konumunda olacaðýz” diye konuþtu.

“6.450 KÝÞÝYÝ DAHA ÝSTÝHDAM EDECEÐÝZ”

2012 yýlý sonuna kadar 450’si doktor ve 6 bini diðer personel olmak üzere yaklaþýk 6.450 kiþiyi daha istihdam edeceklerini, 2012 yýlý ciro hedeflerinin de 500 milyon lira olduðunu kaydetti.

Yurt dýþýna açýlma konusunda da hassasiyetle çalýþtýklarýný ifade eden Turan, þunlarý kaydetti:

“Doðu Avrupa’da, Rusya’da, Kafkaslar’da, Ortadoðu’da yapacaðýmýz yeni yatýrýmlar var. Bu yatýrýmlar, ‘gönlümüzden geçiyor, temenni ediyoruz’ aþamasýný çoktan geçmiþ durumda. Anlaþmalarý þu anda gizlilik içeriyor. Ýmzaladýkça paylaþýyor olacaðýz. Arasýnda Gürcistan, Moskova, Kosova gibi önemli þehirler bulunuyor. Bu yatýrýmlarýn da tamamlanmasýyla toplam 25’i aþan hastane sayýsýndan 4 binden fazla yatak kapasitesinden, toplamda 600 bin metrekare kapalý alandan bahsediyor olacaðýz. Bu bizi sadece Türkiye’de deðil bölgede çok önemli bir oyuncu haline getirecek.”

Bu ortaklýk neticesinde çok güçlü bir mali yapýya sahip olduklarýný ifade eden Turan, kurumsallaþma yönünde çok önemli adýmlar attýklarýný vurguladý.

“ONKOLOJÝ HEMÞÝRESÝ BULMAK ASTRONOT BULMAK KADAR ZOR”

Sorularý da yanýtlayan Turan, yurt dýþýndaki yatýrýmlarýnýn toplam tutarýnýn 200 milyon dolarýn üzerinde olacaðýný belirtti.

Arnavutluk’taki hastanelerinin faaliyetine, revize edilmek üzere ara verdiklerini, önümüzdeki 6 ayda tekrar faaliyete sokacaklarýný ifade eden Turan, baþka bir soruya karþýlýk da “Dünyada hastalar iyi týp ve ucuz týp için seyahat ediyor. Biz iyi týp arayan hastalarý kabul ediyor olacaðýz” diye konuþtu.

Turan, halka açýlmaya iliþkin olarak da “Böyle bir konuda karar almamýz için çok erken. Koþullar olgunlaþýrsa önümüzdeki dönemde bu deðerlendirmeye alýnabilecek bir konu” dedi.

Türkiye’de saðlýk sektörünün baþ döndürücü hýzla geliþtiðine iþaret eden Turan, onkoloji hemþiresi bulmanýn astronot bulmak kadar zor olduðunu kaydetti.

“TÜRKÝYE’DE FARKLI FIRSATLAR OLACAÐINA ÝNANIYORUZ”

IFC Avrupa, Ortadoðu ve Kuzey Afrika Bölgeleri Üretim, Tarým ve Hizmet Departmanlarý Direktörü Guy Ellena ise sektörün Türkiye’de büyük geliþme içinde olduðunu belirtti.

IFC’nin saðlýk sektörüne 2 milyar dolar yatýrým yaptýðýný, portföylerinde 150 kadar þirket bulunduðunu anlatan Ellena, “Bu, ilk sermaye yatýrýmý çalýþmasý. Sadece pazarýn üst katmanýna yatýrým yapmayý hedeflemiyoruz, nitelikli hizmetlerimizden daha büyük nüfus tarafýnýn istifade etmesini hedefliyoruz. Büyüme hedefinde olan þirketlere yatýrým yapmayý büyük bir fýrsat olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin yatýrým yapmak için iyi bir ülke olduðunu söyleyen Ellena, Türkiye’de farklý fýrsatlar olacaðýna da inandýklarýný vurguladý.
Universal Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Anthony Stalker de yüzde 26’lýk bölümün ortaklar arasýndaki daðýlýmýna iliþkin bir soruya karþýlýk, “Eþitlik çerçevesinde bir ortaklýk var. ADM Capital yatýrýmý yapýlan paranýn yüzde 50’sine sahip, daha sonra PGGM ve IFC geliyor” dedi.

Universal Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Curtis Schroeder ise saðlýk turizmiyle ilgili Türkiye’nin en gizli kalmýþ yerlerden biri olduðunu, özellikle doktorlarýn kalitesi açýsýndan baktýklarýnda müthiþ bir fýrsat bulunduðunu belirtti.

kaynak: Hürriyet gazetesi