Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Eczacýlar Reçete Yazan Deðil

Eczacýlar Reçete Yazan Deðil

Bugün bazý basýn yayýn organlarýnda çýkan haberde, artan saðlýk harcamalarý karþýsýnda bir önlem olarak eczanelerin sýnýflandýrýlmasýnýn gündeme geldiði ifade edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun artan ilaç harcamalarýný gerekçe göstererek baþlatacaðýný duyurduðu uygulama ile ‘haksýz kazanç elde eden’ eczanelerin tespit edilmesinin hedeflendiði belirtilmektedir.

Öncelikle kamuoyunun malumu olan bir gerçeði bir kere daha ifade etmek isteriz. Eczacýlar reçete yazan deðil, reçete karþýlayan meslek mensuplarýdýr. Eðer reçete yazýlýmýna iliþkin bir hata bulunuyorsa, böylesi bir sorunun çözüm yeri eczaneler olamaz. Bununla birlikte, eczaneler ilaç güvenilirliðinin saðlanmasý amacýyla Ýlaç Takip Sistemi’nin hayata geçirilmesi için bugüne kadar her türlü katkýyý sunmuþtur. Dolayýsýyla haberde bahsedildiði gibi eczanelerde sahte ilaç bulunmasý ve bu ilaçlarýn Kuruma fatura edilmesi mümkün deðildir.

Saðlýk sisteminin birçok yükünü omuzlayan; muayene ücreti, çalýþmayan reçete onay sistemi (MEDULA), sürekli deðiþen geri ödeme listeleri, ekonomik ve bürokratik sayýsýz yük nedeniyle sürekli hastalarý ile karþý karþýya gelen eczaneler, bahsedilen türde bir sorunun sebebi deðil, münferit vakalar nedeniyle ancak bedelini ödeyen taraf olmaktadýr. Bununla birlikte, saðlýkta hizmet alanýný çeþitlendirdiðini ve hizmet aðýný yaygýnlaþtýrdýðýný her fýrsatta dile getiren Sosyal Güvenlik Kurumu ve saðlýk otoritesinin, bunun doðal bir sonucu olan saðlýk harcamalarýndaki artýþý, beklenmedik bir geliþme olarak yansýtmasý anlaþýlmamaktadýr. Türkiye’de ilaç harcamalarýnýn arttýðý doðrudur ancak geliþmiþ ülkelere kýyasla kiþi baþý saðlýk harcamalarý ve ilaç tüketimi hala oldukça düþük bir düzeydedir. Diðer yandan bu süreçte özel saðlýk kuruluþlarýna aktartýlan payýn ilaç ve benzeri kalemlere kýyasla çok daha büyük olduðu kamuoyunun çok iyi bildiði bir gerçektir.

Bugün saðlýk ve eczacýlýk sisteminin, hem saðlýk çalýþanlarý hem de hastalar açýsýndan birincil ihtiyacý; MEDULA’nýn saðlýklý bir þekilde çalýþmasýnýn saðlanmasý ve söz konusu sistemin aile hekimliði sistemi ve hastaneler ile entegre edilmesidir. Böylesi bir uygulama ifade edilen sorunlarýn çözümünü en doðru biçimde saðlayacaktýr. Yýllardýr eczanelere gelen reçete sayýsý ve ilaç satýþýna iliþkin bilgiye haiz olan Kurumun, bugün yeni bir veriye ulaþmýþ gibi böylesi bir uygulama baþlatacaðýný duyurmasý ise anlaþýlamamaktadýr.

Bizler bugüne kadar genel olarak saðlýk özel olarak ilaç alanýnda kamu kaynaklarýnýn en doðru biçimde kullanýlmasý için her türlü çabayý sarf eden bir mesleðin mensuplarýyýz. Ancak birer saðlýk çalýþaný olarak þunu da biliyoruz ki; saðlýkta tasarruf var olan kalemlere, basit birer bütçe kalemi olarak bakarak ve bunlarý azaltarak olmaz. Tüm bu gerekçelerle; Türk Eczacýlarý Birliði olarak böylesi bir uygulamaya karþý olduðumuzu, sorunlarýn tali adýmlarla deðil, özüne inen bir yaklaþýmla çözülmesinden yana olduðumuzu bir kere daha ilan ediyoruz.

Basýna ve kamuoyuna saygýyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
MERKEZ HEYETÝ