Ana Sayfa Görüşler Amerika’da Reçetesiz Ýlaç Kullanýmý Kaygý Konusu

Amerika’da Reçetesiz Ýlaç Kullanýmý Kaygý Konusu

Saðlýk yetkilileri  reçeteli ilaçlarýn rasgele kullanýmýnýn Amerika’da otomobil kazalarýndan sonra en fazla ölüme yol açan kazalara neden olduðunu söylüyor. Amerika’da her yýl en az 30 bin kiþi trafik kazalarýnda hayatýný kaybediyor. Beþ ayrý federal daire temsilcisi Baþkan Obama’ya sunduklarý yeni bir planla reçeteli ilaçlarýn uygunsuz kullanýlmasýnýn azaltýlmasýný hedefliyor.

Hanna Leos lise arkadaþlarýnýn kuvvetli depresyon haplarýný payþalarak 15 yaþýnda ilaç baðýmlýsý olmuþ. Hanna þunlarý söylüyor:

“Benzodiazapines, Valium, Xanax, Clonapin, Lorazapam gibi ilaçlarý fazlaca kullandým.”
Bu ilaçlar ve güçlü aðrý kesiciler  bir çok Amerikalý ailenin evinde bulunabilir.  Gençler anne babalarýnýn reçeteli ilaçlarýný sarhoþ olmak için kullanýyor. Hanna anlatýyor:
“Anne babalar bu ilaçlarý reçeteyle satýn alýyor ve bittikçe de yeniliyor. Ýlaçlar dolapta bekliyor. Gençler de bu ilaçlara kolaylýkla ulaþabiliyor.”
 
Eczacý David Vandriesche sorunun çok ciddi olduðunu söylüyor:
 
“Bazý yaþlýlar, torunlarý ziyarete gelip gittikten sonra ilaçlarýnýn bittiðinden yakýnýyor. Ne olduðunu kendileri de anlamýyor.”

Federal saðlýk yetkilileri ve uyuþturucuyla mücadele dairelerinden temsilciler, düzenledikleri ortak basýn toplantýsýnda  Obama yönetiminin yeni Ulusal Reçeteli Ýlaç Suistimalini Önleme Planý’ný açýkladý. Bu rasgele reçeteli ilaç kullanýmýný kontrol etmeyi hedefleyen ilk kapsamlý plan.

Plan 1 milyon doktorun daha düzgün reçete yazmalarý için yeniden eðitilmesini öngörüyor. Plan uyarýnca, halkýn reçeteli aðrý kesiciler ve diðer ilaçlarýn daha kolay izlenmesi saðlanacak ve halk bu ilaçlarý gereksiz yere kullanmanýn doðurabileceði sonuçlar konusunda eðitilecek.

Gil Kerlikowski Obama’nýn ilaç politikasýndan sorumlu ve þöyle konuþuyor:
“Reçeteli ilaç sorunu tüm yaþ gruplarýný kapsýyor. Bu, sadece gençlerin ya da zenginlerin sorunu deðil. Nüfusun her kesiminde bu sorun görülüyor.”
 
Hanna Leos sahte reçete düzenlemek suçundan hapse girmiþ. Ancak þu anda baðýmlýlýðýndan kurtulmak için tedavi görüyor.
Rich Perry reçeteli ilaçlarý aþýrý dozda kullandýðý için 21 yaþýnda hayata veda etmiþ. Perry’nin baðýmlýlýk sorunu lisede baþlamýþ. Perry’nin annesi Karen ve babasý Rich yönetimin yeni planýný destekliyor. Rich Perry þunlarý söylüyor:
“Rich normal davrandýðý için sorunun farkýnda deðildik. Notlarý iyiydi. Golf takýmýndaydý. Herhangi bir gençten farký yoktu.”
Perry çifti, oðullarýnýn baðýmlýlýðýnýn sadece reçeteli ilaçlarla sýnýrlý olmadýðýný da öðrenmiþ. Rich eroin kullanmaya baþlamýþ. Eroin Oxycontin gibi aðrý kesicilerden çok daha ucuz. Perry ailesi oðullarýný rehabilitasyona göndermiþ ancak baðýmlýlýk yeniden tekrarlayabilen bir hastalýk.Karen Perry þunlarý söylüyor:
“Her seferinde tedaviye girip baðýmlýlýktan nasýl kurtulabileceklerini idrak ediyorlar ama yeniden baðýmlý olma riskleri de var. Oðlum bu alýþkanlýktan kurtulamadý.”
Perry ailesi  baþka ailelerin de sevdiklerini ayný sebeple kaybetmemeleri için çalýþýyor.

kaynak: VOA news